دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۳

در جلسه اسکای روم انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد مطرح شد؛

رسانه نباید انحصاری شود

اسکای روم رسانه

دکتر فراستخواه رسانه را زبان جامعه دانست و گفت: رسانه برای جامعه امر فرعی نیست و راه رسانه و جامعه جدا نیست؛ بلکه جامعه با رسانه شکل میگیرد و به عبارتی رسانه زبان جامعه است. 

به گزارش مفدا مشهد، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد جلسه اسکای روم با موضوع نگاهی به رسانه را روز یکشنبه ۲۴ اسفند ماه با حضور دکتر مقصود فراستخواه استاد موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار کرد.
در این جلسه دکتر فراستخواه، رسانه را زبان جامعه دانست و گفت: رسانه برای جامعه امر فرعی نیست و راه رسانه و جامعه جدا نیست؛ بلکه جامعه با رسانه شکل میگیرد و به عبارتی رسانه زبان جامعه است. 
او در پاسخ به سوال جامعه چیست چهار نوع مدرسه و به عبارتی چهار نوع نظریه را ترسیم کرد، که مدرسه اول عبارت است از جامعه به مثابه واقعیت که در آن جامعه عبارت است از واقعیاتی که در آن وجود دارد؛ مدرسه دوم جامعه را متشکل از رفتار اعضای آن میداند؛ مدرسه سوم جامعه را نتیجه اعمال افراد آن تعریف میکند و مدرسه چهارم و مدرسه مورد تایید، جامعه به مثابه تفسیر از زندگی را بیان میکند که در این مدرسه، زبان و تعاملات اجتماعی جامعه را میسازد و از آنجایی که رسانه زبان جامعه است پس رسانه جامعه را میسازد و اگر رسانه یک جامعه ویران شود، زبان آن و خود جامعه ویران خواهد شد.
وی درباره اینکه چطور میشود فرهنگ رسانه ای در جامعه مخدوش میشود تصریح کرد: وقتی رسانه انحصاری شود و بجز برخی اقشار قدرت، ثروت و ایدئولوژی های خاص، هرکسی نمیتواند در آن شرکت کند و هرکسی اجازه بیان زبان خود را ندارد و همچنین در جامعه ای که حالت ازدحامی پیدا کند و دچار ازدحام و هیاهو شود و کیفیت زبان از بین برود؛ در این صورت میتوان انتظار مخدوش شدن جامعه را داشت.
دکتر فراستخواه در این باب چند تیپ از عملکرد رسانه ای را نام برد. تیپ اول آن مدل سیاسی است که فقط حکومت میتواند در آن حقیقت را روشن کند و به عبارتی صحبت کند که نمونه آن وزارت دروغ در آلمان هیتلری میشود. البته این مدل در بسیاری از کشور های جهان حاکم است که البته مدلی خطرناک است زیرا همه افراد جامعه حق صحبت ندارند و گروههای مردمی شروع به بولتن سازی خواهند کرد و مشکلات کوچک ناگهان به معضل بزرگی تبدیل میشوند، همچنین در این مدل وقتی مردم احساس محرومیت از اطلاعات میکنند به هرخبر جعلی گرایش پیدا می‌کنند و جعل در جامعه رواج می یابد
مدل دوم مدل اقتصادی است که در آن بازارهای جهانی تعیین میکنند که چه چیزی در رسانه بازگو شود و این هم انحصار است.
در مدل سوم تکنولوژی تعیین کننده است، مانند جامعه امروز که اینترنت و ابزار بر انسان غلبه میکند و تعامل انسان و اشیا مخدوش میشود و اشیا عملکرد رسانه ای را شکل میدهند.
این مدل در یک نگاه سرعت، آزادی بیشتر، دموکراسی فرهنگی، مرکز زدایی دارد ولی از سوی دیگر باعث غلبه سرگرمی بر زندگی افراد شود.
 در مدل اجتماعی، اگر رسانه حرفه ای باشد و استقلال دسترسی به آن آزاد باشد و نهاد های رسانه ای توسعه یابند ایمنی اجتماعی به وجود می آید که در آن سوژه های خبری باید نسبت به مسائل سیاسی، مذهبی، تبعیض جنسیتی، منابع خبری و... پاسخ گو باشند که این یک نوع خود تنظیمی شکل میدهد و این فقط در اور بلوغ رسانه شکل میگیرند و مردم باتوجه به اینکه حق صحبت دارند سراغ دیگر رسانه ها نمیروند.
در پایان استاد موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی رسانه در گفتگویی به سوالات مطرح شده از سوی دانشجویان پاسخ داد و جلسه را به پایان رساند.

خبرنگار:فائزه صدقی