سه‌شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۸:۳۳

دبیرخانه کانون های دانشجویی

آشنایی با مسائل فرهنگی اجتماعی دانشجویان

  

بر اساس مصوبات شورای انقلاب فرهنگی و آئین نامه های وزارتی ، دانشجویان دانشگاههای کشور علاوه بر استفاده از امکانات آموزشی ، پژوهشی و رفاهی دانشگاه ، دارای حقوق اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی خاصی می باشد تا در کنار فعالیت علمی ، احساس مسئولیت فردی و اجتماعی را در خود تقویت نموده ، توان و آمادگی مناسبی را جهت ساختن آینده جامعه اسلامی کسب نمایند .در این بخش به مهمترین حقوق فرهنگی اجتماعی دانشجویان اشاره می کنیم :  

تشکیل شورای صنفی :

  

به منظور بهبود بخشیدن به شرایط زندگی دانشجویی و بستر سازی مشارکت دانشجویان در امور صنفی و رفاهی ، دانشجویان می توانند براساس مفاد آیین نامه شورای صنفی دانشجویــــان دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور نسبت به تشکیل این شورا در سطح دانشگاه اقدام نمایند.  

این شورا دارای تشکیلات خاصی بوده و اعضای شورا با حضور حداقل یک سوم دانشجویان دانشگاه با کسب اکثریت نسبی آراء به مدت یکسال انتخاب میشوند .تعداداعضای شورا متناسب با تعداددانشجویان وحداقل سه نفــــــــر می باشد.و بطور کلی این شورا اهداف زیر را دنبال می کند.

  

1- ارتقاء مشارکت وتوسعه فعالیتهای قانونمند دانشجویی در امور صنفی مربوط به آنان .  

2- ایجاد بستر مناسب در جهت ارائه پیشنهادات و نظرات دانشجویی در مورد امور صنفی مربوطه .

3- مشارکت در بهبود شرایط رفاهی و معیشتی دانشجویان با بهره گیری از توانائیها ومشارکت دانشجویان در مراحل برنامه ریزی و نظارت برنحوه اجرای فعالیتهای مرتبط با امور صنفی .  

4- تلاش در جهت تبیین ، حفظ وپیگیری حقوق مرتبط با امور صنفی دانشجویان از طریق شورای دانشجویی دانشگاه

5- تلاش برای ایجاد بستر مناسب در جهت ارتقاء همفکری و همدلی در بین دانشجویان و مسئولین دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی ذیربط و آشنایی بیشتر آنان با واقعیتها و مشکلات یکدیگر جهت همکاری متقابل .   

ایجاد تشکل های اسلامی  

از جمله حقوق دانشجویان دانشگاهها فعالیت سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی با ایجاد تشکل های اسلامی جدید و یا عضویت در تشکلهای اسلامی موجود است .آیین نامه تشکل ها ی اسلامی دانشگاهیان که در جلسه 488 مورخ9/6/1378 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است در3 فصل و5 ماده و8 تبصره تنظیم شده است . آئین نامه عبارتند از :  

کلیات و تعاریف ، تشکلها و نظارت  

مهمترین هدف این آیین نامـــــــه توسعه وتشویق فعالیتهای دانشجویی و حمـــایت از حقوق سیاسی و اجتماعی دانشگاهـیان در چارچوب قوانین موضوعه کشور است

تشکل های اسلامی با درخواست 5 نفر از دانشجویان یا 3 نفر از اعضای هیئت علمی به عنوان هیئت موسس با موافقت هیئت نظارت بر تشکل های دانشگاه طبق ضوابط امکان دریافت موافقت اصولی را پیدا می کنندهیئت موسس مکلف است حداکثر ظرف مد ت سه ماه از تاریخ دریافت موافقت اصولی فهرست اسامی اعضاء و اساسنامه را به هیئت نظارت تسلیم نمایند .  

هیئت نظارت نیز پس از دریافت فهرست اسامی اعضاء (در حد نصاب لازم ) حد اکثر ظرف دو ماه نسبت به بررسی و تصویب اساسنامه و صدور مجوز برای تشکل واجد شرایط اقدام می نماید .محدوده فعالیت سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی تشکل های اسلامی در حدود اساسنامه تشکل در داخل دانشگاه و در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه وآیین نامه مورد اشاره و سایر قوانین موضوعه کشور مجاز خواهد بود و تشکل موظف است برای هرگو نه فعا لیت در خا رج از دا نشگا ه طبق قا نون احزا ب از مقاما ت مسئول مجو ز فعا لیت دریافت نماید.

    تشکیل کانون های فرهنگی، هنری و اجتما عی دا نشجویان  

کانون فرهنگی، هنری و اجتما عی به عنوان یکی ازشاخص ترین نمادهای مشارکت دانشجویی، درتحقق امرتوسعه فرهنگی بوده و بستر مناسبی برای به فعالیت درآمدن خلاقیت ها ، ظهور وبروز استعدادها و بالندگی فرهنگی همراه با تقویت حس مسئولیت و جامعه پذیری است، لذا تشکیل کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشجویان حتی با جمع های کوچک به عنوان حقوق اجتماعی این قشر فرهیخته محسوب می گردد و در این خصوص دستورالعمل نحوه تشکیل کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور با توشیح مقام محترم وزارت به دانشگاهها ابلاغ شده است براساس این دستور العمل که در 7 ماده و 21 بند و 9 تبصره تدوین و به تصویب نهایی رسیده است کانون ها با اهداف زیر تشکیل می شوند :

  

1- ایجاد بستر مناسب جهت شناسایی ، رشد و شکوفایی استعدادها و توانایی های دانشجویان در زمینه امور فرهنگی هنری و اجتماعی .  

2- ارتقاء میزان مشارکت و همکاری دانشجویان در سیاستگزاری ، برنامه ریزی واجرای فعالیتها ی فرهنگی ، هنری و اجتماعی در سطح دانشگاه .

3- نهادینه سازی فعالیتها و ارتقاءجایگاه قانونی کانون ها  

4- تقویت نهادهای مدنی حد واسط .

  

5- تلاش در جهت وحدت ملی وارتقاء ارزشهای دینی در دانشگاهها   

6- ارتقاء آگاهی و توانمندی های دانشجویان در امور فرهنگی ، هنری و اجتماعی .

  

بر اساس ماده 1 این دستورالعـــمل کانون ها می توانند در عناوین و زمینه های مختلف در محیط دانشگاهی به طور مستقل با هماهنگی معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه به فعالیت بپردازند، لکن به طور کلی فعالیت آنها می بایست در یکی از زمینه های فرهنگی، اجتماعی باشد.  

کانون های فرهنگی نظیر: کانون قرآن ، کانون نهج البلاغه ، کانون مطالعات فرهنگی، کانون پژوهش های فرهنگی ، کانون گفتگوی تمدن ها.

  

کانون های هنری نظیر: کانون فیلم، کانون عکس، کانون تئاتر، کانون هنرهای تجسمی، کانون موسیقی،کانون صنایع دستی ، کانون شعروادب و... .   

کانون های اجتماعی نظیر: کانون امداد،کانون هلال احمر، کانون مبارزه با اعتیاد، کانون حفا ظت از محیط زیست،کانون مبارزه باایدز و...

  

بر اساس ماده 5 این د ستورالعمل درصورتیکه 5 نفرازدانشجویان به یکی اززمینه های فعالیتهای فرهنگی، هنری واجتماعی علا قمند باشند می توانندبه عنوان هیئت مؤسس تقاضانامه تشکیل کانون موردنظر خود را به معاونت دانشجویی فرهنگی ارائه نمایند و پس از تایید، اساسنامه کانون راتدوین و جهت بررسی و تصو یب نهایی در شورای فرهنگی دانشگاه به معاونت مذکور تحویل نمایند.  

همچنین براساس ماده 3 دستورالعمل مورد بحث، ارکان کانون ها عبارت خواهد بود از : مجمع عمومی شورا و دبیر کانون

  

اعضای کانون می بایست حداقل 15 نفر باشند و شورایی متشکل از 5 نفر اعضای کانون که با رای مستقیم اعضای مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می گردند ، وظیفه برنامه ریزی فعالیتهای کانون را بر عهده خواهد داشت . دبیر کانون نیز از بین اعضای شورای مرکزی وبا انتخاب ایشان و تائید معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه برای مدت یک سال تعیین می گردد و وظیفه هماهنگی فعــالیت های کانون را برعهده دارد. برنامه های کانون ها پس از طرح و تصویب در شورایی تحت عنوان شورای هماهنگی و برنامه ریزی کانونها که متشکل از دبیران کانون ها، معاون دانشجویی فرهنگی، مدیر امور فرهنگی و یک نفر کارشناس فرهنگی به انتخاب معاون دانشجویی فرهنگی می باشد، قابل اجرا می باشد 

انتشار نشریات دانشگاهی   

از جمله حقوق اساسی دانشجویان انتشار نشریه طبق ضوابط قانونی و بیان آراء نظرات و پیشنهادات و انتقادات نسل فرهیخته جامعه دانشگاهی است بر همین مبنا دستورالعمل اجرایی نشریات دانشگاهی از سوی وزارت مطبوع تنظیم و ابلاغ شده است . به کلیه نشریاتی که به صورت ادواری یا گاهنامه با نام ثابت و تاریخ نشر در زمینه های فرهنگی اجتماعی و سیاسی، هنری، علمی، ادبی، ورزشی و... توسط گروهی از دانشگاهیان ( دانشجویان ویا اعضای هیئت علمی ) در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی منتشر می شود و در محدوده دانشگاه ها توزیع می گردد نشریات دانشگاهی اطلاق می شود .

  

متقاضی امتیاز انتشار نشریه که دانشجو یا عضو هیئت علمی دانشگاه خواهد بود با ارائه در خواست کتبی خود به دبیر خانه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی ، اعلام مشخصات شخصی ، و مشخص نمودن مدیر مسئول ، نام نشریه، ترتیب انتشار و سایر اطلاعات مورد نیاز که در همه فرمهای مخصوص آن آمده است، می توانند زمینه لازم را به جهت انتشار نشریه مورد نظر خود فراهم سازد .  

کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی که متشکل از معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه به عنوان رئیس کمیته ،مدیر امور فرهنگی دانشگاه به عنوان دبیر کمیته، نماینده تام الاختیاردفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، یک حقوقدان به انتخاب رئیس دانشگاه ( بدون حق رای ) دو نفر عضو هیئت علمی دانشگاه به انتخاب شورای فرهنگی دانشگاه و سه نفر نماینده از مدیران مسئول نشریات موجود در دانشگاه به انتخاب مدیران مسئول نشریات دانشگاهی دانشگاه که یک نفر از آنها عنوان عضو علی البدل خواهد بود، می باشد ضمن رسیدگی به درخواست های انتشار نشریات در صورت حصول شرایط قانونی با صدور مجوز مربوطه موافقت می نماید .همچنین رسیدگی به تخلفات و شکایات مکتوب ، صدور رای مطابق مقررات نیز بر عهده کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی است.

  

دستورالعمل اجرایی نشریات دانشگاهی در 7ماده و31 بند و16 تبصره تنظیم و در دانشگاهها لازم الاجراء میباشد.  

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.