جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹ - ۱۶:۴۴

نشریه "آسمان"، شماره یازدهم/گاهنامه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آسمان

در این گزارش بخشی از شماره یازدهم نشریه آسمان را مرور کرده ایم.

احتکار عشق

تــو نــه بــه کشـندگی  وبـا، امـا بــه شــُهرت کرونــا  
کشــورم را فتــح کــردی.کار از یــک ســوپ خفــاش و گربــه ی  زَبّاد  گذشته بــود؛ 
خــدا مــی دانــد توطئــه‌ی کــدام سیاســتمداری بــود  
کــه تــو را چنیــن وارد مبــارزه‌ی ِ غــرب و شــرق 
ِ جهـان عاشـقان کـرد!
 بـه راسـتی نخسـتین بـار کـدام  
ووهــان بیچــاره ای را لبالــب از ســکوت ســاختی؟ 
بـه یـاد بیـاور چگونـه خاطـرات، تنهـا امیـدم بـرای 
رهایــی را، آنــگاه کــه خــود را در خانــه قرنطینــه  
کــرده بــودم، احتــکار می‌نمــود؛ و همــگان خــود را  
دل خـوش بـه چهـره‌ی پنهـان کارم کـرده بودنـد کـه  
هـر شـب، خبـر از آمـار ناچیـزی مـی‌داد. 
مُخاطم سـوخت  اولیـن بـار کـه مـرا بوسـیدی، سراسـر دودش بـه چشـم ریـه هام رفـت. 
در آن شـرایط، ماسـک و شسـتن دسـت هـا، بـه چـه کارم می‌آمـد؟ 
نمی‌دانـم، شـاید مشـکل از مـرز هـای حـس الامسـه ام بـود؛ نبایـد بـه روی دسـتانت گشـوده مـی مانـد. 
بیمــارم کــه کــردی، کاش همــان نخســت، درهــای 
ذهنــم را بــه روی همــه می‌بســتم؛ امــا انــگار فرمــان از بــال، یعنــی از قلبــم می‌آمــد. 
آری! اشــتباه از مــن بــود؛ آنــگاه کـه بــه جــان 
جانــم افتــاده بــودی. نبایــد در گوشــه گوشــه‌ی تنــم  
جهانــی‌ات می‌کــردم. 
پــس از تــو، همــگان مرزهایشــان را بــه روی مــن  
بســتند؛ امــا مــن هــر طــور شــده بــود، تــو را از  
خــود بیــرون رانــدم. 
تـو همانـی کـه روزگاری، پسـرکی در حـال تحصیل را  
بـه سـربازی ِ و جنـگ اجبـاری با بیمـاری فرسـتادی. 
ِ فـارغ  مـن امـروز جشـن نبـودت را در لبـاس سـفید 
التحصیلـی رقصیـدم. 
ای شــوم تریــن بیمــار ِی روزهــای تاریــک مــن! بــه  
رســم ویــروس صفتــی‌ات بــه هــر شــکل کــه مــی 
خواهــی درآ و در آغــوش هــر کــه مــی خواهــی 
جــولان بــده. 
مــن سراســر جهانــم را بــا داروی عشــق و شــعار  
"کرونــا را شکســت خواهیــم داد"، پــر کــرده ام

خبرنگار:حدیث رامش

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.