منابع:

۱ـ ۱۱ / ۷ / ۶۱ (سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده افسری ارتش)،صحیفه امام، ج۱۷، ص۲۵

۲ـ ۶ / ۵ / ۶۶ (پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت الله الحرام)، همان، ج۲۰، ص۳۲۴

۳ـ ۶ / ۵ / ۶۶ (پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت الله الحرام)، همان، ج۲۰، ص۳۲۶

۴ـ ۳ / ۱۲ / ۶۷ (پیام به روحانیون، مراجع، مدرسین، طلاب و ائمه جمعه و جماعات)، همان،ج۲۱، ص۲۸۳

۵ـ ۱۲ / ۸ / ۵۹ (سخنرانی درجمع دانشجویان مسلمان پیرو خط امام)، همان، ج۱۳، ص۳۱۱-‌۳۱۲

۶ـ ۲۶ / ۱۱ / ۵۹ (سخنرانی در جمع مدیران شرکت ملی نفت)، همان، ج۱۴، ص۱۱۴

۷ـ ۱۲ / ۱ / ۶۰ (پیام هفت‌ماده ای به ملت ایران)، همان، ج۱۴، ص۲۵۱

۸ـ ۳۱ / ۱ / ۶۰ (سخنرانی در جمع پرسنل صنایع نظامی کشور)، همان،ج۱۴ ، ص۳۰۷ - ۳۰۹

۹ـ ۲۴ / ۱۲ / ۶۰ (سخنرانی در جمع کارکنان وزارت امورخارجه و پرسنل هوانیروز)، همان، ج۱۶، ص۱۰۴

۱۰ـ ۸ / ۳ / ۶۱ (سخنرانی در جمع اعضای ستاد بسیج اقتصادی)، همان، ج۱۶، ص۲۷۰

۱۱ـ ۹ / ۳ / ۶۱ (سخنرانی در جمع مسئولان وزارت نفت همان)، همان، ج۱۶، ص ۲۷۶

۱۲ـ ۲ / ۱۰ / ۶۱ (سخنرانی در جمع پرسنل گروه تحقیقات صنعتی و دفاعی)، همان، ج۱۷، ص۱۷۰ـ۱۷۱

۱۳ـ  ۲۹ / ۴ / ۶۷ (پیام به ملت ایران)، همان، ج۲۱، ص ۹۶

۱۴ـ ۳ / ۱۲ / ۶۷ (پیام به روحانیون، مراجع، مدرسین)، طلاب و ائمه جمعه و جماعات، همان، ج۲۱، ص۲۸۳

۱۵ـ ۸ / ۷ / ۵۹ (سخنرانی در جمع گروهی از مردم مرزنشین کشور)، همان، ج ۱۳، ص۲۴۶ـ۲۴۷

۱۶ـ ۸ / ۷ / ۵۹ (سخنرانی در جمع گروهی از مردم مرزنشین کشور)، همان، ج۱۳، ص ۲۴۹ـ۲۵۰

۱۷ـ ۱۴ / ۸ / ۵۹ (سخنرانی در جمع خطیبان مذهبی)، همان، ج۱۳، ص ۳۳۱

۱۸ـ ۳۱ / ۶ / ۶۱ (پیام به ملت ایران)، همان، ج ۱۶، ص ۵۱۸

۱۹ـ ۲ / ۱۰ / ۶۱ (سخنرانی در جمع پرسنل گروه تحقیقات صنعتی و دفاعی)، همان، ج۱۷، ص۱۷۰

۲۰ـ ۲۸ / ۶ /۶۲  (سخنرانی در جمع اعضای کمیته برگزاری مراسم سالگرد جنگ)، همان، ج۱۸، ص۱۳۰

۲۱ـ ۲۵ / ۵ / ۶۴ (پیام به حجاج و مسلمانان ایران و جهان)، همان، ج۱۹، ص۳۳۵

۲۲ـ ۳۰ / ۶ / ۶۷ (پیام به هنرمندان و خانواده شهدا)، همان، ج۲۱، ص ۱۴۵ـ۱۴۶

۲۳ـ ۳ / ۱۲ / ۶۷ (پیام به روحانیون، مراجع، مدرسین، طلاب و ائمۀ جمعه و جماعات)، همان، ج۲۱، ص۲۸۳

۲۴ـ ۱۱ / ۹ / ۶۰ (سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده افسری و پرسنل هوانیروز)، همان، ج۱۵، ص۴۰۱ـ۴۰۲

۲۵ـ ۱۲ / ۱ / ۶۱ (پیام به ملت ایران همان)، ج۱۶، ص ۱۵۶ـ۱۵۷

۲۶ـ ۲۲ / ۳ / ۶۱ (سخنرانی در جمع فرماندهان نیروی زمینی ارتش)، همان، ج۱۶، ص۳۱۳

۲۷ـ ۴ / ۲ / ۶۲ (سخنرانی در جمع کارگران، معلمان ومربیان پرورشی)، همان، ج۱۷، ص ۴۱۵

۲۸ـ ۲۸ / ۶ / ۶۲ (سخنرانی در جمع اعضای کمیته برگزاری مراسم سالگرد جنگ)، همان، ج۱۸، ص۱۳۱

۲۹ـ ۶ / ۵ / ۶۶ (پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت الله الحرام)، همان، ج۲۰، ص۳۲۵

۳۰ـ ۳ / ۱۲ / ۶۷ (پیام به روحانیون، مراجع، مدرسین، طلاب و ائمۀ جمعه و جماعات)، همان،ج ۲۱، ص۲۸۳ـ۲۸۴

۳۱ـ ۸ / ۷ / ۵۹ (سخنرانی در جمع گروهی از مردم مرزنشین کشور) همان، ج۱۳، ص۲۴۷

۳۲ ـ ۸ / ۷ / ۵۹ (سخنرانی در جمع گروهی از مردم مرزنشین کشور) همان، ج۱۳، ص۲۴۹ـ۲۵۰

۳۳- ۱۴ / ۸ / ۵۹ سخنرانی در جمع خطیبان مذهبی)، همان، ج۱۳، ص ۳۲۹

۳۴- ۲۸ / ۱۲ / ۵۹ (سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی)، همان، ج۱۴، ص۲۰۳

۳۵- ۱۱ / ۹ / ۶۰ (سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکدۀ افسری و پرسنل هوانیروز)، همان، ج۱۵، ص۴۰۰ـ۴۰۱

۳۶- ۱۱ / ۹ / ۶۰ (سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکدۀ افسری و پرسنل هوانیروز)، همان، ج۱۵، ص۴۰۲

۳۷- ۱۱ / ۹ / ۶۰ (سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکدۀ افسری و پرسنل هوانیروز)، همان،ج۱۵، ص۴۰۲ـ۴۰۳

۳۸- ۲۲ / ۳ / ۶۱ (سخنرانی در جمع فرماندهان نیروی زمینی ارتش)، همان،ج۱۶، ص۳۱۴- ۳۱۵

۳۹- ۱ / ۱ / ۶۲ (پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران)، همان، ج۱۷، ص۳۶۸- ۳۶۹

۴۰- ۷ / ۳ / ۶۳ (پیام به نمایندگان مجلس)، همان، ج۱۸، ص۴۶۹

۴۱- ۳ / ۱۲ / ۶۴ (پیام به ملت ایران،همان)، ج۱۹، ص۴۹۶ـ۴۹۷

۴۲- ۱۹ / ۳ / ۶۵ (سخنرانی در جمع مسئولان نظام)، همان، ج۲۰، ص۵۴

۴۳- ۱۶ / ۱۱ / ۶۵ (پیام به ملت ایران)، همان،ج۲۰، ص۱۹۸ـ‌۱۹۹

۴۴- ۶ / ۵ / ۶۶ (پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت الله الحرام)، همان، ج۲۰، ص۳۳۲-‌۳۳۳

۴۵- ۳ / ۱۲ / ۶۷ (پیام به روحانیون، مراجع، مدرسین، طلاب و ائمه جمعه و جماعات)، همان، ج۲۱، ص۲۸۳

۴۶- ۵ / ۷ / ۵۹ (پیام به علما و مشایخ اهل سنت و نمایندگان مجلس، همان، ج ۱۳، ص۲۴۴

۴۷- ۸ / ۷ / ۵۹ (سخنرانی در جمع گروهی از مردم مرزنشین کشور)، همان، ج۱۳، ص۲۴۶ـ‌۲۴۸

۴۸- ۱۴ / ۸ / ۵۹ (سخنرانی در جمع خطیبان مذهبی)، همان، ج۱۳، ص۳۲۹

۴۹- ۱۴ / ۸ / ۵۹ (سخنرانی در جمع خطیبان مذهبی)، همان، ج۱۳، ص۳۳۱-‌۳۳۲

۵۰- ۹ / ۱۱ / ۵۹ (سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم، همان، ج۱۴، ص۲۷ـ‌۲۸

۵۱- ۱۲ / ۱ / ۶۰ (پیام هفت ماده ای به ملت ایران)، همان، ج۱۴، ص ۲۵۱

۵۲- ۱۶ / ۱ / ۶۰ (سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم جنوب تهران)، همان، ج۱۴، ص ۲۶۳

۵۳- ۴ / ۱۱ / ۶۰ (سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم)، همان، ج۱۵، ص ۵۱۶

۵۴- ۱۲ / ۳ / ۶۱ (پیام به ملت ایران)، همان، ج۱۶، ص ۲۸۴