سه‌شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۲

فراخوان حمایت از پایان نامه های دانشجویی تحصیلات تکمیلی سال ١٣٩٧

تبریز

فراخوان حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۷ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجانشرقی به منظور جلب مشارکت دانشجویانتحصیلات تکمیلی در شناسایی، تحلیل، حل مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیاستان، در زمینههای زیر از پایاننامههای دانشجویی کارشناسی ارشد، دکتری و پسادکتری حمایتمینماید.
از دانشجویان تحصیلات تکمیلی کلیه ی مراکز علمی و پژوهشی، دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی درخواست میشود در صورت تمایل، نسبت به تکمیل و ارسال فرم شماره ١)قابل دسترسازطریق سایت اینترنتی سازمان به نشانی:ir.mporg.azsharghi (به نشانی: تبریز – اولزعفرانیه – سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی – معاونت برنامهریزی و توسعه
– گروه پژوهشهای توسعه و آیندهنگری اقدام نمایند. 
لازم به توضیح است پیشنهادهای رسیده مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تائید، قرارداد منعقدخواهد شد. 
دریافت فرم پیشنهادی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی تعهدی ایجادنمیکند و کمیتهی داوری در رد یا قبول پیشنهاد و انجام اصلاحات لازم، مختار خواهد بود. نتایجداوری در اولین فرصت از طریق گروه پژوهش های توسعه و آینده نگری به اطلاع متقاضیانخواهد رسید. 
در صورت داشتن هرگونه سئوال با شماره تلفن ٣٣٣٩٤٥٤٩ سرکار خانم مختاری تماس بگیرید.

عناوین و محورهای مطالعاتی سازمان برای حمایت در قالب پایان نامه های تحصیلات تکمیلی-
سال ١٣٩٧
محور اجتماعی و فرهنگی: 
 بررسی سرمایههای نمادین استان
 نهادینه سازی حقوق شهروندی در جامعه
 بررسی مسائل و عوامل مهاجر فرستی استان
 بررسی آسیب های اجتماعی در استان
 بررسی آسیبهای نوپدید در استان
 بررسی روشهای همافزایی و تقویت نقش سازمانهای مردم نهاد و مشارکتهای مردمی در توسعه
استان
 بررسی علل و عوامل مرتبط با کودک همسری در استان و راهکارهای پیشگیرانه
 طراحی و راهاندازی سامانه پایش پاکمانی و اشتغال رهاشدگان از زندانهای استان
 بررسی الزامات عملی برای فراهم سازی سالمندی فعال در استان
 مدل و شیوهای ارتقای اعتماد و سرمایه اجتماعی در دستگاه های اجرایی استان
 شیوههای توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی آبادیهای پیرامون دریاچه ارومیه
 شیوههای استقرار حقوق شهروندی و ارزیابی آن در دستگا های اجرایی استان
 بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی دراستان و مقایسه آن با متوسط کشور
 الگوسازی کارکرد نهادهای مدنی و مردمی و بنیادهای خیریه در توسعه اقتصادی و اجتماعی
 الگوسازی کارکرد نهادهای مدنی و مردمی و بنیادهای خیریه در مهار فقر (تجربه هیأت
مستمندان)
 الگوسازی کارکرد نهادهای مدنی و مردمی و بنیادهای خیریه در رفع فقر آموزشی
 الگوسازی کارکرد نهادهای مدنی و مردمی و بنیادهای خیریه در ارتقای سلامت (حمایت از
بیماران خاص)
 الگوسازی کارکرد نهادهای مدنی و مردمی و بنیادهای خیریه در احداث بیمارستان و ....

 بررسی الگوی بنیاد نوبر و نقش آن
 تحلیل و آسیبشناسی فرهنگ استان
 تحلیل تولید و مصرف محصولات فرهنگی استان
 ارزیابی فرهنگ کاری در استان
 توسعه صادرات محصولات فرهنگی استان
 اقتصاد محصولات فرهنگی و هنری
 ارزیابی زیرساختهای فرهنگی و هنری و راهکارهای ارتقاء آن
اقتصاد دانش بنیان
 مطالعه ظرفیتها و توانمندیهای استان در زمینه صنایع دانش بنیان
 آسیبشناسی شرکتهای فناور نوپای استان در حوزه دانش بینان و فرصتهای پیشرو
 بررسی نقش و عملکرد پارک علم و فناوری، مراکز رشد واحدهای فناور و مراکز نوآوری استان
در توسعه اقتصاد دانش بنیان استان
 بررسی مسائل و مشکلات تولید و تجاری سازی فناوریهای جدید در استان
 آمایش علم و فناوری استان
 مطالعه، تدوین و استقرار نظام نوآوری منطقهای در بخشهای ظرفیت دار استان
 طراحی و تدوین مدل بومی ارتقاء و استقرار دانشگاههای کارآفرین در استان
 ارزیابی عملکرد مراکز رشد و نوآوری
اقتصادی
 بررسی ظرفیت خالی بنگاههای اقتصادی استان
 مطالعه تعیین اولویتهای سرمایهگذاری استان به تفکیک بخشهای مختلف
 بررسی عوامل و موانع جذب سرمایه گذاری خارجی در استان
 بررسی عوامل و موانع تشکیل سرمایه گذاری داخلی در استان
 محاسبه خط فقر نسبی و مطلق در استان

 شناسایی عوامل موثر بر فقر در استان و ارائه راهکارهای کاهش آن
 محاسبه شاخصهای توزیع درآمد در استان
 بررسی عملکرد منطقه آزاد ارس در جذب سرمایگذاری
 تحلیل هزینه و درامد خانوارهای شهری و روستایی استان طی سالهای مختلف
 شناسایی شبکههای خلق ارزش و راهکارهای تکمیل آن (در بخشهای مختلف)
 شناسایی زنجیرههای تولید و راهکارهای تکمیل آن (در بنگاهها و صنایع مختلف)
 شناسایی پیشرانهای توسعه استان
 اقتصاد شهری و منطقهای
 تحلیل اقتصاد جرم و جنایت در استان
 اقتصاد آب
 اقتصاد گردشگری
 نقش بومگردی در توسعه گردشگری
SDS و EDS تهیه 
 بررسی وضعیت ISPXها در استان و راهکارهای ارتقای نقش آنها
 ارزیابی و آسیبشناسی توسعه کنسرسیومهای سرمایهگذاری، صادراتی، بازاریابی
 اقتصاد کشاورزی
 توسعه کشاورزی دانشبنیان و کشاورزی دقیق در استان
اشتغال
 بررسی وضعیت اشتغال در استان
 مطالعه تطبیقی مدلهای اشتغالزایی در معلولین استان
 راهکارهای توسعه کسبوکارهای الکترونیک با تاکید بر مدلهای نوین کار
 بررسی الگوی تغییرات الگوی اشتغال استان (دینامیک اشتغال)
 بررسی و شناسایی رستههای پراشتغال استان

زیربنایی
 آسیب شناسی اقتصادی و اجتماعی تاخیر در اجرای پروژههای استان
 ارزیابی ایمنی معابر درونشهری شهرهای منتخب استان از دیدگاه ایمنی عابر پیاده با استفاده
از پایش تصویری میدانی و پروازی (پهباد) و ارائه برنامه مداخلات اولویتبندی شده جهت انجام
اصلاحات لازم
 کیفیت و عمر پروژههای اجراشده آسفالت در سطح آذربایجان شرقی
 بررسی روشهای تامین اعتبار اجرای پروژههای عمرانی در سطح دنیا و ایران و تاثیر آن در
مدت اجرا و کیفیت پروژهها.
 بررسی آسیب ها و ارایه راهکارهای مقابله با استفاده از مصالح نامرغوب در پروژههای عمرانی
استان.
 بررسی و نحوه شناسایی فنآوریهای پیشرفته و استفاده از فرآوردهها و مصالح جدید و الزامات
بکارگیری صحیح آنها در پروژههای بخش دولتی و خصوصی.
 ارزیابی وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی
کلان
 بررسی و تحلیل سطح توسعه انسانی در استان آذربایجان شرقی
 آیندهنگاری توسعه استان (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و .... )
 ارائه راهکارهایی برای ارتقاء جایگاه استان در منطقه
 شهر جهانی تبریز
 ارائه راهکارهایی برای تحقق شهر خلاق
 رویکردها و الزامات اصلاح نظام مالیاتی
 تدوین الگوی توسعه در استان
 کاربرد علوم نوین در توسعه 
 ارائه راهکارهایی برای ارتقاء فضای کسب و کار در استان
 سطحبندی شهرستانهای استان براساس شاخصهای توسعه

 تعیین مزیت نسبی شهرستانهای استان
 بررسی کارکرد مالیات بر ارزش افزوده در استان و مقایسه با سایر استانها
 بررسی و تحلیل موانع توسعه فرهنگی و اقتصادی تبریز از مشروطه تاکنون و ارائه راهکارهای
لازم
 تبیین نقش و کارکرد منطقهای و بینالمللی تبریز
مدیریتی
 بررسی وضعیت مدیریت مشارکتی در دستگاه های اجرایی و عوامل موثر برآن
 آسیبشناسی نظام برنامهریزی در استان
 آسیبشناسی سیستم بودجهریزی در استان
 بررسی قیمت تمامشده مربوط به شرح عملیات پروژهها و طرحهای دستگاههای اجرایی
 بررسی عوامل موثر بر تخصیص بودجه استانهای منتخب برخوردار در مقایسه با محروم و
محاسبه شکاف بودجهای - ارایه راهکارهایی برای رسیدن به تخصیص بهینه بودجهی استانها
 طراحی مدل مطلوب استقرار و نهادینهسازی مدیریت دانش در درستگاههای اجرایی استان
 طراحی مدل مطلوب مدیریت بر منایع کمیاب جامعه با رویکرد آینده اندیشی و آینده نگری
 تدوین مدیریت مطلوب بحران بر مواسلات جاده با تاکید بر جانمایی اطلاعات بر روی نقشه
های GIS
 اصلاح ساختار و شیوه های اصلاح فرایندهای زائد در دستگاه های اجرایی استان
 بررسی کیفیت کاری، فرسودگی شغلی و سلامت شغلی در دستگاه های اجرایی استان
 شیوه های استعدادیابی و جانشین پروری در دستگاه های اجرایی استان
 تحلیل و بررسی دولت الکترونیک در جهان و ایران(مقایسه تطبیقی)
 راهکارهای توسعه دولت الکترونیک و نظام های اداری پیشرفته و الزامات آن
 بررسی وضعیت نیروی انسانی دستگاه های اجرایی استان در سه بعد (مدیریت ، تشکیلات
اداری و نیروی انسانی)
 بررسی روشهای استقرارمدیریت دانش درسازمان

 بررسی و تحلیل عملکرد مراکز آموزش عالی غیر دولتی و پیام نور (درآموزش ،پژوهش،فناوری
و اقتصاد دانش بنیان استان) 
 بررسی و مقایسه روشهای اخذ صلاحیت شرکتهای مشاور و پیمانکار در ایران و سایر کشورها
و ارزیابی نقاط ضعف و قوت آنها.
 بررسی حقوقی نقاط ضعف و قوت شرایط عمومی پیمان در قراردادهای پیمانکاری و مشاوره و
ارائه راهکار جایگزین.
زیست محیطی
 حسابداری زیست محیطی
 حفظ تنوع محیطی و گونههای گیاهی و جانوری
 راهکارهایی برای آلودگیها و آسیبهای مختلف زیست محیطی در استان
 بررسی بحران آب در استان و مدیریت یکپارچه آن
 راهکارهایی برای تحقق نظام بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک
یادآوری علاوه برعناوین مذکور، پیشنهادات مرتبط با توسعه، برنامهریزی، بودجهریزی، مدیریت،
توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی استان نیز قابل بررسی میباشد لذا دانشجویان میتوانند
پیشنهادهای خود را در این زمینه نیز به سازمان ارائه نمایند.

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.