دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۱

تشکلها

تشکلها

به نام  خدا

تشکلها

تشکلهای اسلامی دانشجویان، اصلیترین شاخه ی فعالیتهای دانشجویی به شمار می آید؛ بویژه همزمان با اوجگیری نهضت اسلامی و پس از پیروزی آن ، نقش مضاعف یافته و بار اصلی فعالیتهای علنی دانشجویی را بر دوش داشته است.

مقام معظم رهبری، از نقش اساسی  تشکل های اسلامی دانشجویان حمایت کرده اند و به تحلیل تمجید آن پرداخته اند و از منظرها و زاویه های مختلف، بر ضرورت استمرار فعالیت تشکلهای اسلامی تأکید داشته اند؛ از جمله می توان به نکات زیر اشاره کرد:

1- تبلور نقش هدایتگری نسل دانشجو: در سخنان پیشین اشاره شد که رهبری معظم انقلاب، مؤکدا بر جایگاه هدایتگری نسل دانشجو تأکید ورزیده اند و آن را از دانشجویان طلبیده اند.بی تردید، حرکتهای انفرادی دانشجویی، نمی تواند چندان نقش چشمگیری را در هدایت اجتماعی داشته باشد .آحاد دانشجویان، در محیطهای کوچک ارتباطی خود می توانند تأثیرگذاری کنند؛ اما وقتی که دامنه ی تأثیر را افزونتر و گسترده تر بطلبند، چاره یی جز تشکلهای اسلامی دانشجویی باقی نمی ماند.این گونه تشکلها هستند که قادر خواهند بود اندیشه ها و اراده های فردی را در درون یک مجموعه ی دانشجویی تمرکز بخشند و نقش هدایتگری نسل دانشجو را مؤثرتر و بارزتر سازند:

در زمینه ی حرکت سیاسی و انقلابی، شما وظیفه ی هدایت را هم به عهده دارید...؛ به خاطر این که شما امکان بیشتری دارید...اما آنچه که می تواند مظهر این حرکت هدایت آمیز و مظهر این فداکاری واین کار فوق العاده و این اضافه ی کار باشد، انجمنهای اسلامی هستند.

2- تضمین روح اسلامی دانشگاه: حفظ و تعمیق روح اسلامیت دانشگاه، از خواسته های جدی دین باوران است و بار اصلی این مسؤولیت، بر دوش بدنه ی دانشگاه یعنی دانشجویان خواهد بود؛ اما این رسالت، همانند دیگر وظایف اجتماعی، جز از طریق تأسیس و یا تقویت نهادهای اجتماعی متناسب پدید نخواهد آمد و در این میان، نقش تشکلهای اسلامی دانشجویی که برخاسته از بدنه ی یاد شده هستند، نقشی اساسی و غیر قابل جایگزین است.

 • بسیج دانشجویی

آرمان والا و هدف عالی انقلاب اسلامی از مرزهای ایران گذشت و امید ملل محروم و توده های مظلوم و

مستضعف جهان را جانی دوباره بخشید. از این روی ، بسیج جهت تحقق این آرمان ارزنده انسانی اسلامی شکل

گرفت و گروه های مختلف جامعه به آن پیوستند.

امام خمینی )ره( در مورد اهمیت و ضرورت تشکیل بسیج فرمودند :" دفاع از اسلام و کشورهای اسلامی امری

است که در مواقع خطر ، تکلیف شرعی و الهی و ملی است و برتمام قشرها و گروهها واجب است . "

بسیج همانند خانواده یک نهاد اجتماعی موثر است که به صورت عضوی از ساختار نظام اجتماعی جامعه به

شمار می آید ، این نهاد با هدف پاسداری از ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی بوجود آمده است .

بسیج دانشجویی یک حرکت منظم و سارمان یافته اجتماعی است که با توجه به ضرورت های جامعه مانند

جنگ ، حوادث غیر مترقبه ، رفع محرومیت ، مقابله با جریان فتنه و.... در صحنه حضور با شکوه و مستمری

دارد .

 • بسیج دانشجویی
 1. فرامین و رهنمودهای حضرت امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری .
 2.   روحیه همیاری و مسؤولیت پذیری .
 3. فرهنگ و تفکر بسیجی
 4. آمادگی دفاع همه جانبه از دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه های گوناگون فرهنگی، علمی و
 5. .

 • آدرس پایگاههای بسیج دانشجویی

ردیف

نام پایگاه بسیج

زمینه فعالیت

آدرس

1

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

سیاسی،فرهنگی،اجتماعی و مذهبی

مجتمع دانشگاه پیامبر اعظم (ص)

2

بسیج دانشجویی دانشکده پزشکی

سیاسی،فرهنگی،اجتماعی و مذهبی

مجتمع دانشگاه پیامبر اعظم (ص)

3

بسیج دانشجویی دانشکده دارو سازی

سیاسی،فرهنگی،اجتماعی و مذهبی

مجتمع دانشگاه پیامبر اعظم (ص)

4

بسیج دانشجویی دانشکده دندانپزشکی

سیاسی،فرهنگی،اجتماعی و مذهبی

مجتمع دانشگاه پیامبر اعظم (ص)

5

بسیج دانشجویی دانشکده بهداشت

سیاسی،فرهنگی،اجتماعی و مذهبی

مجتمع دانشگاه پیامبر اعظم (ص)

6

بسیج دانشجویی دانشکده پیراپزشکی

سیاسی،فرهنگی،اجتماعی و مذهبی

مجتمع دانشگاه پیامبر اعظم (ص)

7

بسیج دانشجویی دانشکده

پرستاری مامایی نسیبه ساری

سیاسی،فرهنگی،اجتماعی و مذهبی

دانشکده پرستاری مامایی نسیبه ساری

8

بسیج دانشجویی دانشکده پرستاری بهشهر

سیاسی،فرهنگی،اجتماعی و مذهبی

دانشجویی دانشکده پرستاری بهشهر

9

بسیج دانشجویی دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) امل

سیاسی،فرهنگی،اجتماعی و مذهبی

دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) امل

10

بسیج دانشجویی پردیس خودگردان  رامسر

سیاسی،فرهنگی،اجتماعی و مذهبی

رامسر پردیس خودگران دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 • انجمن اسلامی دانشگاه

 • اسلامی دانشجویان

در خصوص شاخص های مهم و کار ساز انجمن های اسلامی دانشگاه ها میتوان به کلام مقام معظم رهبری رجوع کرد. ایشان در این خصوص اظهار داشته اند:

"من به انجمنهای اسلامی، ایمان عمیق و راسخ دارم.من نقش انجمنهای اسلامی را خیلی زیاد می دانم.نقش انجمنهای اسلامی همین است؛ یعنی حفظ فضای اسلامی و انقلابی در دانشگاه. "

همچنین در سخنی دیگر ابراز فرموده اند:

"من به نقش انجمنهای اسلامی هم بسیار معتقد و مذعن هستم.انجمنهای اسلامی، اساسیترین قسمتهایی هستند که می توانند اسلام را به دانشگاهها بیاورند.این چند نفر جوانی که به عنوان انجمن اسلامی در این دانشکده یا در این دانشگاه مشغول کار هستند، حتی گاهی نقششان از استاد و از مدیر و از مسؤولان، مؤثرتر و قویتر و نافذتر است؛ این را باید قدر بدانیم. "

 • اهداف انجمن های اسلامی دانشجویان
 1. و کوشش دسته جمعی در جهت قوام بخشیدن به تشکل نیروهای دانشجویی مسلمان درسطح دانشگاه
 2. و جهت دهی فعالیتهای دسته جمعی در راستای تحقق اهداف والای انقلاب اسلامی
 3. و پاسداری از اصول و ارزشهای انقلاب اسلامی در سطح جامعه و دانشگاه و تبیین
 4. و رهنمودهای حضرت امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری
 5. ارتباط پیوسته بین تمام گروه های فعال دانشجویی دانشگاه در جهت تداوم گسترش انقلاب فرهنگی
 6. درجهت  معرفی واقعی ارزش های  انقلاب اسلامی
 7. عقیدتی، سیاسی، علمی و نیز همکاری با نهادها و مراکز فرهنگی و اجرایی کشور.

 • آدرس انجمن های اسلامی دانشکده ها

ردیف

نام تشکل

حوزه فعالیت

آدرس

1

انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

سیاسی،اجتماعی ،فرهنگی

مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)

2

انجمن اسلامی دانشکده پزشکی

سیاسی،اجتماعی ،فرهنگی

مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)

3

انجمن اسلامی دانشکده داروسازی

سیاسی،اجتماعی ،فرهنگی

مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)

4

انجمن اسلامی دانشکده دندانپزشکی

سیاسی،اجتماعی ،فرهنگی

مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)

5

انجمن اسلامی دانشکده بهداشت

سیاسی،اجتماعی ،فرهنگی

مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)

6

انجمن اسلامی دانشکده پیراپزشکی

سیاسی،اجتماعی ،فرهنگی

مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)

7

انجمن اسلامی دانشکده پرستاری مامایی نسیبه ساری

سیاسی،اجتماعی ،فرهنگی

دانشکده پرستاری مامایی نسیبه ساری

8

انجمن اسلامی دانشکده پرستاری بهشهر

سیاسی،اجتماعی ،فرهنگی

دانشکده پرستاری بهشهر

ارسال نظر

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.