دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۵

مهارت های اجتماعی و رفتاری و روابط سازنده و غیر سازنده در یک رابطه

کارگاه

برگزاری کار گاهی با موضوع مهارتهای اجتماعی و رفتاری و روابط سازنده و غیر سازنده در یک رابطه

به گزارش خبر گزاری مفدا دانشکده علوم پزشکی سیرجان ؛در روز پنجم اسفند ماه 96در خوابگاه دختران دانشکده علوم پزشکی کارگاهی با عنوان مهارت های اجتماعی و رفتاری و روابط  سازنده و غیر سازنده در یک رابطه با همکاری امور فرهنگی دانشکده وامور سلامت جوانان و سلامت روان معاونت بهداشتی  برگزار شد .