پنجشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۸:۵۲

اعلام تقویم آموزشی نیمسال دوم سالتحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه علوم پزشکی همدان

اطلاعیه آموزشی

معاونت آموزشی دانشگاه تقویم آموزشی نیمسال دوم سالتحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه را اعلام کرد.

به گزارش مفدا همدان و به نقل از روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه برنامه آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه علوم پزشکی همدان

دانشکده پزشکی به شرح ذیل می باشد:

دانشجویان کارآموزی (استیجر) و کارورزی (اینترن) دانشکده پزشکی از تاریخ ۹۹/۱۱/۰۴براساس برنامه ریزی دانشکده در بخش های مربوطه حضور خواهند یافت.

دانشجویان مقاطع پایه

تاریخ حضور

ترم ۲ و ۳ مقطع مقدمات بالینی

۱۴۰۰/۳/۱ لغایت ۱۴۰۰/۳/۳۰

دانشجویان مقاطع دکتری تخصصی PhDبراساس نظر گروه مربوطه در طول نیمسال تحصیلی به صورت مجازی و حضوری ادامه تحصیل خواهند داد.

دانشکده داروسازی

بازه حضور دانشجویان

تاریخ حضور

ورودی

۶ هفته اول

۹۹/۱۱/۱۱ لغایت ۹۹/۱۲/۲۱

ورودی ۹۹ غیرایرانی: آموزش کاملا حضوری

ورودی ۹۴ و ماقبل آن: حضور جهت انجام امور پایان نامه و دفاع

ورودی ۹۸: آموزش کاملا مجازی

ورودی ۹۷: آموزش کاملا مجازی به جز درس داروشناسی ۳ عملی (۴ جلسه)

۶ هفته دوم

۹۹/۱۲/۲۳ لغایت ۱۴۰۰/۰۲/۱۶

ورودی ۹۹ غیرایرانی: آموزش کاملا حضوری

ورودی ۹۴ و ماقبل آن: حضور جهت انجام امور پایان نامه و دفاع

ورودی ۹۸: آموزش کاملا مجازی

ورودی ۹۵: آموزش کاملا مجازی به جز درس کارآموزی در عرصه داروخانه شهری ۳، اطلاع رسانی داروها و سموم

۶ هفته سوم

۱۴۰۰/۰۲/۱۸ لغایت ۱۴۰۰/۰۳/۲۷

ورودی ۹۹ غیرایرانی: آموزش کاملا حضوری

ورودی ۹۴ و ماقبل آن: حضور جهت انجام امور پایان نامه و دفاع

ورودی ۹۸: آموزش کاملا مجازی

ورودی ۹۶: آموزش کاملا مجازی به جز درس کارآموزی در عرصه داروخانه شهری ۱، فارماسیوتیکس ۴ عملی، فارماکوگنوزی ۲ عملی، کنترل میکروبی داروها عملی

ورودی ۹۵: آموزش کاملا مجازی به جز درس کارآموزی در عرصه داروخانه شهری ۳، اطلاع رسانی داروها و سموم

دانشکده دندانپزشکی

نیمسال

نوع درس

تاریخ حضور

ترم ۱۲

عملی

۱۳۹۹/۱۱/۴ لغایت ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

ترم ۱۰

عملی

۱۳۹۹/۱۱/۴ لغایت ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

ترم ۸

عملی

۱۳۹۹/۱۱/۴ لغایت ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

ترم ۶

عملی

۱۳۹۹/۱۱/۴ لغایت ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

دانشکده پرستاری و مامائی

گروه اول کارآموزی (۶هفته)

۹۹/۱۱/۱۴ لغایت ۹۹/۱۲/۱۴

گروه دوم کارآموزی (۶هفته)

۹۹/۱۲/۱۶ لغایت ۱۴۰۰/۰۲/۱۶

گروه سوم کارآموزی (۶هفته)

۱۴۰۰/۰۲/۱۸ لغایت ۱۴۰۰/۰۳/۲۷

ترم ۳ پرستاری

ترم ۲ پرستاری

ترم ۱ پرستاری

ترم ۴ پرستاری

ترم ۵ پرستاری

ترم ۶ پرستاری

ترم ۸ پرستاری

ترم ۴ مامایی

ترم ۷ پرستاری

ترم ۲ مامایی

تحصیلات تکمیلی

ترم ۱ مامایی

ترم ۳ فوریت های پزشکی

۱۴۰۰/۰۱/۱۷ لغایت ۱۴۰۰/۰۲/۱۶

ترم ۶ مامایی

۹۹/۱۱/۰۴ لغایت ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

سه هفته اول

کارآموزی گروه اول

فقط دانشجویان همدانی

سه هفته اول

کارآموزی گروه اول

فقط دانشجویان همدانی

ترم ۳ مامایی

ترم ۸ مامایی

۱۴۰۰/۰۱/۲۸ لغایت ۱۴۰۰/۰۴/۱۷

ترم ۱ فوریتهای پزشکی


 

دانشکده بهداشت

مقاطع

گروه دانشجویان

تاریخ حضور

کارشناسی بهداشت در مرحله کارآموزی

کارآموزی در عرصه بهداشت عمومی (ترم ۷)

کارآموزی در عرصه بهداشت حرفه ای (ترم ۸)

کارآموزی در عرصه بهداشت محیط (ترم ۸)

۹۹/۱۱/۱۱۹۹ لغایت ۹۹/۱۲/۲۱

کارآموزی در عرصه بهداشت عمومی (ترم ۸)

۱۴۰۰/۰۱/۱۴ لغایت ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

کارشناسی بهداشت (دارای دروس عملی)

گروه اول: کارشناسی بهداشت حرفه ای

۱۴۰۰/۰۱/۲۱ لغایت ۱۴۰۰/۰۲/۰۲

گروه دوم: کارشناسی بهداشت محیط

۱۴۰۰/۰۲/۴ لغایت ۱۴۰۰/۰۲/۱۶

گروه سوم: کارشناسی بهداشت عمومی

۱۴۰۰/۰۲/۱۸ لغایت ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

کارشناسی ارشد

مهندسی بهداشت حرفه ای

دو هفته بهمن ماه (هماهنگی با گروه مربوطه)

HSE

یک هفته بهمن ماه (هماهنگی با گروه مربوطه)

ارگونومی

اپیدمیولوژی

دو هفته بعد از عید (هماهنگی با گروه مربوطه)

مهندسی بهداشت محیط

سه هفته بعد از عید (هماهنگی با گروه مربوطه)

آمار زیستی

سه هفته بهمن ماه (هماهنگی با گروه مربوطه)

دانشجویان مقاطع دکتری PhDبراساس نظر گروه مربوطه در طول نیمسال تحصیلی به صورت مجازی و حضوری ادامه تحصیل خواهند داد.

دانشکده پیراپزشکی

رشته تحصیلی

زمان حضور

کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ترم ۴

۹۹/۱۱/۴ لغایت ۹۹/۱۲/۱۴

کارشناس تکنولوژی اتاق عمل ترم ۴

کارشناسی هوشبری ترم ۶

کارشناس تکنولوژی اتاق عمل ترم ۶

کارشناس تکنولوژی اتاق عمل ترم ۸

تکنولوژی پرتوشناسی ترم ۸

کارشناسی هوشبری ترم ۴ (بومی و خانم ها)

کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت ترم ۸

۹۹/۱۱/۴ لغایت ۹۹/۱۲/۲۰

کارشناسی هوشبری ترم ۸

۱۳۹۹/۱۲/۱۶ لغایت ۱۴۰۰/۲/۰۹

کارشناسی علوم آزمایشگاهی ترم ۸

کارشناسی علوم آزمایشگاهی ترم ۴

کارشناسی هوشبری ترم ۴ (آقایان)

تکنولوژی پرتوشناسی ترم ۸

کارشناس تکنولوژی اتاق عمل ترم ۸

کارشناسی علوم آزمایشگاهی ترم ۶

کارشناسی هوشبری ترم ۲

کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت ترم ۴

۱۴۰۰/۱/۱۴ لغایت ۱۴۰۰/۲/۱۶

کارشناس ارشد تکنولوژی اتاق عمل ترم ۲

۱۴۰۰/۱/۱۴ لغایت ۱۴۰۰/۲/۲۲

کارشناسی علوم آزمایشگاهی ترم ۸

۱۴۰۰/۲/۱۱ لغایت ۱۴۰۰/۳/۱۳

کارشناسی هوشبری ترم ۸

کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ترم ۶

تکنولوژی پرتوشناسی ترم ۶

تکنولوژی پرتوشناسی ترم ۴

کارشناسی علوم آزمایشگاهی ترم ۲

کارشناسی هوشبری ترم ۲

کارشناس تکنولوژی اتاق عمل ترم ۲

دانشکده علوم توانبخشی

رشته تحصیلی

ترم تحصیلی

تاریخ حضور در خوابگاه

فیزیوتراپی

۸

۹۹/۱۱/۰۴ لغایت ۹۹/۱۲/۲۸

فیزیوتراپی

۶

۱۴۰۰/۰۱/۱۴ لغایت  ۱۴۰۰/۰۳/۰۶

شنوایی شناسی

۸

۹۹/۱۱/۰۴ لغایت ۱۴۰۰/۰۲/۰۳

شنوایی شناسی

۶

۱۴۰۰/۰۲/۰۴ لغایت ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

گفتاردرمانی

۶

۹۹/۱۱/۰۴ لغایت ۹۹/۱۲/۲۹

گفتاردرمانی

۸

۹۹/۱۱/۰۴ لغایت ۱۴۰۰/۰۲/۰۲

گفتاردرمانی

۴

۱۴۰۰/۰۱/۱۴ لغایت ۱۴۰۰/۰۲/۰۹

کاردرمانی

۸

۹۹/۱۱/۰۴ لغایت ۱۴۰۰/۰۲/۰۲

کاردرمانی

۶

۹۹/۱۱/۰۴ لغایت ۱۴۰۰/۰۲/۰۲

اعضاء مصنوعی و وسایل کمکی

۶

۹۹/۱۱/۰۴لغایت ۹۹/۱۲/۱۵

اعضاء مصنوعی و وسایل کمکی

۴

۱۴۰۰/۰۱/۲۸ لغایت ۱۴۰۰/۰۲/۱۴

اعضاء مصنوعی و وسایل کمکی

۲

۹۹/۱۲/۱۵ لغایت ۹۹/۱۲/۲۷

دانشکده پرستاری ملایر

رشته تحصیلی

نیمسال تحصیلی

تاریخ حضور

پرستاری

ترم ۸

۴/۱۱/۹۹ لغایت ۱۴/۱۲/۹۹

پرستاری

ترم ۶

۲۱/۱/۱۴۰۰ لغایت ۱۶/۲/۱۴۰۰

پرستاری

ترم ۴

۱۶/۱۲/۹۹ لغایت ۱۹/۱/۱۴۰۰

دانشکده پیراپزشکی نهاوند

گروه

رشته تحصیلی

نیمسال تحصیلی

تاریخ حضور دانشجویان

اول

پرستاری

ترم ۴

۱۱/۱۱/۹۹ لغایت ۱۶/۱۱/۹۹

اتاق عمل

ترم ۴

۱۱/۱۱/۹۹ لغایت ۰۷/۱۲/۹۹

فوریت­های پزشکی

ترم ۳

۱۸/۱۱/۹۹ لغایت ۳۰/۱۱/۹۹

دوم

پرستاری

ترم ۳

۰۲/۱۲/۹۹ لغایت ۱۴/۱۲/۹۹

اتاق عمل

ترم ۶

۰۹/۱۲/۹۹ لغایت ۱۶/۰۲/۱۴۰۰

سوم

پرستاری

ترم ۶

۱۶/۱۲/۹۹ لغایت ۰۶/۰۲/۱۴۰۰

پرستاری

ترم ۲

۰۷/۰۲/۱۴۰۰ لغایت ۱۳/۰۲/۱۴۰۰

اتاق عمل

ترم ۲

۰۷/۰۲/۱۴۰۰ لغایت ۲۰/۰۲/۱۴۰۰

خواهشمند است در صورت هر گونه سوال یا ابهام در برنامه فوق الذکر با اداره آموزش دانشکده مربوطه تماس حاصل نمائید.

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان

روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه، به اطلاع همه دانشجویان عزیز می­ رساند؛ با هماهنگی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ها و معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و براساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه، برنامه آموزشی نیمسال دوم سالتحصیلی۱۴۰۰-۱۳۹۹دانشگاه علوم پزشکی همدان از تاریخ ۹۹/۱۱/۰۴ به شرح جدول های ذیل به منظور اطلاع و شرکت در برنامه آموزشی دانشگاه اعلام می شود. 

یاد آور می شود؛ همه کلاس­های تئوری و بیشتر کلاس­های عملی به شیوه مجازی برگزار خواهد شد.

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.