یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۷

اسامی نهایی برگزیدگان بیست سومین جشنواره قرآن و عترت تمامی رشته ها در مرحله دانشگاهی مشخص شد .

IMG_4189.JPG

1397/04/24

اسامی برگزیدگان بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت در مرحله دانشگاهی تیرماه 1397

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

 

تذکر مهم :

محاسبه امتیازات بر اساس آیین نامه ابلاغی از سوی وزرات بهداشت و درمان بوده است که در سایت معاونت موجود می باشد.

 

بخش کتبی ( معارفی ) که در اردیبهشت ماه سال جاری برگزار گردید در سه بخش اساتید ، دانشجویان و کارکنان افراد برگزیده به شرح ذیل اعلام می گردند :

اساتید :

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

رتبه

مرحله کشوری

1

طیبه کرمانی

آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن کریم

اول

22 مرداد مشهد مقدس

2

محمدعلی یعقوبی

آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن کریم

دوم

-

3

فاطمه حسین زاده

آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن کریم

سوم

-

4

لیلی علیزاده

آشنایی با مفاهیم صحیفه سجادیه

اول

22 مرداد مشهد مقدس

5

فریبا اسدی

حفظ موضوعی قرآن کریم

اول

-

 

کارکنان :

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

رتبه

مرحله کشوری

1

ام البنین امیری

آشنایی به سیره معصومین

اول

22 مرداد – مشهد مقدس

2

فاطمه قاسمی

احکام

اول

22 مرداد – مشهد مقدس

3

فاطمه سبزه کار

احکام

دوم

-

4

لیلی بارانی

احکام

سوم

-

5

طیبه نجفی

پرسمان قرآنی

اول

22 مرداد – مشهد مقدس

6

حمیدرضا عباسی

آشنایی با احادیث اهل بیت

اول

22 مرداد – مشهد مقدس

7

سوسن بهدانی

آشنایی با مفاهیم نهج البلاغه

اول

22 مرداد – مشهد مقدس

8

حجت صفری

آشنایی با مفاهیم نهج البلاغه

دوم

-

9

ملیحه نخعی

آشنایی با مفاهیم نهج البلاغه

سوم

-

10

مریم شیدایی

آشنایی با مفاهیم صحیفه سجادیه

اول

22 مرداد – مشهد مقدس

11

رضوانه سهل آبادی

آشنایی با مفاهیم صحیفه سجادیه

دوم

-

12

علی رستگارپور

آشنایی با مفاهیم صحیفه سجادیه

سوم

-

13

علی شوکتی نیا

آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن کریم

اول

22 مرداد – مشهد مقدس

14

رضا علی آبادی

آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن کریم

دوم

-

15

فاطمه رضائی

آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن کریم

سوم

-

 

دانشجویان :      

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

رتبه

مرحله کشوری

1

فاطمه عرب دزگ

احکام

اول

22 مرداد – مشهد مقدس

2

مهدی رزقی

احکام

دوم

-

3

سجاد خالقی  

احکام

سوم

-

4

محبوبه دهشیبی

آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن کریم

اول

22 مرداد – مشهد مقدس

5

محبوبه حقی رودی

آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن کریم

دوم

-

6

آزاده عطایی

آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن کریم

سوم

-

7

محمد جواد نظامی وطن

آشنایی با سیره معصومین

اول

22 مرداد – مشهد مقدس

8

فاطمه قصاب زاده

آشنایی با سیره معصومین

دوم

-

9

علی توکلی

آشنایی با سیره معصومین

سوم

-

10

سیده عاطفه سیدی

آشنایی با مفاهیم نهج البلاغه

اول

22 مرداد – مشهد مقدس

11

رقیه یاری

آشنایی با مفاهیم نهج البلاغه

دوم

-

12

محدثه بدخشان

آشنایی با مفاهیم نهج البلاغه

سوم

-

13

فاطمه سادات نبوی

پرسمان قرآنی

اول

-

14

سیده عطیه سیدی

سبک زندگی اسلامی - ایرانی

اول

-

15

زهرا احراری

سبک زندگی اسلامی - ایرانی

دوم

-

16

احسان تیموری

حفظ موضوعی قرآن کریم

اول

-

 

 

بنا به این گزارش در بخش آوایی که در تیر ماه سال جاری برگزار گردید در سه بخش اساتید ، دانشجویان و کارکنان افراد برگزیده به شرح ذیل اعلام می گردند :

 

اساتید :

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

رتبه

مرحله کشوری

1

احمد نصیری

قرائت به روش ترتیل (آقایان)

اول

-

2

محسن ناصری

قرائت به روش ترتیل (آقایان)

دوم

-

3

علی محمد حسینی

قرائت به روش ترتیل (آقایان)

سوم

-

4

فاطمه حسین زاده

قرائت به روش تحقیق (خواهران)

اول

-

5

-

قرائت به روش تحقیق (خواهران)

دوم

-

6

-

قرائت به روش تحقیق (خواهران)

سوم

-

 

کارکنان :

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

رتبه

مرحله کشوری

1

-

قرائت به روش ترتیل (برادران)

اول

-

2

-

قرائت به روش ترتیل (برادران)

دوم

-

3

علی اکبر فلاح

قرائت به روش ترتیل (برادران)

سوم

-

4

زهرا سعادتی

قرائت به روش ترتیل (خواهران )

اول

-

5

-

قرائت به روش ترتیل (خواهران )

دوم

-

6

-

قرائت به روش ترتیل (خواهران )

سوم

-

7

-

قرائت به روش تحقیق (خواهران)

اول

-

8

سیده حکیمه حیدری

قرائت به روش تحقیق (خواهران)

دوم

-

9

-

قرائت به روش تحقیق (خواهران)

سوم

-

10

-

قرائت به روش تحقیق (برادران)

اول

-

11

موسی خاتمی نیا

قرائت به روش تحقیق (برادران)

دوم

-

12

محمدعلی قوامی

قرائت به روش تحقیق (برادران)

سوم

-

13

محمود علیشاهی

حفظ کل (برادران)

اول

-

14

-

حفظ کل (برادران)

دوم

-

15

-

حفظ کل (برادران)

سوم

-

14

زهرا مروتی

حفظ کل (خواهران)

اول

-

15

-

حفظ کل (خواهران)

دوم

-

16

-

حفظ کل (خواهران)

سوم

-

17

فاطمه رضایی

حفظ 20 جزء (خواهران)

اول

-

18

-

حفظ 20 جزء (خواهران)

دوم

-

19

-

حفظ 20 جزء (خواهران)

سوم

-

20

عبدالطیف سارانی

حفظ 10 جزء (برادران)

اول

-

21

-

حفظ 10 جزء (برادران)

دوم

-

22

-

حفظ 10 جزء (برادران)

سوم

-

23

احمد سلیمی

حفظ 5 جزء (برادران)

اول

-

24

-

حفظ 5 جزء (برادران)

دوم

-

25

-

حفظ 5 جزء (برادران)

سوم

-

26

الهام یعقوبی

حفظ 5 جزء (خواهران )

اول

-

27

-

حفظ 5 جزء (خواهران )

دوم

-

28

-

حفظ 5 جزء (خواهران )

سوم

-

29

طیبه نجفی

حفظ سوره واقعه ( شفاهی و کتبی )

اول

-

30

معصومه معتمد برومند

حفظ سوره واقعه ( شفاهی و کتبی )

دوم

-

31

-

حفظ سوره واقعه ( شفاهی و کتبی )

سوم

-

 

دانشجویان :

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

رتبه

مرحله کشوری

1

-

قرائت به روش ترتیل (برادران)

اول

-

2

حسین بذرگری

قرائت به روش ترتیل (برادران)

دوم

-

3

علی توکلی

قرائت به روش ترتیل (برادران)

سوم

-

4

الهه بذرافشان

قرائت به روش ترتیل (خواهران)

اول

-

5

سوسن تیزکاری

قرائت به روش ترتیل (خواهران)

دوم

-

6

-

قرائت به روش ترتیل (خواهران)

سوم

-

7

-

قرائت به روش تحقیق (برادران)

اول

-

8

-

قرائت به روش تحقیق (برادران)

دوم

-

9

مهدی حسین پور

قرائت به روش تحقیق (برادران)

سوم

-

10

محدثه کارگر

قرائت به روش تحقیق (خواهران)

اول

-

11

-

قرائت به روش تحقیق (خواهران)

دوم

-

12

-

قرائت به روش تحقیق (خواهران)

سوم

-

13

مصطفی شبانی

حفظ کل (برادران)

اول

-

14

-

حفظ کل (برادران)

دوم

-

15

-

حفظ کل (برادران)

سوم

-

16

محمد اولادی

حفظ بیست جزء ( برادران)

اول

-

17

-

حفظ بیست جزء ( برادران)

دوم

-

18

-

حفظ بیست جزء ( برادران)

سوم

-

19

فاطمه خسروی

حفظ ده جزء (خواهران)

اول

-

20

-

حفظ ده جزء (خواهران)

دوم

-

21

-

حفظ ده جزء (خواهران)

سوم

-

21

انسیه محبتی

حفظ پنج جزء (خواهران)

اول

-

22

سمیه نصری

حفظ پنج جزء (خواهران)

دوم

-

23

مهتاب عابدی

حفظ پنج جزء (خواهران)

سوم

-

24

احسان تیموری

حفظ پنج جزء (برادران)

اول

-

25

علیرضا عاملی

حفظ پنج جزء (برادران)

دوم

-

26

-

حفظ پنج جزء (برادران)

سوم

-

27

امید حیدرنیا

حفظ سه جزء (برادران)

اول

-

28

-

حفظ سه جزء (برادران)

دوم

-

29

-

حفظ سه جزء (برادران)

سوم

-

30

الهه مقدس زاده

حفظ یک جزء (خواهران)

اول

-

31

زهرا احراری

حفظ یک جزء (خواهران)

دوم

-

32

فائزه مکاریان

حفظ یک جزء (خواهران)

سوم

-

33

فاطمه کاردان

حفظ سوره واقعه ( شفاهی و کتبی )

اول

-

34

سیده عطیه سیدی

حفظ سوره واقعه ( شفاهی و کتبی )

دوم

-

35

حمیده یوسف پور پهنایی

حفظ سوره واقعه ( شفاهی و کتبی )

سوم

-

36

علیرضا خاتمی نیا

حفظ سوره واقعه ( شفاهی و کتبی )

اول

-

 

 

ضمناً نفرات برگزیده در بخش آوایی جهت اعزام به مسابقات کشوری متعاقبا از سوی وزارت بهداشت و درمان بر اساس بررسی فایل های صوتی و تصویری آزمون شفاهی اعلام خواهند شد.

گزارش تصویری

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.