یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۲

ﻓﺮاﺧﻮان ﻧﮕﺎرش ۵ ﻛﺘﺎب داﺳﺘﺎﻧﻲ رﻣﺎن ، ﺑﺮ اﺳﺎس زﻧﺪﮔﻲ واﻗﻌﻲ ﻣﻌﺘﺎدان(واﻗﻊ ﻧﮕﺎری)

فراخوان

دﻓﺘﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮادﻣﺨﺪر در ﻧﻈﺮ دارد ﭘﻨﺞ اﺛﺮ رﻣﺎن داﺳﺘﺎﻧﻲ را ﺑﺮ اﺳﺎس زﻧﺪﮔﻲ واﻗﻌﻲ ﻣﻌﺘﺎدان(ﺑﺎ روش واﻗﻊ ﻧﮕﺎری)، ﺑﻪ 5 ﻧﻔﺮاز ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن رﻣﺎن داﺳﺘﺎﻧﻲ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳﺪ .

به گزارش مفدا کاشان، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت اﻣﺮ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از اﻋﺘﻴﺎد از ﻃﺮﻳﻖ اﺛﺮﮔﺬاری ﺑﺮ ذﻫﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﺘﺎب و ﻛﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﻲ در ﺑﻴﻦ آﻧﺎن، دﻓﺘﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮادﻣﺨﺪر در ﻧﻈﺮ دارد ﭘﻨﺞ اﺛﺮ رﻣﺎن داﺳﺘﺎﻧﻲ را ﺑﺮ اﺳﺎس زﻧﺪﮔﻲ واﻗﻌﻲ ﻣﻌﺘﺎدان(ﺑﺎ روش واﻗﻊ ﻧﮕﺎری)، ﺑﻪ 5 ﻧﻔﺮاز ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن رﻣﺎن داﺳﺘﺎﻧﻲ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺣﺠﻢ ﻫﺮ اﺛﺮ ﺣﺪود 100 ﺗﺎ 150 ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ رﻗﻌﻲ(ﺑﺎﻗﻠﻢ ﻟﻮﺗﻮس 13 ﻧﺎزک و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻄﺮ ) 1 ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن، اﺳﺎﺗﻴﺪ و داﺳﺘﺎن ﻧﻮﻳﺴﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎم ﻛﺸﻮر دﻋﻮت ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﺴﺨﻪ ای از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه، رزوﻣﻪ ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎری و ﻃﺮح اوﻟﻴﻪ ﺑﺮای ﺗﺪوﻳﻦ آﺛﺎر ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻬﻴﻪ و ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ، ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ /1396 12/ 15 ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ زﻳﺮ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .

ﺗﻬﺮان - ﺑﻠﻮار اﺷﺮﻓﻲ اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ - ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻴﺪان ﭘﻮﻧﻚ - ﺟﻨﺐ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻫﻮﻳﺰه - ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﻧﻴﺎﻳﺶ-ﭘﻼک 20 - ﻃﺒﻘﻪ دوم - دﻓﺘﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.