شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۳

معرفی انجمن علمی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

1

نظر به قبول کاندیداتوری و انتخاب انجمن علمی دانشجویان پزشکی )ایمسا( تبریز از سوی شورای مرکزی کشوری، برای برگزاری مجمع کشوری دانشجویان پزشکی ایران در تاریخ۲۱الی ۲۳ اذرماه، بر آن شدیم تا معرفی اجمالی بر این ساختار داشته باشیم.

معرفی انجمن دانشجویان پزشکی ایران: 
انجمن دانشجویان پزشکی ایران، شبکه ای علمی و اجتماعی میان دانشجویان پزشکی سراسر کشور است که با حمایت وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشکی و نیز دانشگاههای علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کشور، شکل گرفته که با برقراری ارتباط بین دانشجویان دانشکده های مختلف پزشکی در سراسر کشور و نیز دانشجویان پزشکی در کشورهای دیگر، در راستای ارتقا دانش و توانمندی های دانشجویان پزشکی و نیز خدمت رسانی به اجتماع و کمک به ارتقای سالمت، فعالیت میکند. 
این انجمن، با مدیریت و هماهنگی خود دانشجویان پزشکی و با نظارت هیئتی مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اداره  میشود .دانشجویان پزشکی در این شبکه بزرگ، با کمک همتایان و همکاران آینده خود، فرصت فعالیت و تعریف و اجرای پروژه های مختلف علمی در حیطه های مرتبط با رشته خود و سالمت عمومی را خواهند داشت و با توجه به اهمیت رشد علمی و ارتقا مهارت ها و  توانمندی های خود در این زمینه، ساختارهایی را برای آموزش و ایجاد حمایت های فنی و مادی، در درون خود ایجاد خواهند کرد. 
انجمن دانشجویان پزشکی ایران با نام IMSA عضو دائمی و رسمی فدراسیون بین المللی انجمن دانشجویان پزشکی (IFMSA (است . 
فدراسیون بین المللی انجمن دانشجویان پزشکی، سازمانی مستقل، مردم نهاد و غیرسیاسی بوده که توسط سازمان بهداشت جهانی و سازمان ملل  متحد، به رسمیت شناخته شده و همکاری نزدیکی با سایر سازمانهای علمی جهانی مانند سازمان بهداشت جهانی و سازمان جهانی آموزش پزشکی دارد. در این فدراسیون جهانی یک ملیون سیصد هزار دانشجو پزشکی از یکصد و سی وپنج انجمن کشوری در پنج قاره جهان با فعالیتی بیش از ٦٠ ساله، به دنبال ایجاد شبکه ی بزرگ ارتباطی بین دانشجویان پزشکی سراسر دنیا بوده تا با تبادل دانش، تجربه و فرهنگ بین این دانشجویان، پزشکانی مفیدتر برای دنیایی بهتر تربیت کند. مهم ترین حیطه هایی که فدراسیون در آنها دانشجویان پزشکی را با یکدیگر در ارتباط نگه می دارد، بدین قرار است: تبادل دانشجو در حیطه آموزشی، تبادل دانشجو در حیطه پژوهشی، آموزش پزشکی، بهداشت باروری وایدز، سالمت عمومی و حقوق بشر مرتبط با سالمت. 
انجمن دانشجویان پزشکی ایران در حال حاضر در ۳۱ انجمن دانشگاهی )شامل دانشگاه های تابع وزارت بهداشت( به صورت رسمی در حال  فعالیت است. فعالیت این انجمن کشوری کامال تحت نظر و تایید وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی قرار دارد. 
انجمن دانشگاهی تبریز همیشه جزو پیشتازان کمیته های تخصصی مختلف بوده است و پروژه ها و کمپین های بسیاری از طریق این نهاد انجام پذیرفته که بین اساتید و دانشجویان معروف است و مقاالت ان فعالیت ها نیز در حال ارسال به مجالت و نهاد های معتبر بین المللی است.  
تاثیر انجمن تبریز فقط در بعد دانشگاهی نبوده و حتی در مراجعه کنندگان به کمپین های سطح شهر می توان نتایج و تاثیرات آن را به وفور مشاهده کرد.

انجمن دانشجویان پزشکی ایران در ٦ حیطه تخصصی فعالیت می نماید:

١. حیطه تبادل تحقیقاتی: در این حیطه به تبادل دانشجویان بین مراکز تحقیقاتی بیش از یکصد کشور دنیا پرداخته می شود. دانشجویان ایرانی می توانند این فرصت را پیدا کنند که در باالترین سطوح بین المللی تحقیقاتی تجربه کسب نمایند و دانشجویان کشورهای دیگر هم می توانند با سفر به ایران به کسب تجربه های علمی و فرهنگی مثال زدنی بپردازند. 
٢. حیطه تبادل آموزشی: این حیطه نیز مانند حیطه قبل به تبادل دانشجویان می پردازد. با این تفاوت که در این حیطه دانشجویان به بیمارستانهای بین المللی تبادل می گردند و با گذراندن یک دوره یکماهه در این بخش های بیمارستانی مهارت کسب می کنند. 
٣. حیطه آموزش پزشکی: اعضای این حیطه در امور متفاوت آموزش پزشکی فعالیت می کنند و پروژه های مختلفی را که در جای جای دانشگاه می توانید نشانی از آن ها ببینید اجرا می نمایند. برگزاری کارگاه های مختلف، آموزش مهارت های آموزش پزشکی به صورت اجرایی، افزایش خالقیت اعضا در رابطه با آموزش پزشکی، کمک به برنامه های اجرایی دانشگاه در امور آموزشی، تدوین روش های نوین آموزش پزشکی، نوشتن مقاالت مختلف در حیطه آموزش پزشکی و ... تنها بخشی از فعالیت های این کمیته است. 
٤. حیطه بهداشت باروری و ایدز: در این حیطه اعضا به فعالیت در حوزه های بهداشت زنان، بهداشت باروری، بیماری های منتقله از راه جنسی، اعتیاد و ... می پردازند. هر ساله پروژه های تحقیقاتی و کمپین های بسیاری در این راستا برگزار می گردد که فعاالن انجمن در آن ها نقش های ویژه ای ایفا می کنند. هم چنین همکاری با نهاد هایی مانند باشگاه یاران مثبت، UNODC, UNAIDSو دیگر نهادهای بین المللی فعال در زمینه های مرتبط، از افتخارات انجمن دانشجویان پزشکی ایران است. 
٥ . حیطه صلح و حقوق بیماران: در این حیطه نیز اعضای انجمن فعالیت های چشمگیری صورت داده اند .این کمیته در زمینه کمک به اجرایی شدن حقوق بیماران، کمک به افراد محروم و بی بضاعت، یاری رساندن به پناهجویان و مهاجرین و ... تالش هایی انسان دوستانه انجام می دهد که تجربیات معنوی آن بی نظیر و مثال زدنیست. همکاری با نهادهایی مانند خیریه حامی، انجمن امام علی، خیریه سپاس، مرکز طبی کودکان و ... در تاالر افتخارات انجمن دانشجویان پزشکی ایران وجود دارد. 
٦. حیطه سالمت عمومی: در این حیطه به افزایش سطح آگاهی مردم و مطلع سازی آن ها از نظر سالمت پرداخته می شود. کاری که یکی از پایه های مهم رشد سالمت یک جامعه است. در این حیطه تجربیات عظیم و نمونه ای از نظر کار دانشجویی مانند برگزاری کمپین های دیابت، سرطان، آگاهی بخشی سالمت عمومی و ... انجام شده است که به جرأت می توان گفت هر کدام مثالی بی نقص از یک کار دانشجویی موفق است. تجربیات اجرایی این پروژه ها مهارت هایی را به اعضا می آموزد که در این ابعاد، آن هارا سخت می توان یافت.

فعالیت های انجمن در بخش بین المللی 
همانطور که گفته شد یکی از بارزترین تفاوت های انجمن دانشجویان پزشکی ایران با اغلب انجمن های دانشجویی، فعالیت کامال مستقیم این انجمن در زمینه های بین المللی است. اجرای پروژه های جهانی، فعالیت در ساختارهای اجرایی بین المللی، همکاری با نهادهای بزرگی مانند WHOو سازمان های جهانی مرجع دیگر در زمینه سالمت، تبادل نظر با بیش از ١٠٠ کشور دنیا در رابطه با مسائل به روز در حیطه سالمت و  
پزشکی، ارتباط با دانشجویان بیشمار از کشورهای مختلف، تبادل فرهنگی با دنیا، مطرح کردن مهارت های دانشجویان ایرانی در سطح جهانی و... تنها بخش کوچکی از دستاوردهای این انجمن برای دانشجویان است .دستاوردهایی که هر کدام به تنهایی گنجی است که یک دانشجو  می تواند در کوله بار تحصیل خود به یادگار قرار دهد. 
الزم به ذکر است در این مجمع، انتخابات تیم اجرایی کشوری نیز برگزار خواهد شد که برگزاری هرچه ابرومندانه مجمع در تبریز در وهله اول باعث سرافرازی و ارتقا اعتبار دانشگاه شده و در وهله دوم امکان فعالیت هر چه بیشتر دانشجویان تبریز در مدیریت انجمن کشوری را  فراهم می آورد.

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.