پنجشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۲:۵۵

اعضای دانشگاهی کارگروه مشورتی امور فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت منصوب شدند

انتصاب

در احکام جداگانه از سوی دکترسیماسادات لاری معاون فرهنگی ودانشجویی وزارت بهداشت، اعضای دانشگاهی کارگروه مشورتی امور فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت معرفی و منصوب شدند.

به گزارش مفدا، طی احکام جداگانه‌ای که به امضاء و تایید دکتر سیماسادات لاری رئیس کارگروه مشورتی امور فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت رسیده است، اعضای دانشگاهی این کارگروه منصوب شدند.

متن احکام این انتصاب‌ها به شرح زیر است:

 معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

با اهدای سلام و تحیات؛

با عنایت به توانمندی، تعهد و شایستگی جنابعالی و در راستای تحقق مصوبات جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور تمرکز زدایی در تصمیم سازی‌ها، توجه بیشتر به مزیت‌ها و قابلیت‌های منطقه‌ای و مشارکت عملی دانشگاه‌ها در برنامه ریزی‌ها؛ به موجب این ابلاغِ منطبق بر «ضوابط تشکیل و اداره کارگروه‌های کلان مناطق» مورخ ۲۶ مرداد سال ۹۵ وزارت متبوع و دستورالعمل پیوست، به عنوان « رئیس کارگروه مشورتی امور فرهنگی و دانشجویی منطقه یک  و عضو کارگروه مشورتی ستاد» منصوب می‌شوید.

امیداست با توکل به خداوند و بهره­ گیری­ از ظرفیت‌های دانشی و تجربی صاحب ­نظران، نخبگان و جوانان توانمند دانشگاه/ دانشکده‌های تحت پوشش در منطقه، موفق و مؤید باشید و این معاونت را بر اساس شرح وظایف زیر و دستورالعمل های مربوطه یاری کنید.

تشکیل کارگروه و دبیرخانه کارگروه مشورتی امور فرهنگی و دانشجویی منطقه و صدور ابلاغ برای اعضا مطابق دستورالعمل پیوست و راهنمای بهره برداری از سامانه

تمهید و ایجاد بستر فیزیکی و مجازی برای برگزاری نشستهای تخصصی منطقه ای و بهره گیری از خرد جمعی دانشگاهیان جهت انتخاب و انعکاس مهم ترین چالشها، برنامهها و پیشنهادات به کارگروه مشورتی ستاد

حضور فعال در کارگروه مشورتی ستاد و مشارکت جهت تصمیم سازی و تصمیم گیری های کلان فرهنگی و دانشجویی

هدایت و تشویق دانشگاه/ دانشکده های منطقه برای خلق ایده ها، هم اندیشی در ارایه پیشنهادهای کاربردی برای رفع مسائل و تببین و انعکاس اهم مسائل فرهنگی و دانشجویی منطقهای و فرامنطقهای به کارگروه ستاد

بهره گیری از مشارکت هدفمند، نظاممند و نتیجه محور دانشگاه/ دانشکدههای منطقه برای تحقق  ماموریت های کلان و منطقه‌ای حوزه فرهنگی و دانشجویی

 بهره برداری از اطلاعات مندرج در سامانه کارگروه مشورتی جهت رصد و پایش عملکرد واحدهای مربوطه

نظارت بر تشکیل کارگروههای دانشگاهی تحت پوشش منطقه، اجرا و پیگیری مصوبات کارگروه مشورتی ستاد، منطقه و دانشگاههای تحت پوشش

شایان ذکر است، بهرهبرداری از سامانه کارگروه مشورتی منطقه از طریق نشانی Sinasa.behdasht.gov.ir با نام کاربری و کلمه عبور اختصاصی امکان پذیر است (ارسال خواهد شد).

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

با اهدای سلام و تحیات؛

 با عنایت به توانمندی، تعهد و شایستگی جنابعالی و در راستای تحقق مصوبات جلسه  شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور تمرکز زدایی در تصمیم سازی‌ها، توجه بیشتر به مزیت‌ها و قابلیت‌های منطقه‌ای و مشارکت عملی دانشگاه‌ها در برنامه‌ریزیها؛ به موجب این ابلاغِ منطبق بر «ضوابط تشکیل و اداره کارگروه های کلان مناطق» تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۹۵  وزارت متبوع و دستورالعمل پیوست، به عنوان «رییس کارگروه مشورتی امور فرهنگی و دانشجویی منطقه ۲ و عضو کارگروه مشورتی ستاد» منصوب می‌شوید.

امیداست با توکل به خداوند و بهره­ گیری­ از ظرفیت های دانشی و تجربی صاحب ­نظران، نخبگان و جوانان توانمند دانشگاه/ دانشکده های تحت پوشش در منطقه، موفق و مؤید باشید و این معاونت را بر اساس شرح وظایف زیر و دستورالعمل های مربوطه یاری نمایید.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی  همدان

با اهدای سلام و تحیات؛

 با عنایت به توانمندی، تعهد و شایستگی جنابعالی/ سرکارعالی و در راستای تحقق مصوبات جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور تمرکز زدایی در تصمیم سازی ها، توجه بیشتر به مزیت ها و قابلیت های منطقه ای و مشارکت عملی دانشگاه ها در برنامه ریزی ها؛ به موجب این ابلاغِ منطبق بر «ضوابط تشکیل و اداره کارگروه های کلان مناطق»  وزارت متبوع و دستورالعمل پیوست، به عنوان «رییس کارگروه مشورتی امور فرهنگی و دانشجویی منطقه ۳  و عضو کارگروه مشورتی ستاد» منصوب می‌شوید.

امیداست با توکل به خداوند و بهره­ گیری­ از ظرفیت های دانشی و تجربی صاحب ­نظران، نخبگان و جوانان توانمند دانشگاه/ دانشکده های تحت پوشش در منطقه، موفق و مؤید باشید و این معاونت را بر اساس شرح وظایف زیر و دستورالعمل های مربوطه یاری نمایید.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

با اهدای سلام و تحیات؛

با عنایت به توانمندی، تعهد و شایستگی جنابعالی و در راستای تحقق مصوبات جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور تمرکز زدایی در تصمیم سازی ها، توجه بیشتر به مزیت ها و قابلیت های منطقه ای و مشارکت عملی دانشگاه ها در برنامه ریزی ها؛ به موجب این ابلاغِ منطبق بر «ضوابط تشکیل و اداره کارگروه های کلان مناطق» مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۵ وزارت متبوع و دستورالعمل پیوست، به عنوان «رییس کارگروه مشورتی امور فرهنگی و دانشجویی منطقه ۴ و عضو کارگروه مشورتی ستاد» منصوب می‌شوید.

امیداست با توکل به خداوند و بهره­ گیری­ از ظرفیت های دانشی و تجربی صاحب ­نظران، نخبگان و جوانان توانمند دانشگاه/ دانشکده های تحت پوشش در منطقه، موفق و مؤید باشید و این معاونت را بر اساس شرح وظایف زیر و دستورالعمل های مربوطه یاری نمایید.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی  شیراز

با اهدای سلام و تحیات؛

با عنایت به توانمندی، تعهد و شایستگی جنابعالی و در راستای تحقق مصوبات جلسه  شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور تمرکز زدایی در تصمیم سازی ها، توجه بیشتر به مزیت ها و قابلیت های منطقه ای و مشارکت عملی دانشگاه ها در برنامه ریزی ها؛ به موجب این ابلاغِ منطبق بر «ضوابط تشکیل و اداره کارگروه های کلان مناطق»  وزارت متبوع و دستورالعمل پیوست، به عنوان «رییس کارگروه مشورتی امور فرهنگی و دانشجویی منطقه ۵ و عضو کارگروه مشورتی ستاد» منصوب می‌شوید.

امیداست با توکل به خداوند و بهره­ گیری­ از ظرفیت های دانشی و تجربی صاحب ­نظران، نخبگان و جوانان توانمند دانشگاه/ دانشکده های تحت پوشش در منطقه، موفق و مؤید باشید و این معاونت را بر اساس شرح وظایف زیر و دستورالعمل های مربوطه یاری نمایید .

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

با اهدای سلام و تحیات؛

با عنایت به توانمندی، تعهد و شایستگی جنابعالی و در راستای تحقق مصوبات جلسه  شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور تمرکز زدایی در تصمیم سازی ها، توجه بیشتر به مزیت ها و قابلیت های منطقه ای و مشارکت عملی دانشگاه ها در برنامه ریزی ها؛ به موجب این ابلاغِ منطبق بر «ضوابط تشکیل و اداره کارگروه های کلان مناطق»  وزارت متبوع و دستورالعمل پیوست، به عنوان «رییس کارگروه مشورتی امور فرهنگی و دانشجویی منطقه ۶ و عضو کارگروه مشورتی ستاد» منصوب می‌شوید.

امیداست با توکل به خداوند و بهره­ گیری­ از ظرفیت های دانشی و تجربی صاحب ­نظران، نخبگان و جوانان توانمند دانشگاه/ دانشکده های تحت پوشش در منطقه، موفق و مؤید باشید و این معاونت را بر اساس شرح وظایف زیر و دستورالعمل های مربوطه یاری نمایید .

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

با اهدای سلام و تحیات؛

 با عنایت به توانمندی، تعهد و شایستگی جنابعالی/ سرکارعالی و در راستای تحقق مصوبات جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور تمرکز زدایی در تصمیم سازی ها، توجه بیشتر به مزیت ها و قابلیت های منطقه ای و مشارکت عملی دانشگاه ها در برنامه ریزی ها؛ به موجب این ابلاغِ منطبق بر «ضوابط تشکیل و اداره کارگروه های کلان مناطق» مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۵ وزارت متبوع و دستورالعمل پیوست، به عنوان «رییس کارگروه مشورتی امور فرهنگی و دانشجویی منطقه ۷ و عضو کارگروه مشورتی ستاد» منصوب می‌شوید.

امیداست با توکل به خداوند و بهره­ گیری­ از ظرفیت های دانشی و تجربی صاحب ­نظران، نخبگان و جوانان توانمند دانشگاه/ دانشکده های تحت پوشش در منطقه، موفق و مؤید باشید و این معاونت را بر اساس شرح وظایف زیر و دستورالعمل های مربوطه یاری نمایید .

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی  کرمان

با اهدای سلام و تحیات؛

با عنایت به توانمندی، تعهد و شایستگی جنابعالی و در راستای تحقق مصوبات جلسه  شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور تمرکز زدایی در تصمیم سازی ها، توجه بیشتر به مزیت ها و قابلیت های منطقه ای و مشارکت عملی دانشگاه ها در برنامه ریزی ها؛ به موجب این ابلاغِ منطبق بر «ضوابط تشکیل و اداره کارگروه های کلان مناطق»  وزارت متبوع و دستورالعمل پیوست، به عنوان «رییس کارگروه مشورتی امور فرهنگی و دانشجویی منطقه ۸ و عضو کارگروه مشورتی ستاد» منصوب می‌شوید.

امیداست با توکل به خداوند و بهره­ گیری­ از ظرفیت های دانشی و تجربی صاحب ­نظران، نخبگان و جوانان توانمند دانشگاه/ دانشکده های تحت پوشش در منطقه، موفق و مؤید باشید و این معاونت را بر اساس شرح وظایف زیر و دستورالعمل های مربوطه یاری نمایید .

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی  مشهد

با اهدای سلام و تحیات؛

 با عنایت به توانمندی، تعهد و شایستگی جنابعالی/ سرکارعالی و در راستای تحقق مصوبات جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور تمرکز زدایی در تصمیم سازی ها، توجه بیشتر به مزیت ها و قابلیت های منطقه ای و مشارکت عملی دانشگاه ها در برنامه ریزی ها؛ به موجب این ابلاغِ منطبق بر «ضوابط تشکیل و اداره کارگروه های کلان مناطق» مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۵ وزارت متبوع و دستورالعمل پیوست، به عنوان «رییس کارگروه مشورتی امور فرهنگی و دانشجویی منطقه ۹ و عضو کارگروه مشورتی ستاد» منصوب می‌شوید.

امیداست با توکل به خداوند و بهره­ گیری­ از ظرفیت های دانشی و تجربی صاحب ­نظران، نخبگان و جوانان توانمند دانشگاه/ دانشکده های تحت پوشش در منطقه، موفق و مؤید باشید و این معاونت را بر اساس شرح وظایف زیر و دستورالعمل های مربوطه یاری نمایید .

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران

با اهدای سلام و تحیات؛

 با عنایت به توانمندی، تعهد و شایستگی جنابعالی/ سرکارعالی و در راستای تحقق مصوبات جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور تمرکز زدایی در تصمیم سازی ها، توجه بیشتر به مزیت ها و قابلیت های منطقه ای و مشارکت عملی دانشگاه ها در برنامه ریزی ها؛ به موجب این ابلاغِ منطبق بر «ضوابط تشکیل و اداره کارگروه های کلان مناطق» وزارت متبوع و دستورالعمل پیوست، به عنوان «رییس کارگروه مشورتی امور فرهنگی و دانشجویی کلان منطقه ۱۰ و عضو کارگروه مشورتی ستاد» منصوب می‌شوید.

امیداست با توکل به خداوند و بهره­ گیری­ از ظرفیت های دانشی و تجربی صاحب ­نظران، نخبگان و جوانان توانمند دانشگاه/ دانشکده های تحت پوشش در منطقه، موفق و مؤید باشید و این معاونت را بر اساس شرح وظایف زیر و دستورالعمل های مربوطه یاری نمایید .انتهای پیام

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.