چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۶

جلسه آموزشی و پژوهشی با حضور اساتید دانشکده علوم پزشکی سیرجان

برگزاری جلسه شورای پژو هشی در سالن کنفرانس معاونت آموزشی وتحقیقاتی

بررسی طرح های تحقیقاتی

بررسی طرحهای تحقیقاتی ارائه شده از طرف اساتید دانشکده علوم پزشکی سیرجان با حضور رئیس ،معاونت آموزشی وتحقیقاتی ومدیر آموزش و جمعی از اعضای هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی سیرجان امروز در سالن کنفرانس معاونت آموزشی وتحقیقات این دانشکده برگزار شد.

به گزارش مفدا سیرجان : در این جلسه که با حضور اساتید دانشکده علوم پزشکی برگزار شد،طرحهای ارائه شده مورد بررسی و دو طرح  ارائه شده از طر ف دکتر محمدی ودکتر حسین زاده مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت .