چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۳:۲۲

در راستای اجرای مناسب سیاست های اطلاع رسانی وبسایت های مفدا:

تقدیر معاون وزیر بهداشت از دانشکده علوم پزشکی سیرجان

سیرجان تقدیر

معاون فرهنگی دانشجویی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در نامه ای از رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان و معاون آموزشی دانشجویی فرهنگی این دانشکده به سبب اجرای مناسب سیاست های اطلاع رسانی و خبری وزارت بهداشت تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان، دکتر فراهانی معاون فرهنگی دانشجویی وزیر بهداشت در این تقدیر آورده است: از حمایت ها و همکاری آن دانشکده و همکاران تان در معاونت مذکور به سبب همراهی با سیاست های های خبری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت و اجرای کلیه مفاد اجرایی خواسته شده خصوصا در رابطه با فعالسازی و جایگزینی وبسایت های خبری مفدای وزارتخانه در آن دانشگاه (وبسایت های خبری معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت) تقدیر و تشکر می شود.

گفتنی است وبسایت های اطلاع رسانی مفدا به عنوان پایگاه های خبری معاونت های فرهنگی دانشجویی دانشگاه ها و دانشکده علوم پزشکی کشور در راستای توسعه سیاست های خبری وزارت بهداشت راه اندازی و تحویل مدیران روابط عمومی این دانشگاه ها شد که دانشکده علوم پزشکی سیرجان با اجرای مناسب این وبسایت ها توانسته است جزو فعال ترین آن در بین دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور باشد.

آدرس مفدای سیرجان: www.sirjan.mefda.ir