دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۵۳

معرفی امور فرهنگی

مدیریت امور فرهنگی، فوق برنامه و تربیت بدنی دانشگاه در راستای بستر سازی، تدوین مقررات، هماهنگی، نظارت و ارزش یابی در حوزه های فرهنگــی، اجتماعی و ورزشی دانشگاه جهت نیل به مشارکت جمعی، توسعه فرهنگی، تعمیق فکر و اندیشه دینی، توانمند و جامعه پذیر نمودن عناصر دانشگاهی و ایجاد نشاط و شادابی جسمی و روحی، از طریق برنامه های راهبردی، در قالب واحدهای ذیل ساماندهی و اجرای وظایف خود را دنبال می کند.


اهم وظایف عبارت است از:

1- تدوین و اجرای طرحهای علمی در جهت افزایش مشارکت سازمان یافته دانشجویان در فعالیتهای اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی دانشگاه .

2- ارتباط مستمر با تشکلهای اسلامی و کانونهای اجتماعی دانشجویان در جهت حمایت مادی و معنوی از فعالیتهای مفید و سازنده آنها .

3- مطالعه مستمر و سنجش مداوم علمی از گرایشها و نگرشهای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی دانشجویان دانشگاه با همکاری واحد ذیربط ، در جهت برنامه ریزی صحیح با شناخت آگاهانه از وضعیت موجود .

4- برنامه ریزی و اجرای برنامه هایی که متناسب با نیازها ، رشد آگاهی وتقویت توان تجزیه وتحلیل دانشگاهیان در حوزه مسائل فرهنگی اجتماعی و سیاسی را به دنبال دارد .

5- بررسی هنجارها ، چالشها ، آسیبها و بحرانهای فرهنگی اجتماعی حاکم بر جامعه دانشگاهی و تدوین و ارائه طرحهای راهبردی در جهت دفع یا تقلیل ناهنجاریهای شایع .

6- برنامه ریزی و اجرای برنامه های مفید در مناسبتهای ملی .

7- نظارت و پیگیری مستمر در امر اجرای بخشنامه ها ، آیین نامه ها و دستور العملهای شورای انقلاب فرهنگی و وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی و مصوبات شورای فرهنگی دانشگاه در حوزه مسائل سیاسی واجتماعی مرتبط با دانشگاه .

8- مطالعه و برنامه ریزی جهت ایجاد بسترهای مناسب برای شکوفایی استعدادهای هنری و ادبی دانشجویان ترجیحا در قالب کانونهای دانشجویی .

9- سازماندهی و نظارت بر فعالیتهای کانونهای ادبی وهنری .

10- پشتیبانی آموزشی ،فکری و تجهیزاتی از کانونهای ادبی و هنری دانشجویان .

11- برنامه ریزی جهت گسترش آموزشهای ادبی و هنری در بین عناصر دانشگاهی .

12- مطالعه و تدوین طرحهای مناسب جهت تعمیق اخلاق انسانی و مبانی فکری و دینی از طریق برنامه های ادبی و هنری در بین دانشجویان.

13- برنامه ریزی و اجرای برنامه های ادبی و هنری د ر مراسم مختلف دانشگاه .

14- ارزیابی فعالیتها و برنامه های ادبی و هنری از حیث کارآیی و اثر بخشی با همکاری واحد ذیربط .

15- پیگیری و ایجاد تسهیلات لازم به منظور حضور فعال دانشجویان در جشنواره ها و نمایشگاهها ی ادبی و هنری سراسری .

16- تشکیل و اداره امور دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی .

17- برنامه ریزی و نظارت مستمر در نشریات دانشگاهی به منظور ارتقاء کمی وکیفی آنها .

18- پشتیبانی مادی و معنوی از نشریات دانشگاهی .

19- نظارت و پیگیری مستمر در امور اجرای بخشنامه ها ، آیین نامه ها و دستورالعمل های شورای انقلاب فرهنگی و وزارت بهداشت وآموزش پزشکی و مصوبات شورای فرهنگی دانشگاه در حوزه مسائل هنری و ادبی .

20- مستند سازی فعالیتهای ادبی و هنری دانشگاه.

21- مطالعه و برنامه ریزی جهت ایجاد و گسترش کانونهای دینی ، فکری و مطالعاتی دانشگاهیان .

22- پشتیبانی فکری ،آموزشی و تجهیزاتی از کانونهای دینی ،فکری و مطالعاتی .

23- پیگیری و حمایت از فعالیتهای دینی تشکلهای اسلامی دانشگاهیان .

24- مطالعه وتدوین طرح مناسب جهت ترویج فرهنگ تحقیق و تفکر و گفتگو درآحاد عناصر دانشگاهی.

25-برنامه ریزی و اجرای برنامه های فکری ، فرهنگی و دینی در سطح دانشگاه ، به ویژه در مناسبتهای مذهبی .

26-نظارت وپیگیری مستمر در امر اجرای بخشنامه ها ، آیین نامه ها و دستور العمل های شورای انقلاب فرهنگی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و مصوبات شورای فرهنگی دانشگاه درحوزه مسائل دینی و مطالعاتی

27-پیگیری و ایجاد تسهیلات لازم به منظور حضور فعال دانشجویان در همایش ها ،مراسم وبرنامه های دینی سراسری و منطقه ای.

28-ارزیابی فعالیتها و برنامه ها ی دینی از حیث کار آیی و اثر بخشی و ارائه طرح های لازم جهت ارتقاء سطح آنها با همکاری واحد ذیربط .

29-مطالعه و شناسایی چالشها ، شبهات و گرایشات و دانشجویان و دانشگاهیان در حوزه مسائل اعتقادی و فکری و برنامه ریزی در جهت ایجاد نیازهای حقیقی در سطوح مختلف فکری جامعه دانشگاهی.

30- مطالعه و برنامه ریزی در جهت ایجاد نشاط و پویایی سالم در محیط دانشجویی.

31- مطالعه و برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح امور فوق برنامه و پر کردن اوقات فراغت دانشجویان.

32-مطالعه ، سیاستگزاری و برنامه ریزی در خصوص اردوهای بلند مد ت و کوتاه مدت فرهنگی ، زیارتی و تفریحی با رویکرد افزایش اثربخشی و کارآیی اردوها.

33- برنامه ریزی جهت اجرای طرح گردشگری ملی جوانان و اعزام دانشجویان به اردوهای سراسری .

34- نظارت و ارزیابی فعالیت های اردویی و فوق برنامه تشکلها و کانونهای دانشجویی .

35- حمایت و پشتیبانی از فعالیتهای سالم فوق برنامه تشکلها و کانونهای دانشجویی

36- برنامه ریزی و پیگیری لازم در خصوص اعزام دانشجویان ،اعضاءهیئت علمی و کارکنان دانشگاه به حج عمره مفرده.

37- برنامه ریزی وبرگزاری دوره های آموزشی فوق برنامه دانشجویان با اولویت آموزشهای تکنولوژی ارتباطات (رایانه اینترنت ) وزبانهای خارجی .

38- نظارت وپیگیری مستمر دراجرای بخشنامه ها ،آیین نامه هاو دستور العملهای شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و مصوبات شورای فرهنگی دانشگاه در خصوص امور فوق برنامه دانشجویان.

39- مطالعه، سیاستگزاری وبرنامه ریزی به منظور اجرای مناسب جشنهای فارغ التحصیلی دانشجویان .

40- پیگیری امور ازدواج دانشجویان با همکاری ستاد ازدواج دانشجویی.

41-برنامه ریزی و برگزاری دوره ها و کار گاههای آ موزشهای مدیریتی و مها رتی جهت بخشهای مختلف مدیریت فرهنگی ، تشکلها وکا نونها .

42-همکاری و پشتیبانی علمی و پژوهشی از سایر واحد های مدیریت فرهنگی .

43-تحقیق ، مطالعه و ارائه پیشنهادات سودمند در را ستای اصلاح مداوم ساختا رها و روشهای اجرایی در حوزه فعالیتهای فرهنگی ، هنری و اجتماعی دانشگاه .

44-ارتباط و هماهنگی با مؤسسات فرهنگی ، محققان و متخصصان صاحب نظربه منظور بر قراری مبادلات فرهنگی و بهره مندی از تجربیات مفید.

45- سر پرستی گروه تدوین برنامه مدیریت استراتژیک حوزه مدیریت فرهنگی و نظارت مستمر بر حسن اجرای مراحل مختلف آن.

46- تدوین،راه اندازی و نگهداری از نرم افزار ثبت و صدور کارنامه فرهنگی اجتماعی و ورزشی دانشجویان دانشگاه.

47-تدوین و اجرای طرحهای تحقیقاتی ،نظر سنجی در خصوص مسائل فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی جامعه دانشگاهی

48- ایجاد، راه اندازی واداره سایت اطلاعاتی مدیریت فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه.

49- ایجاد، راه اندازی و نظارت بر مراکز اینترنتی خوابگاههای دانشجویی .

50- ایجاد، راه اندازی وپشتیبانی از سایتهای تشکلها و قانونهای فرهنگی هنری دانشجویان.

51- برنامه ریزی واجرای برنامه مناسب در خصوص افزایش آگاهیهای فرهنگی اجتماعی دانشجویان جدید الورود.

52-برنامه ریزی جهت آگاه سازی اعضای شوراها ی تشکلها و کانون های دانشجویی از قوانین و مقررات فعالیتهای فرهنگی اجتماعی حاکم بر دانشگاه .

53- جمع بندی و ارز یابی نهایی از فعالیتهای واحد های مختلف مدیریت فرهنگی از حیث اثر بخشی و کارآیی .

54- تدوین عملکرد حوزه مدیریت فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه .

55-مسئولیت اجرایی دبیر خانه شورای فرهنگی دانشگاه زیر نظر دبیر شورا و طبق آیین نامه تشکیل دبیر خانه شورای فرهنگی دانشگاه.

56- تهیه ،تنظیم و فراهم نمودن امکانات ورزشی برای اجرای برنامه های آموزشی ورزشی دانشجویان .

57- نظارت و ارزشیابی برنامه های ورزشی ، خدمات فنی مربیان و نحوه اجرای برنامه ها .

58- پیشنهاد وبرنامه ریزی مسابقات و رقابتهای مختلف ورزشی به مناسبتهای مختلف .

59- ایجاد انگیزه وتشویق دانشجویان جهت شرکت فعالانه در فعالیتهای ورزشی

60- بررسی و جمع بندی نظرات دانشجویان جهت برگزاری کلاسهای ورزشی .

61- همکاری در تهیه و تنظیم قراردادهای ورزشی .

62- اظهار نظر در خصوص خرید وسایل و لوازم ورزشی به منظور استانداردبودن آنها واستفاده مطلوب .

63- برنامه ریزی واداره مکانهای ورزشی و پیگیری امور مربوط به آن .

64- تهیه وتنظیم تقویم ورزشی برای دانشجویان واجرای آن .

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.