دوشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۰ - ۱۳:۵۰

در معاونت آموزشی وتحقیقات برگزار شد .

برگزاری جلسه ی شورای پژوهشی جهت بررسی طرح های تحقیقاتی

جلسه ی شورای پژوهشی

با حضور رییس و معاون آموزش و تحقیقات دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی در مانی سیرجان و سایر اعضای شورای پژوهشی جلسه ای جهت بررسی طرح های تحقیقاتی از سوی معاونت تحقیقات و اعضای این شورا برگزار شد .