شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۵ - ۱۴:۱۶

کمیسیون پزشکی

یکی از تجربه‌های موفق درمانگاه تشکیل و فعال سازی کمیسیون پزشکی و روانپزشکی با هدف رسیدگی دقیق به گواهی های ارائه شده از طرف آموزش دانشکده‌ها و طرح آن در کمیسیونهای پزشکی و روانپزشکی توام با شفاف سازی و اطلاع رسانی به دانشجویان عزیز بوده است.

کمیسیون پزشکی و روانپزشکی دانشجویان:

کمیسیون پزشکی و روانپزشکی دانشجویان با هدف رسیدگی به گواهی های پزشکی ارائه شده دانشجویان از طرف آموزش دانشکده‌ و بررسی دقیق بیماری تشکیل می گردد. بدیهی است هرنوع گواهی پزشکی بیشتر از ده روز و یا مواردی که منجر به عدم شرکت در امتحان و یا حذف واحد گردد باید به تایید کمیسیون پزشکی برسد.

کمیسیون پزشکی دانشجویان دانشگاه متشکل از پزشکان معتمد و متخصص در رشته‌های مختلف می‌باشد  که برحسب درخواست آموزش دانشکده ها و به حد نصاب رسیدن پرونده ها بصورت ماهانه تشکیل جلسه داده و نظر کارشناسی خود را درخصوص پرونده‌های پزشکی و روانپزشکی اعلام می نمایند.

دستورالعمل کمیسیون‌های پزشکی و روانپزشکی

هـدف: بیان روشن و اثربخش نحوه استفاده دانشجویان از کمیسیونهای پزشکی و روانپزشکی  

دامنـه عملـکرد: واحد کمیسیونها 

مـراجـع: روش اجرایی کمیسیون های پزشکی و روانپزشکی  

             

                 فرم معرفی به کمیسیون پزشکی و روانپزشکی (فرم ب)  

نظر به اینکه براساس مقررات آموزشی درمواردی دانشجو باارائه گواهیهای پزشکی متقاضی استفاده از تسهیلات پیش بینی شده در دستورالعمل ها و مقررات آموزشی می گردد و به منظور ایجاد تسهیلات برای دانشجویان محترم این آیین نامه تهیه شده است و  دانشکده ها موظف هستند  براساس آن اقدام و به دانشجویان اطلاع رسانی کامل نمایند.(از طریق سایت وتابلو اعلانات دانشکده نیز اعلام گردد)

۱- هرنوع گواهی پزشکی و روان پزشکی که منجر به عدم شرکت در امتحان ، تغییر رشته، انصراف ، مرخصی تحصیلی ، حذف واحد و غیبت دانشجویان گردد باید با طی مراحلی که درماده سوم این آیین نامه ذکر شده است به تأیید کمیسیون پزشکی دانشجویان برسد .

۲- هرنوع گواهی پزشکی(سرپایی) که منجر به حذف واحد و تقلیل آن به زیر حد نصاب مقررات آموزشی گردد ، باید در کمتر از ۲۴ ساعت به تأیید پزشک معتمد مستقر در درمانگاه رسانده شود.

۳- به منظور دسترسی سریع دانشجویان برای دریافت گواهیهای پزشکی ، می باید به پزشکان معتمد دانشگاه به شرحی که درماده چهارم ذکر شده مراجعه نمایند .

۴- درصورتی که عدم حضور دانشجو در جلسه امتحان به دلیل بیماری باشد ، باید به طریق ذیل عمل نماید.

۱- ۴- چنانچه دانشجو ساکن تهران باشد : 

دانشجو موظف است در زمان بیماری در روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۸ صبح الی ۱۵ به درمانگاه مستقر دردانشگاه مراجعه نماید و در ایام تعطیل به پزشکان معتمد مراکز درمانی حضرت رسول اکرم ( ص) ، هاشمی نژاد، فیروزگر، شریعتی،امام خمینی و سایر مراکز درمانی تابعه دانشگاه های علوم پزشکی مراجعه و کمتر از ۲۴ ساعت برای تایید گواهی مربوطه به درمانگاه معاونت دانشجویی مراجعه نماید. ( در صورتی که استعلاجی جهت بیماری سرپایی بوده و منجر به بستری نگردد)

*** پرونده های ارسالی ناقص و ارائه گواهی پزشکان خصوصی به هیچ عنوان  مورد تأیید کمیسیون قرار نخواهد گرفت .

        ۲ - ۴ - چنانچه دانشجو ساکن تهران نباشد :

دانشجو موظف است در زمان بیماری فقط به پزشک معتمد مستقر در بیمارستان های شهرستان تابعه و یا مراکز بهداشتی درمانی مراجعه نموده حداکثر درمدت ۷۲ ساعت پس از ترخیص، گواهی و مدارک پزشکی خود را به دانشکده تحویل دهد.

۵- درتمام موارد دانشجو موظف است حداکثر درمدت ۷۲ ساعت پس از تاریخ امتحان مدارک تأیید شده خود را به امور آموزشی دانشکده تحویل و کارشناس دانشکده می بایست  اصل گواهی استعلاجی، اصل نسخه دارویی که توسط داروخانه نیز تایید گردیده، اصل فرم ب  ، آزمایشات مرتبط، اصل خلاصه پرونده ، شرح عمل، سونوگرافی و... را از طریق اتوماسیون و اصل فیزیک را  به کمیسیون پزشکی دانشجویان واقع در معاونت دانشجویی ارسال نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد .

 ۶-گواهی استعلاجی کلیه دانشجویان دانشگاه ( روزانه ، شبانه ، پردیس، دستیار) در این کمیسیون بررسی می شود . به جز دانشجویان شاهد و ایثارگر که گواهی استعلاجی آنان در کمیسیون ویژه ستاد شاهد و ایثارگر بررسی می گردد . البته در صورت درخواست این ستاد گواهی این گروه از دانشجویان نیز در این کمیسیون مطرح خواهد شد .

۷-کمیسیون پزشکی دانشجویان ماهیانه ( در صورت حد نصاب رسیدن۱۰ پرونده) در معاونت دانشجویی فرهنگی  برگزار می گردد . اعضای کمیسیون پزشکی غالباً از میان متخصصان رشته های مختلف و با نظر و تأیید معاون محترم دانشجویی انتخاب می شوند و اعضای کمیسیون روانپزشکی متخصصان رشته روانپزشکی هستند .

۸- پیگیری و ارسال پرونده های دانشجویان فقط به عهده کارشناس آموزشی دانشکده بود و به هیچ عنوان نیاز به مراجعه حضوری و تلفنی دانشجو نمی باشد .

۹- مسئول کمیسیون از پاسخگویی (حضوری، تلفنی و کتبی ) به دانشجویان معذور بوده و دانشجو می بایست از کارشناس آموزشی مربوطه درخواست خود را پیگیری نماید.

۱۰-ضروری است کلیه بیمارانی که دچار مشکلات روانپزشکی هستند در کلیه روزهای اداری با وقت قبلی به اداره مشاوره وراهنمایی دانشجویان مراجعه نمایند . معاینه افراد مذکور توسط روانشناس و روانپزشک اداره مشاوره ضروری است. پرونده دانشجو متعاقباً در کمیسیون روانپزشکی طرح می شود و نتیجه به دانشکده مربوط اعلام خواهد شد .

۱۱-بعد از تشکیل جلسه و اعلام رای توسط اعضای کمیسیون، جوابیه نهایی به صورت مکتوب به آموزش دانشکده ارسال و دانشجو می بایست فقط از طریق کارشناس آموزشی مربوطه نتیجه را پیگیری نماید.   


 

                                                                 فرم معرفی به کمیسیون پزشکی و روانپزشکی (فرم ب)

                                                                                  ویژه دانشجویان دانشکده پزشکی

                                                                                                                                           تاریخ:..............

                                                                                                                                           شماره :............

باسلام

به پیوست .................... برگ شامل :

 1. گواهی پزشکی مبنی بر ضرورت استراحت
 2. نسخه دارویی
 3. گواهی آزمایشهای پزشکی (برحسب مورد)
 4. گواهی بستری شدن در بیمارستان (برحسب مورد)
 5. تصویر شناسنامه یا گواهی تولد نوزاد (برحسب مورد)

مربوط به آقای / خانم دکتر ......................................................... دستیار سال ................ رشته ................................................. برای طرح و بررسی در کمیسیون پزشکی ارسال می گردد . بدین وسیله به اطلاع می رساند که نامبرده به علت بیماری در وضعیت ذیل می باشد :

 1. عدم حضور در مرکز آموزشی و درمانی بیش از هفت روز از تاریخ ............................... تا ................................
 2. عدم حضور در مرکز آموزشی و درمانی به علت استفاده از مرخصی زایمان از تاریخ .............................. تا ............................
 3. عدم حضور در امتحانات پره بورد در تاریخ .......................................
 4. عدم حضور در امتحان بورد در تاریخ ...................................

شایان ذکر است که وی مدارک خود را در تاریخ .................................  به این دانشکده ارائه نموده است . خواهشمند است نتیجه را برای اقدامات بعدی به این دانشکده اعلام فرمایید .

ضمناً شماره تماس نامبرده ....................................................... می باشد .

                                                                                                                                معاون آموزش بالینی دانشکده پزشکی

جهت دریافت دستورالعمل کمیسیون پزشکی و روانپزشکی اینجا را کلیک نمائید.

جهت دریافت فرم "معرفی به کمیسیون پزشکی و روانپزشکی" (فرم ب) ویژه دانشجویان دانشکده پزشکی اینجا را کلیک نمائید.

جهت دریافت فرم "معرفی به کمیسیون پزشکی و روانپزشکی" (فرم ب) کلیه رشته‌ها به غیر از دانشجویان پزشکی اینجا را کلیک نمائید.

ارسال نظر

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.