یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۴:۲۷

اسامی دانشجویان دارای اولویت سکونت در خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی اراک

عکس اطلاعیه

  • دانشجویانی که در نیمسال قبل در خوابگاه های خودگردان ساکن بوده اند لازم است جهت دریافت معرفی نامه به اداره خوابگاهها واقع در ستاد دانشگاه مراجعه نمایند .
  • مجوزدانشجویانی که هنوز تعهد نامه محضری خود را ارائه ننموده اند بصورت موقت می باشد و چنانچه تا تاریخ ۱/۱۲/۹۵ تعهد نامه خود را ارائه ننمایند ملغی خواهد شد  .
  • پیرو اطلاعیه قبلی ، دانشجویان ورودی بهمن ماه ۹۵ به خوابگاههای خود گردان معرفی خواهند شد و جهت دریافت معرفی نامه باید به اداره خوابگاهها مراجعه نمایند .

ردیف

نام

رشته

اتاق

خوابگاه تائیدشده

۱

آدرین ـ بهروز

دندانپزشکی

۳۲۳

امام رضا(ع)

۲

آقائی یامچی ـ رضا

کاردرمانی

۲۰۶

اخوت

۳

آوخ ـ حسین

تکنولوژی پرتو شناسی

۲۱۸

امام رضا(ع)

۴

اب بندعیدگاهی ـ پرهام

علوم آزمایشگاهی

۱۰۲

اخوت

۵

ابراهیم پور ـ سبحان

پرستاری

۲۰۱

امام رضا(ع)

۶

ابراهیمی ـ مهدی

پرستاری

۲۱۱

امام رضا(ع)

۷

ابلی محمد مهدی

پرتو شناسی

۱۰۱

امام رضا(ع)

۸

ابوطالبی ـ محمدرضا

علوم آزمایشگاهی

۱۰۵

اخوت

۹

اتش پیکر ـ محمدعلی

پزشکی

۳۰۳

امام رضا(ع)

۱۰

احدی ـ حسین

پزشکی

۳۱۶

امام رضا(ع)

۱۱

احدی سارخانلو ـ احمد

دندانپزشکی

۲۰۵

امام رضا(ع)

۱۲

احسانی منش ـ نوید

دندانپزشکی

۳۲۳

امام رضا(ع)

۱۳

احمدوندشاهوردی ـ علی

پزشکی

۳۱۸

امام رضا(ع)

۱۴

احمدی ـ حمید

علوم آزمایشگاهی

۱۱۷

امام رضا(ع)

۱۵

احمدی ـ رضا

هوشبری

۱۱۳

امام رضا(ع)

۱۶

احمدی داغستانی ـ مهدی

علوم آزمایشگاهی

۱۱۶

امام رضا(ع)

۱۷

اخوان پلنگ سرائی ـ مجتبی

پزشکی

۳۱۳

امام رضا(ع)

۱۸

ادهمی پیله رود ـ پیمان

اطاق عمل

۱۱۴

امام رضا(ع)

۱۹

اذریون ـ سعید

پرتو شناسی تشخیصی

۱۰۳

امام رضا(ع)

۲۰

ارباب سلیمانی ـ ابوالفضل

پزشکی

۲۱۲

امام رضا(ع)

۲۱

اربابی ـ مهدی

هوشبری

۲۰۱

امام رضا(ع)

۲۲

ارجمند ـ سینا

پزشکی

۳۱۸

امام رضا(ع)

۲۳

ارشدی کنارسری ـ سید عرفان

اطاق عمل

۲۱۸

امام رضا(ع)

۲۴

ازادبخت ـ علی

فوریتهای پزشکی

۱۱۹

امام رضا(ع)

۲۵

اسدی ـ محمد

پرستاری

۳۱۶

امام رضا(ع)

۲۶

اسدی ـ مرتضی

پرستاری

۲۲۴

امام رضا(ع)

۲۷

اسلامیه زهرایی ـ علی

گفتاردرمانی

۱۱۰

اخوت

۲۸

اسماعیل زاده کلنتری ـ علیرضا

پزشکی

۲۲۰

امام رضا(ع)

۲۹

اطمینان ـ عارف

تکنولوژی پرتو شناسی

۲۰۳

اخوت

۳۰

اعظمی ـ بهزاد

پزشکی

۳۱۰

امام رضا(ع)

۳۱

افضلی ـ سعید

دندانپزشکی

۱۰۸

اخوت

۳۲

اقبالی علمی ـ علی

فوریتهای پزشکی

۱۱۴

امام رضا(ع)

۳۳

اکبری ـ مهدی

گفتاردرمانی

۱۰۷

اخوت

۳۴

الهی چورن ـ عنایت اله

گفتاردرمانی

۱۰۲

اخوت

۳۵

امام جمعهء ـ سیدمجید

هوشبری

۱۱۷

امام رضا(ع)

۳۶

امیدی ـ محمد

اطاق عمل

۲۰۴

امام رضا(ع)

۳۷

امیرپورنجف ابادی ـ بهنام

تکنولوژی پرتو شناسی

۳۱۱

امام رضا(ع)

۳۸

امیری ـ بهبود

پرستاری

۲۰۸

امام رضا(ع)

۳۹

امینی ـ حیدر

بهداشت حرفه ای

۱۱۲

اخوت

۴۰

امینی ـ محمد

پزشکی

۳۲۴

امام رضا(ع)

۴۱

امینی انگورد ـ علی

پرستاری

۲۱۷

امام رضا(ع)

۴۲

انصاری ـ میلاد

پزشکی

۳۰۲

امام رضا(ع)

۴۳

اورجی ـ مهدی

دندانپزشکی

۳۰۹

امام رضا(ع)

۴۴

بابائی فرد ـ مسعود

تکنولوژی پرتو شناسی

۲۰۶

اخوت

۴۵

بابایی ـ محمدحسین

دندانپزشکی

۳۲۰

امام رضا(ع)

۴۶

باقری ـ ابوذر

پرستاری

۲۲۴

امام رضا(ع)

۴۷

بالت ـ سامان

پرستاری

۱۱۱

امام رضا(ع)

۴۸

بخت آور ـ محمد

دندانپزشکی

۳۲۳

امام رضا(ع)

۴۹

بخشنده رستمی ـ دانیال

پرستاری

۲۱۳

امام رضا(ع)

۵۰

بخشی ـ محمود

پرستاری

۲۱۰

امام رضا(ع)

۵۱

بدری ـ علی

هوشبری

۲۱۰

امام رضا(ع)

۵۲

بهرامی ـ یوسف

بهداشت محیط

۲۰۸

اخوت

۵۳

بهرامی کرکوندی ـ احسان

پزشکی

۳۱۵

امام رضا(ع)

۵۴

بهروز ـ رضا

اطاق عمل

۲۰۹

امام رضا(ع)

۵۵

بهروزی راد ـ مجتبی

پزشکی

۳۲۵

امام رضا(ع)

۵۶

بیات ـ حسین

هوشبری

۱۱۳

امام رضا(ع)

۵۷

بیات ـ سهراب

علوم آزمایشگاهی

۱۰۵

امام رضا(ع)

۵۸

بیات ـ مسعود

دندانپزشکی

۲۲۵

امام رضا(ع)

۵۹

پازکی دماوندی ـ مهدی

پرتو درمانی

۱۰۴

امام رضا(ع)

۶۰

پاک زاد ـ حسین

بهداشت حرفه ای

۲۱۴

اخوت

۶۱

پروین ـ امیررضا

کاردرمانی

۱۱۰

اخوت

۶۲

پورجبرئیل نخطلو ـ محمدمعین

پرستاری

۳۱۲

امام رضا(ع)

۶۳

پورچراغی ـ حسین

پرستاری

۱۰۴

امام رضا(ع)

۶۴

پورحسین میری ـ حسین

پزشکی

۳۲۲

امام رضا(ع)

۶۵

پورحسینی ـ حسن

پزشکی

۳۱۷

امام رضا(ع)

۶۶

پورعمادی ـ هادی

بهداشت عمومی

۲۰۶

اخوت

۶۷

پورکاوه ـ احمد

پزشکی

۳۰۳

امام رضا(ع)

۶۸

تاج میری ـ امیرحسین

بهداشت حرفه ای

۲۰۲

اخوت

۶۹

تاجیک ـ علی

دندانپزشکی

۳۱۰

امام رضا(ع)

۷۰

تارویردی ـ میثم

پزشکی

۳۰۹

امام رضا(ع)

۷۱

ترابیان ـ حمید

پرستاری کودکان

۱۰۱

امام رضا(ع)

۷۲

تقی زاده ـ محمدرضا

دندانپزشکی

۲۰۵

امام رضا(ع)

۷۳

تقیان ـ احمد

پرستاری

۱۰۵

امام رضا(ع)

۷۴

تکدهقان ـ امیر

پزشکی

۳۲۰

امام رضا(ع)

۷۵

توسلی ـ امیر

شنوایی شناسی

۲۰۹

اخوت

۷۶

تیمورتاش ـ احسان

پزشکی

۳۲۴

امام رضا(ع)

۷۷

ثابتی سیس ـ نوید

بهداشت عمومی

۲۰۳

اخوت

۷۸

جعفری ـ امیرمحمد

دندانپزشکی

۳۰۷

امام رضا(ع)

۷۹

جعفری ـ سهراب

پرستاری

۲۱۷

امام رضا(ع)

۸۰

جعفری نوین ـ فرامرز

علوم آزمایشگاهی

۱۱۰

امام رضا(ع)

۸۱

جلالی ـ احمد رضا

پرستاری

۲۰۴

امام رضا(ع)

۸۲

جلالی ـ ایمان

بهداشت عمومی

۱۰۷

اخوت

۸۳

جلالی ـ سپهر

پرستاری

۲۰۴

امام رضا(ع)

۸۴

جلیل اصل ـ احسان

بهداشت محیط

۲۱۳

اخوت

۸۵

جمالی ـ عرفان

پزشکی

۳۱۷

امام رضا(ع)

۸۶

جمشیدی ـ ابوبکر

پزشکی

۲۰۸

امام رضا(ع)

۸۷

جمشیدی ـ رضا

بهداشت محیط

۲۰۹

اخوت

۸۸

جنیدی ـ محمد

پرتو شناسی تشخیصی

۱۰۳

امام رضا(ع)

۸۹

جهانی ـ امین

اطاق عمل

۲۱۶

امام رضا(ع)

۹۰

جوادابادی ـ شهرام

بهداشت محیط

۲۱۳

اخوت

۹۱

چراغی ـ ادریس

شنوایی شناسی

۲۰۹

اخوت

۹۲

چراغی پور ـ بهروز

شنوایی شناسی

۱۱۰

اخوت

۹۳

حاجتی ـ سیدابوالفضل

پزشکی

۲۲۵

امام رضا(ع)

۹۴

حاجی اکبری فینی ـ علی

پزشکی

۲۱۲

امام رضا(ع)

۹۵

حاجی سید حسینی ـ امین

پزشکی

۳۰۳

امام رضا(ع)

۹۶

حبیبی ـ محمدسعید

گفتاردرمانی

۱۰۵

اخوت

۹۷

حبیبی ماچیانی ـ سهیل

پزشکی

۳۱۰

امام رضا(ع)

۹۸

حدیدی ـ سعید

پرستاری

۱۰۸

امام رضا(ع)

۹۹

حسن شیخی سرپیری ـ میلاد

گفتاردرمانی

۱۰۲

اخوت

۱۰۰

حسنوند ـ فرهاد

علوم آزمایشگاهی

۱۱۰

امام رضا(ع)

۱۰۱

حسنوندیان ـ علی

بهداشت حرفه ای

۲۰۷

اخوت

۱۰۲

حسنی کردکلائی ـ حسین

پزشکی

۳۰۱

امام رضا(ع)

۱۰۳

حسین زاده شهیری ـ حسین

پزشکی

۳۱۳

امام رضا(ع)

۱۰۴

حسینی ـ سیدسیروان

پرستاری

۱۱۱

امام رضا(ع)

۱۰۵

حسینی ـ سیدعلی

پرستاری

۳۰۴

امام رضا(ع)

۱۰۶

حکیم زاده نیک ـ محمدامین

کاردرمانی

۱۰۶

اخوت

۱۰۷

حنطه ـ محمدمتین

پرتو درمانی

۳۲۱

امام رضا(ع)

۱۰۸

حواسی ابدالانی ـ سیدحسن

بهداشت حرفه ای

۱۰۴

اخوت

۱۰۹

حیدری ـ حسن

پرستاری

۲۱۰

امام رضا(ع)

۱۱۰

حیدری نسب ـ امین

پرتو شناسی تشخیصی

۲۰۷

امام رضا(ع)

۱۱۱

خادم الحسینی ـ مرتضی

شنوایی شناسی

۱۰۹

اخوت

۱۱۲

خادم صداقت ـ سینا

پرستاری

۱۰۲

امام رضا(ع)

۱۱۳

خاله ـ صلاح الدین

بهداشت حرفه ای

۲۱۱

اخوت

۱۱۴

خدایاری ـ محمدامین

پرستاری

۱۰۵

امام رضا(ع)

۱۱۵

خدایاری کن کبود ـ محمد

پرستاری

۱۱۴

امام رضا(ع)

۱۱۶

خسروبکی ـ ابوالفضل

تکنسین سلامت دهان

۳۰۶

امام رضا(ع)

۱۱۷

خسروی ـ سیاوش

بهداشت حرفه ای

۱۰۴

اخوت

۱۱۸

خسروی قهرود ـ محمدمهدی

علوم آزمایشگاهی

۱۱۵

امام رضا(ع)

۱۱۹

دادفر ـ حمید

شنوایی شناسی

۱۰۳

اخوت

۱۲۰

دارابیانی ـ عابدین

هوشبری

۱۰۵

امام رضا(ع)

۱۲۱

دانشی لیسار ـ شهریار

پزشکی

۳۱۴

امام رضا(ع)

۱۲۲

داودی ـ احمد

بهداشت عمومی

۲۱۴

اخوت

۱۲۳

داودی ـ مرد محمد

زیست فناوری پزشکی

۱۰۱

امام رضا(ع)

۱۲۴

دبیری ـ رسول

گفتاردرمانی

۲۰۲

اخوت

۱۲۵

دبیری بهنمیری ـ رضا

پزشکی

۳۱۸

امام رضا(ع)

۱۲۶

درخی ـ امید

پزشکی

۲۱۹

امام رضا(ع)

۱۲۷

درویشی ـ فالح

میکروب شناسی

۱۰۶

امام رضا(ع)

۱۲۸

ده باش حسن ـ ارام

گفتاردرمانی

۲۰۵

اخوت

۱۲۹

دهقان ـ پیمان

دندانپزشکی

۳۱۲

امام رضا(ع)

۱۳۰

دهقان دارابی ـ محمدطاهر

علوم آزمایشگاهی

۱۱۳

اخوت

۱۳۱

دهقان شیرمرد ـ آرمان

پرستاری

۲۰۸

امام رضا(ع)

۱۳۲

دهقانپور ـ مهدی

پرستاری

۲۱۷

امام رضا(ع)

۱۳۳

دودکانلوی میلان ـ محمدرضا

هوشبری

۲۲۲

امام رضا(ع)

۱۳۴

ذوقی ـ سهیل

پزشکی

۲۲۰

امام رضا(ع)

۱۳۵

رئیس الواعظین ـ کیاوش

دندانپزشکی

۱۰۸

اخوت

۱۳۶

رادی ـ رضا

کاردرمانی

۲۱۲

اخوت

۱۳۷

رحیمی مقدم ـ حسین

کاردرمانی

۱۰۳

اخوت

۱۳۸

رستم  خانی ـ محمد

پرستاری داخلی جراحی

۱۰۱

امام رضا(ع)

۱۳۹

رستمی ـ مهدی

علوم آزمایشگاهی

۲۰۲

امام رضا(ع)

۱۴۰

رستمی یاسوری ـ قاسم

پرتو شناسی تشخیصی

۱۰۳

امام رضا(ع)

۱۴۱

رسولی ـ محمدرضا

پزشکی

۳۱۴

امام رضا(ع)

۱۴۲

رسولی ـ مهدی

پرستاری

۲۱۴

امام رضا(ع)

۱۴۳

رشیدی ـ امیرحسین

اطاق عمل

۲۱۳

امام رضا(ع)

۱۴۴

رضا ـ معین

دندانپزشکی

۳۲۲

امام رضا(ع)

۱۴۵

رضائی ـ حسام

پزشکی

۳۰۵

امام رضا(ع)

۱۴۶

رضائی ـ حسام الدین

پزشکی

۱۱۵

امام رضا(ع)

۱۴۷

رضائی ـ علی

پرتو درمانی

۱۱۲

امام رضا(ع)

۱۴۸

رضائی ـ کورش

پرستاری

۲۰۶

امام رضا(ع)

۱۴۹

رضائی ـ میثم

دندانپزشکی

۳۱۱

امام رضا(ع)

۱۵۰

رضائی اهوئی ـ مهدی

پزشکی

۳۲۱

امام رضا(ع)

۱۵۱

رضائی طولش ـ حامد

پرتو درمانی

۱۱۲

امام رضا(ع)

۱۵۲

رضائی کوشکجانی ـ جلال

پزشکی

۳۰۷

امام رضا(ع)

۱۵۳

رضائیان شریف ابادی ـ احمد

پرتو درمانی

۳۲۱

امام رضا(ع)

۱۵۴

رضاپور ـ جواد

پزشکی

۳۱۴

امام رضا(ع)

۱۵۵

رضایی ـ بابک

دندانپزشکی

۳۱۱

امام رضا(ع)

۱۵۶

رضایی ـ محمد

اطاق عمل

۲۱۸

امام رضا(ع)

۱۵۷

رضوی نیا ـ رضا

پرستاری

۱۱۱

امام رضا(ع)

۱۵۸

رعیت ـ فرهاد

پزشکی

۳۲۵

امام رضا(ع)

۱۵۹

رمزی ـ علیرضا

هوشبری

۲۱۲

امام رضا(ع)

۱۶۰

رنجبر ـ سیدامیرمحمد

علوم آزمایشگاهی

۲۰۲

امام رضا(ع)

۱۶۱

رنجبر ـ هادی

هوشبری

۲۰۱

امام رضا(ع)

۱۶۲

زارع ـ فرهاد

پرستاری

۲۰۷

امام رضا(ع)

۱۶۳

زارعی ـ علیرضا

بهداشت حرفه ای

۲۰۷

اخوت

۱۶۴

زارعی  مهرورز ـ احسان

زیست فناوری پزشکی

۳۰۸

امام رضا(ع)

۱۶۵

زرین کلاه ـ علیرضا

پزشکی

۳۰۵

امام رضا(ع)

۱۶۶

زمانی ـ علاءالدین

علوم آزمایشگاهی

۱۱۱

امام رضا(ع)

۱۶۷

زهلی ـ علی

پزشکی

۳۱۴

امام رضا(ع)

۱۶۸

ساروق فراهان ـ همایون

علوم آزمایشگاهی

۱۱۶

امام رضا(ع)

۱۶۹

ساکی ـ فرهاد

هوشبری

۲۲۱

امام رضا(ع)

۱۷۰

سالاری ـ امیرعباس

پزشکی

۳۰۱

امام رضا(ع)

۱۷۱

سبزواری ـ حسین

علوم آزمایشگاهی

۱۱۰

امام رضا(ع)

۱۷۲

سجادی ـ سیدزانیار

بهداشت محیط

۱۰۷

اخوت

۱۷۳

سجادی هزاوه ـ عباس

پرستاری

۱۰۴

امام رضا(ع)

۱۷۴

سرافرازی ـ یاسر

دندانپزشکی

۳۰۹

امام رضا(ع)

۱۷۵

سربازی اسفنداباد ـ یحیی

پزشکی

۲۱۶

امام رضا(ع)

۱۷۶

سرپوش ـ محمد امین

فیزیولوژی

۲۱۶

امام رضا(ع)

۱۷۷

سعیدی ـ محمد

پرستاری

۱۰۶

امام رضا(ع)

۱۷۸

سلامت قره شیران ـ محمدرضا

هوشبری

۲۰۱

امام رضا(ع)

۱۷۹

سلطانی نژاد ـ محمدجواد

کاردرمانی

۱۰۵

اخوت

۱۸۰

سلگی ـ محمدجواد

پزشکی

۳۱۳

امام رضا(ع)

۱۸۱

سلگی ـ میلاد

پرستاری

۲۰۴

امام رضا(ع)

۱۸۲

سمیعی ـ بهنام

بهداشت محیط

۲۰۱

اخوت

۱۸۳

سوری ـ ارمین

پرتو درمانی

۲۱۴

امام رضا(ع)

۱۸۴

سوری ـ محمد

پرستاری

۲۲۵

امام رضا(ع)

۱۸۵

سیاسی ـ امیرشایان

پزشکی

۳۱۹

امام رضا(ع)

۱۸۶

سیفی ـ علی

فوریتهای پزشکی

۱۱۴

امام رضا(ع)

۱۸۷

شاه حسینی ـ مجتبی

اطاق عمل

۱۰۹

امام رضا(ع)

۱۸۸

شاهوردی ـ پیام

پزشکی

۳۱۲

امام رضا(ع)

۱۸۹

شاهین شمس آبادی ـ محمدامین

دندانپزشکی

۳۱۱

امام رضا(ع)

۱۹۰

شبرنگ ـ اراس

پرستاری

۱۱۱

امام رضا(ع)

۱۹۱

شریفی ـ حسن

هوشبری

۲۰۳

امام رضا(ع)

۱۹۲

شریفی میاندشتی ـ حمیدرضا

پرستاری

۱۰۲

امام رضا(ع)

۱۹۳

شریفی نیا ـ مرتضی

فوریتهای پزشکی

۱۱۹

امام رضا(ع)

۱۹۴

شفیعی ـ محمد

پزشکی

۲۲۰

امام رضا(ع)

۱۹۵

شکرگزارقاضی محله ـ مهدی

پزشکی

۲۱۹

امام رضا(ع)

۱۹۶

شکری ـ علیرضا

پرستاری

۱۰۹

امام رضا(ع)

۱۹۷

شماخی منفرد ـ علی

پرستاری

۲۰۴

امام رضا(ع)

۱۹۸

شمس ـ مهدی

هوشبری

۲۲۱

امام رضا(ع)

۱۹۹

شمشیری ـ محمدرضا

پرستاری

۲۲۵

امام رضا(ع)

۲۰۰

شهبازی ـ محمد

دندانپزشکی

۲۰۵

امام رضا(ع)

۲۰۱

شهبازی ـ محمد حسین

شنوایی شناسی

۱۱۱

اخوت

۲۰۲

شهنازی ـ مهدی

پرستاری

۱۰۸

امام رضا(ع)

۲۰۳

شیخ زاده ـ محمد

دندانپزشکی

۲۰۵

امام رضا(ع)

۲۰۴

شیخلر ـ مصطفی

کاردرمانی

۱۰۳

اخوت

۲۰۵

شیراوند ـ حمید

بهداشت حرفه ای

۲۰۷

اخوت

۲۰۶

شیرمحمدی ـ میثم

پرستاری

۲۰۶

امام رضا(ع)

۲۰۷

شیری زاد ـ میلاد

تکنولوژی پرتو شناسی

۲۰۸

امام رضا(ع)

۲۰۸

صالحپور ـ آرش

کاردرمانی

۱۰۸

اخوت

۲۰۹

صحرائی سرابی ـ سعید

پرستاری

۱۰۵

امام رضا(ع)

۲۱۰

صداقتی نصرابادی ـ علیرضا

پزشکی

۳۲۱

امام رضا(ع)

۲۱۱

صدری ـ سجاد

اطاق عمل

۱۰۴

امام رضا(ع)

۲۱۲

صفری ـ محمدرضا

پزشکی

۳۱۶

امام رضا(ع)

۲۱۳

صمدی ـ محمدجواد

پزشکی

۱۰۷

امام رضا(ع)

۲۱۴

صیادی ـ علی

پزشکی

۳۱۶

امام رضا(ع)

۲۱۵

صیدی ـ حسین

پرستاری

۲۱۴

امام رضا(ع)

۲۱۶

طالبی ـ سامان

پرتو درمانی

۱۱۲

امام رضا(ع)

۲۱۷

طاهرپور ـ بهمن

بهداشت عمومی

۲۰۷

اخوت

۲۱۸

طاهرخانی ـ علی

پزشکی

۲۲۲

امام رضا(ع)

۲۱۹

طاهری ـ علی

علوم آزمایشگاهی

۲۰۲

امام رضا(ع)

۲۲۰

طغیانی ـ فرهاد

پزشکی

۳۰۱

امام رضا(ع)

۲۲۱

عابدپور ـ محمد

کاردرمانی

۱۰۶

اخوت

۲۲۲

عبادتی ـ سیروس

بهداشت عمومی

۱۰۸

اخوت

۲۲۳

عبادی ـ علی

کاردرمانی

۱۱۴

اخوت

۲۲۴

عباس پورنجف ابادی ـ علی

بهداشت حرفه ای

۱۱۴

اخوت

۲۲۵

عباسی ـ محمد

پزشکی

۳۱۰

امام رضا(ع)

۲۲۶

عباسی فرج زاده ـ رامین

پزشکی

۲۱۹

امام رضا(ع)

۲۲۷

عباسیان ـ سالار

کاردرمانی

۲۰۹

اخوت

۲۲۸

عبداللهی ـ علیرضا

دندانپزشکی

۱۱۵

امام رضا(ع)

۲۲۹

عبدی ـ محمدجواد

پزشکی

۳۱۳

امام رضا(ع)

۲۳۰

عربی ـ وحید

پرتو درمانی

۱۱۲

امام رضا(ع)

۲۳۱

عزتی ـ شهاب

پرستاری

۲۱۳

امام رضا(ع)

۲۳۲

عزتی ابرغانی ـ امیر

پرستاری

۲۲۳

امام رضا(ع)

۲۳۳

عسگری ـ احسان

دندانپزشکی

۲۰۵

امام رضا(ع)

۲۳۴

عسگری ـ مهدی

پرستاری

۲۱۰

امام رضا(ع)

۲۳۵

علمداری ـ سجاد

پزشکی

۳۰۲

امام رضا(ع)

۲۳۶

علی اکبرنژاد ـ میلاد

اطاق عمل

۱۰۹

امام رضا(ع)

۲۳۷

علی نیا ـ احمد

پرستاری

۳۰۴

امام رضا(ع)

۲۳۸

عندلیبی ـ سعید

فوریتهای پزشکی

۲۱۵

امام رضا(ع)

۲۳۹

عودی ـ سیدمحمدحسین

پزشکی

۱۰۷

امام رضا(ع)

۲۴۰

غره داغلی ـ حسن

هوشبری

۱۱۷

امام رضا(ع)

۲۴۱

غروبی ـ محسن

علوم آزمایشگاهی

۱۱۵

امام رضا(ع)

۲۴۲

غریبی ـ بهنام

علوم آزمایشگاهی

۱۱۳

امام رضا(ع)

۲۴۳

غلامی ـ رامین

پرستاری

۱۰۴

امام رضا(ع)

۲۴۴

غلامی ـ محمد

پزشکی

۳۲۵

امام رضا(ع)

۲۴۵

غیاثی ـ سید پوریا

علوم آزمایشگاهی

۲۲۱

امام رضا(ع)

۲۴۶

فاتح قزل احمد ـ مهدی

پرستاری

۱۰۲

امام رضا(ع)

۲۴۷

فتح اللهی ـ کورش

تکنولوژی پرتو شناسی

۲۱۸

امام رضا(ع)

۲۴۸

فتحی ـ سامان

پزشکی

۳۱۷

امام رضا(ع)

۲۴۹

فتحی ـ محمدرضا

پزشکی

۲۲۱

امام رضا(ع)

۲۵۰

فدایی ـ کیارش

پزشکی

۳۲۲

امام رضا(ع)

۲۵۱

فراهانی ـ ابراهیم

گفتاردرمانی

۲۰۵

اخوت

۲۵۲

فراهانی ـ ایمان

پزشکی

۲۰۳

امام رضا(ع)

۲۵۳

فرهاد توسکی ـ کورش

دندانپزشکی

۳۰۸

امام رضا(ع)

۲۵۴

فرهادی ـ امیرعباس

پزشکی

۳۲۲

امام رضا(ع)

۲۵۵

فرهادی ـ منصور

پرستاری

۲۰۸

امام رضا(ع)

۲۵۶

فرهادیان ـ احمد

آموزش بهداشت

۲۰۶

اخوت

۲۵۷

فرهمند ـ فرزاد

پزشکی

۳۱۰

امام رضا(ع)

۲۵۸

فریادرس ـ محمدمهدی

کاردرمانی

۲۱۲

اخوت

۲۵۹

فشکی ـ محمد

پرستاری

۳۰۴

امام رضا(ع)

۲۶۰

فقیه لو ـ محمدرضا

پزشکی

۳۰۷

امام رضا(ع)

۲۶۱

فولادوند ـ سعید

میکروب شناسی

۳۱۹

امام رضا(ع)

۲۶۲

قاسمی ده چشمه ـ حمید

فوریتهای پزشکی

۲۰۳

امام رضا(ع)

۲۶۳

قاسمی مدانی ـ مهدی

پزشکی

۳۰۹

امام رضا(ع)

۲۶۴

قاصدی ـ ناصر

پرستاری

۲۱۱

امام رضا(ع)

۲۶۵

قانع عزابادی ـ امید

پزشکی

۳۲۴

امام رضا(ع)

۲۶۶

قدمی ـ حسین

پرستاری

۲۱۷

امام رضا(ع)

۲۶۷

قربانی ـ میلاد

بهداشت محیط

۲۰۸

اخوت

۲۶۸

قهرمانی ـ سعید

پزشکی

۳۰۴

امام رضا(ع)

۲۶۹

کارگران ـ رضا

پرستاری

۲۱۷

امام رضا(ع)

۲۷۰

کاظمی ـ پویا

علوم آزمایشگاهی

۲۱۴

امام رضا(ع)

۲۷۱

کاظمی ـ حسین

علوم آزمایشگاهی

۱۱۳

امام رضا(ع)

۲۷۲

کاظمیان حیدری ـ عباس

اطاق عمل

۱۰۹

امام رضا(ع)

۲۷۳

کاکلی ـ بهمن

هوشبری

۱۱۳

امام رضا(ع)

۲۷۴

کامرانی ـ علی

کاردرمانی

۱۰۹

اخوت

۲۷۵

کاویان ـ شاهد

پزشکی

۳۰۲

امام رضا(ع)

۲۷۶

کردارشاد ـ امیرحسین

پزشکی

۲۰۳

امام رضا(ع)

۲۷۷

کریمی ـ سجاد

اطاق عمل

۲۰۹

امام رضا(ع)

۲۷۸

کریمی ـ فرزین

کاردرمانی

۲۰۱

اخوت

۲۷۹

کریمی بروجنی ـ نیما

پرستاری

۱۰۸

امام رضا(ع)

۲۸۰

کریمی مطلوب ـ رسول

پزشکی

۲۰۲

امام رضا(ع)

۲۸۱

کلانترنیستانکی ـ محمدحسن

پزشکی

۲۱۶

امام رضا(ع)

۲۸۲

کمیجانی بزچلویی ـ داود

پزشکی

۳۱۲

امام رضا(ع)

۲۸۳

کوثری مقدم ـ محمدرضا

کاردرمانی

۲۱۲

اخوت

۲۸۴

کونانی ـ امین

بهداشت عمومی

۱۰۷

اخوت

۲۸۵

کیهانی دهنوی ـ احسان

دندانپزشکی

۳۰۶

امام رضا(ع)

۲۸۶

کیهانی فر ـ علی

پزشکی

۲۱۹

امام رضا(ع)

۲۸۷

گلرخ مقدم ـ سیدعلی

پزشکی

۳۱۹

امام رضا(ع)

۲۸۸

گلعلی پورفتیده ـ علیرضا

هوشبری

۲۲۲

امام رضا(ع)

۲۸۹

گودرزی ـ سامان

پزشکی

۳۱۳

امام رضا(ع)

۲۹۰

گیل عسگر ـ محمد

پزشکی

۳۲۴

امام رضا(ع)

۲۹۱

لامعی رامندی ـ اشکان

هوشبری

۲۰۱

امام رضا(ع)

۲۹۲

لطفی ـ وفا

بهداشت حرفه ای

۲۱۱

اخوت

۲۹۳

لعل دولت اباد ـ محمد

پزشکی

۳۰۱

امام رضا(ع)

۲۹۴

ماری فلاح ـ محمد رضا

پرستاری

۲۲۲

امام رضا(ع)

۲۹۵

مبشری ـ هادی

پرستاری

۱۰۸

امام رضا(ع)

۲۹۶

متانی بورخیلی ـ حسین

پزشکی

۳۰۱

امام رضا(ع)

۲۹۷

متقی ـ امیرعلی

پزشکی

۲۲۳

امام رضا(ع)

۲۹۸

متمنی شربیانی ـ مازیار

پزشکی

۳۰۸

امام رضا(ع)

۲۹۹

مجیدپور ـ امیر

شنوایی شناسی

۱۱۱

اخوت

۳۰۰

محبوبی شاد ـ مهدی

دندانپزشکی

۲۱۲

امام رضا(ع)

۳۰۱

محسنی ـ جواد

پزشکی

۳۱۶

امام رضا(ع)

۳۰۲

محمدی ـ امیر

پرستاری

۱۱۰

امام رضا(ع)

۳۰۳

محمدی ـ بهزاد

بهداشت حرفه ای

۱۰۱

اخوت

۳۰۴

محمدی ـ داریوش

پرستاری

۲۱۰

امام رضا(ع)

۳۰۵

محمدی ـ روح اله

پزشکی

۲۱۶

امام رضا(ع)

۳۰۶

محمدی ـ سید محمد

پزشکی

۲۲۱

امام رضا(ع)

۳۰۷

محمدی ـ سید محمد

پزشکی

۳۲۰

امام رضا(ع)

۳۰۸

محمدی ـ صمد

کاردرمانی

۱۰۹

اخوت

۳۰۹

محمدی ـ محمدرضا

پزشکی

۳۱۵

امام رضا(ع)

۳۱۰

محمدی بلبان اباد ـ پویا

پرستاری

۱۱۱

امام رضا(ع)

۳۱۱

محمدی حسنکلو ـ محمد

پزشکی

۳۰۶

امام رضا(ع)

۳۱۲

محمدی گوندره ـ مصطفی

پزشکی

۱۰۷

امام رضا(ع)

۳۱۳

محمودی ـ امیر حسین

پرستاری

۲۰۷

امام رضا(ع)

۳۱۴

محمودی ـ محمد

هوشبری

۳۰۲

امام رضا(ع)

۳۱۵

محمودی ـ محمدجواد

علوم آزمایشگاهی

۳۱۵

امام رضا(ع)

۳۱۶

محمودی انوریان ـ امیرمحمد

پزشکی

۲۱۹

امام رضا(ع)

۳۱۷

مختاری ـ امیرحسین

پزشکی

۳۲۱

امام رضا(ع)

۳۱۸

مرادی ـ امیرمحمد

پرستاری

۱۰۶

امام رضا(ع)

۳۱۹

مرادی ـ محمدجواد

بهداشت حرفه ای

۲۰۷

اخوت

۳۲۰

مرادی گودرزی ـ مهدی

پزشکی

۳۱۸

امام رضا(ع)

۳۲۱

مردانی ـ محمد

پرستاری

۲۰۷

امام رضا(ع)

۳۲۲

مزارعی ـ محمدامین

پزشکی

۲۲۰

امام رضا(ع)

۳۲۳

مشایخی ـ محسن

کاردرمانی

۱۰۶

اخوت

۳۲۴

مصطفوی ارانی ـ سیدحسن

پزشکی

۲۱۲

امام رضا(ع)

۳۲۵

معادی خواه ـ مسلم

بهداشت حرفه ای

۱۰۱

اخوت

۳۲۶

معراجی عین ـ میثم

پزشکی

۳۱۲

امام رضا(ع)

۳۲۷

معروفی ـ دانیال

پرستاری

۲۱۳

امام رضا(ع)

۳۲۸

معظمی گودرزی ـ شهاب

بهداشت حرفه ای

۲۱۴

اخوت

۳۲۹

مقبولی ـ محمدامین

پزشکی

۳۱۵

امام رضا(ع)

۳۳۰

مقتدایی ـ محمدرضا

پرستاری

۱۰۲

امام رضا(ع)

۳۳۱

ملکی ـ مهدی

گفتاردرمانی

۱۰۷

اخوت

۳۳۲

منصوری ـ احمد

بهداشت محیط

۲۰۱

اخوت

۳۳۳

منصوری ـ علی

علوم آزمایشگاهی

۳۰۷

امام رضا(ع)

۳۳۴

منصوری جوزانی ـ امین

پرتو درمانی

۱۱۲

امام رضا(ع)

۳۳۵

مهدوی ـ محمدامین

پزشکی

۳۱۹

امام رضا(ع)

۳۳۶

مهدوی پور ـ محمد

علوم آزمایشگاهی

۱۱۰

امام رضا(ع)

۳۳۷

مهدوی پور ـ محمدرضا

پزشکی

۲۲۲

امام رضا(ع)

۳۳۸

مهدی زاده ـ سیدهاشم

پزشکی

۲۰۳

امام رضا(ع)

۳۳۹

مهدی زاده دوانی ـ سیاوش

پزشکی

۳۲۰

امام رضا(ع)

۳۴۰

مهدیان ـ سروش

دندانپزشکی

۳۰۸

امام رضا(ع)

۳۴۱

مهدیانی بهنمیری ـ ابوالفضل

پزشکی

۲۲۰

امام رضا(ع)

۳۴۲

مهرایین ـ عسکر

گفتاردرمانی

۱۱۴

اخوت

۳۴۳

موسوی ـ سیدعلی

تکنولوژی پرتو شناسی

۲۲۳

امام رضا(ع)

۳۴۴

مولودی ـ شیرکو

بهداشت عمومی

۱۰۸

اخوت

۳۴۵

مومنی ـ علی

پرستاری

۲۱۳

امام رضا(ع)

۳۴۶

میرزایی سفیدابی فراهانی ـ رضا

بهداشت محیط

۲۰۸

اخوت

۳۴۷

میرهاشمی ـ سیدهادی

اطاق عمل

۲۰۷

امام رضا(ع)

۳۴۸

میکلانی اخوره علیائی ـ مهدی

دندانپزشکی

۳۰۶

امام رضا(ع)

۳۴۹

نادری ـ محمد

بهداشت حرفه ای

۱۰۷

اخوت

۳۵۰

نجاتی ـ احسان

پرستاری

۲۱۴

امام رضا(ع)

۳۵۱

ندیمی بجندی ـ حبیب

پزشکی

۳۱۴

امام رضا(ع)

۳۵۲

نریمان ـ رهام

پزشکی

۳۰۳

امام رضا(ع)

۳۵۳

نصراللهی ـ صادق

هوشبری

۱۱۷

امام رضا(ع)

۳۵۴

نظری ـ آرش

پرستاری

۲۱۵

امام رضا(ع)

۳۵۵

نعمتی فرد ـ هادی

اطاق عمل

۲۱۱

امام رضا(ع)

۳۵۶

نقیبی ـ محمدامین

پرتو شناسی تشخیصی

۱۰۷

امام رضا(ع)

۳۵۷

نوبهار ـ محمدسجاد

پزشکی

۳۱۷

امام رضا(ع)

۳۵۸

نوروزی ـ میلاد

کاردرمانی

۱۰۵

اخوت

۳۵۹

نیک بین کویشاهی ـ نیما

علوم آزمایشگاهی

۱۰۲

اخوت

۳۶۰

هاشمی ـ بهمن

پزشکی

۱۱۵

امام رضا(ع)

۳۶۱

هاشمی ـ مرتضی

بهداشت محیط

۲۰۱

اخوت

۳۶۲

هاشمی پور ـ سیدمحمدامین

پزشکی

۳۰۹

امام رضا(ع)

۳۶۳

هداوندی ـ علی

دندانپزشکی

۳۲۳

امام رضا(ع)

۳۶۴

هدایت ـ سیدرضا

کاردرمانی

۱۰۱

اخوت

۳۶۵

همراهی ـ پیمان

پزشکی

۳۲۵

امام رضا(ع)

۳۶۶

یاوری ـ محسن

علوم آزمایشگاهی

۲۰۲

امام رضا(ع)

۳۶۷

یعقوبی ـ رسول

فوریتهای پزشکی

۲۰۶

امام رضا(ع)

۳۶۸

یعقوبی ـ محمد

پرستاری

۱۰۷

امام رضا(ع)

۳۶۹

یوسفی نجف ابادی ـ محمدجعفر

بهداشت حرفه ای

۲۱۲

اخوت

ردیف

نام

رشته

اتاق

خوابگاه تائید شده

۱

آذرباد ـ مرضیه

پزشکی

۱۵

نرگس

۲

آذرمی آذرعجب شیر ـ مهدیه

مامائی

۲۱۷

حضرت معصومه(س)

۳

آزادفر ـ روناک

پزشکی

۱۲۷

حضرت معصومه(س)

۴

آزادی ـ پوران

دندانپزشکی

۱۱۷

حضرت معصومه(س)

۵

آسترکی ـ پروین

بهداشت محیط

۵۱۳

حضرت معصومه(س)

۶

آقامیری ـ سیده صدیقه

اطاق عمل

۱۰

نرگس

۷

ابراهیم خلیل فام ـ ایدا

شنوایی شناسی

۲۲۷

حضرت معصومه(س)

۸

ابراهیمی ـ زینب

اطاق عمل

۵۰۵

حضرت معصومه(س)

۹

ابراهیمی ـ فاطمه

علوم آزمایشگاهی

۳۰۳

حضرت معصومه(س)

۱۰

ابراهیمی ـ فاطمه

مامائی

۳۱۸

حضرت معصومه(س)

۱۱

ابراهیمی ـ مریم

بهداشت حرفه ای

۳۱۴

حضرت معصومه(س)

۱۲

ابراهیمی میمند ـ شهرزاد

پزشکی

۱۰۵

حضرت معصومه(س)

۱۳

ابوالقاسمی ریحانه

۱۰

نرگس

۱۴

اجمالی  نایی ـ تکتم

فیزیولوژی

۴۱۹

حضرت معصومه(س)

۱۵

احمد لو ـ حدیثه

پزشکی

۴۰۶

حضرت معصومه(س)

۱۶

احمدمرادی ـ سارا

پرتو شناسی تشخیصی

۵۱۶

حضرت معصومه(س)

۱۷

احمدوند ـ نگین

پزشکی

۱۸

نرگس

۱۸

احمدی ـ پانیذ

پرستاری

۶

نرگس

۱۹

احمدی ـ زهرا

پرستاری

۵۱۹

حضرت معصومه(س)

۲۰

احمدی ـ شیرین

گفتاردرمانی

۳۲۷

حضرت معصومه(س)

۲۱

احمدی ـ صفا

پزشکی

۱۲

نرگس

۲۲

احمدی ـ فائزه

پزشکی

۱۱۵

حضرت معصومه(س)

۲۳

احمدی ـ فاطمه

فیزیولوژی

۴۱۹

حضرت معصومه(س)

۲۴

احمدی ـ فاطمه

علوم آزمایشگاهی

۲۰۹

حضرت معصومه(س)

۲۵

احمدی ـ مریم

بهداشت حرفه ای

۵۰۸

حضرت معصومه(س)

۲۶

احمدی ـ مهتاب

بهداشت حرفه ای

۴۰۳

حضرت معصومه(س)

۲۷

احمدی ـ مینا

تکنولوژی پرتو شناسی

۴۲۳

حضرت معصومه(س)

۲۸

احمدی بیدریغ ـ محدثه

پزشکی

۳۲۶

حضرت معصومه(س)

۲۹

احمدی زاده ـ سپیده

پرتو درمانی

۳۱۹

حضرت معصومه(س)

۳۰

احمدی فر ـ فریده

بهداشت حرفه ای

۲۰۸

حضرت معصومه(س)

۳۱

احمدی نسرین

۴۲۰ح ف

حضرت معصومه(س)

۳۲

اخوان- اوا

۴۱۹

حضرت معصومه(س)

۳۳

ادینه ـ ارزو

پرستاری

۳۰۹

حضرت معصومه(س)

۳۴

اراسته ـ مریم

مشاوره در مامایی

۲۰۰

حضرت معصومه(س)

۳۵

ارام ـ ستاره

مامائی

۵۱۷

حضرت معصومه(س)

۳۶

ارتگلی ـ زینب

پزشکی

۱۷

نرگس

۳۷

اروجلو ـ پریسا

اطاق عمل

۴

نرگس

۳۸

ارین دهدشت ـ فاطمه

بهداشت محیط

۵۱۶

حضرت معصومه(س)

۳۹

ازمایش ـ فاطمه

مامائی

۵۰۱

حضرت معصومه(س)

۴۰

استادی ـ رقیه

پزشکی

۱۰۹

حضرت معصومه(س)

۴۱

اسدالهی ـ فاطمه

بهداشت عمومی

۵۲۱

حضرت معصومه(س)

۴۲

اسدی ـ راحله

علوم آزمایشگاهی

۲۰۵

حضرت معصومه(س)

۴۳

اسدی ـ زهرا

علوم آزمایشگاهی

۲۱۰

حضرت معصومه(س)

۴۴

اسدی ـ فاطمه

دندانپزشکی

۱۶

نرگس

۴۵

اسکندری  گلابلوئی ـ فاطمه

مامائی

۳۲۵

حضرت معصومه(س)

۴۶

اسلام بیک ـ تینا

پزشکی

۱۳

نرگس

۴۷

اسلامی زهرا

۲۰۷ح ف

حضرت معصومه(س)

۴۸

اسماعیل پور ـ فاطمه

علوم آزمایشگاهی

۲۰۹

حضرت معصومه(س)

۴۹

اسماعیلی ـ پونه

علوم آزمایشگاهی

۳۰۰

حضرت معصومه(س)

۵۰

اسماعیلی ـ مطهره

دندانپزشکی

۱۳

نرگس

۵۱

اسماعیلی ـ مهسا

شنوایی شناسی

۲۲۷

حضرت معصومه(س)

۵۲

اشجاری ـ سحر

مامائی

۲۰۳

حضرت معصومه(س)

۵۳

اشرفی ـ کوثر سادات

پزشکی

۱۱۹

حضرت معصومه(س)

۵۴

اشفته ـ نوشین

زیست فناوری پزشکی

۱۱

نرگس

۵۵

اصغری ملاباشی ـ شبنم

دندانپزشکی

۳۰۴

حضرت معصومه(س)

۵۶

اصفهانی ـ محبوبه

پزشکی

۱۱۸

حضرت معصومه(س)

۵۷

اصل  فلاح ـ حدیثه

بیوشیمی بالینی

۱۷

نرگس

۵۸

اصلاح ـ سعیده

تکنولوژی پرتو شناسی

۵۰۷

حضرت معصومه(س)

۵۹

اطلسی ـ پریسا

علوم آزمایشگاهی

۲۰۱

حضرت معصومه(س)

۶۰

اعتمادی ـ عاطفه

پرتو شناسی تشخیصی

۴۱۸

حضرت معصومه(س)

۶۱

اعتمادی مبارکه

۲

نرگس

۶۲

اعرابی چمقالی ـ سارا

اطاق عمل

۵۲۵

حضرت معصومه(س)

۶۳

افتخاری ـ فاطمه

بهداشت عمومی

۵۱۶

حضرت معصومه(س)

۶۴

افرائی ـ مریم

بهداشت عمومی

۲۰۲

حضرت معصومه(س)

۶۵

افرایی ـ فاطمه

دندانپزشکی

۵

نرگس

۶۶

افروغ- پریسا

۱۲۷

حضرت معصومه(س)

۶۷

افشار ـ عسل

علوم آزمایشگاهی

۲۰۵

حضرت معصومه(س)

۶۸

افشار اقاجری ـ مهسا

پرستاری

۲۰۷

حضرت معصومه(س)

۶۹

افشاری ـ سمانه

علوم آزمایشگاهی

۳۱۴

حضرت معصومه(س)

۷۰

افشاری چیگانی ـ سمیرا

پزشکی

۱۰۸

حضرت معصومه(س)

۷۱

افکاری ـ مرضیه

مامائی

۸

نرگس

۷۲

اقا محمدی فاطمه

۴۱۶ح ف

حضرت معصومه(س)

۷۳

اقاجانی ـ فاطمه

مامائی

۳۰۰

حضرت معصومه(س)

۷۴

اقامحمدی ـ لیلا

مامائی

۱۲۶

حضرت معصومه(س)

۷۵

اقامحمدی ـ لیلا

پرستاری

۴۰۰

حضرت معصومه(س)

۷۶

اکبرزاده ـ فائزه

پزشکی

۱۵

نرگس

۷۷

اکبری ـ سمانه

پزشکی

۱۰۵

حضرت معصومه(س)

۷۸

اکبری ـ ملیکا

پزشکی

۲۰

نرگس

۷۹

اکبری ـ مهسا

گفتاردرمانی

۵۰۶

حضرت معصومه(س)

۸۰

اکرمی شیرجینی ـ محدثه

اطاق عمل

۳۲۲

حضرت معصومه(س)

۸۱

الماسی اصفهانی ـ هانیه

هوشبری

۳۲۴

حضرت معصومه(س)

۸۲

الوند ـ فاطمه

پزشکی

۱۸

نرگس

۸۳

الیاس پور ـ عاطفه

بهداشت عمومی

۳۱۴

حضرت معصومه(س)

۸۴

امرائی ـ زهرا

بهداشت عمومی

۴۲۳

حضرت معصومه(س)

۸۵

امراللهی بیوکی ـ نیلوفر

مامائی

۴۱۲

حضرت معصومه(س)

۸۶

امیرک ـ آلاله

پزشکی

۱۱۰

حضرت معصومه(س)

۸۷

امیری ـ زهره

اطاق عمل

۴۰۴

حضرت معصومه(س)

۸۸

امیری ـ سارا

گفتاردرمانی

۵۰۵

حضرت معصومه(س)

۸۹

امیری ـ فاطمه

آمار زیستی

۲۲۰

حضرت معصومه(س)

۹۰

امیری ـ نگار

بهداشت حرفه ای

۵۲۷

حضرت معصومه(س)

۹۱

امیری قنات سامان ـ حمیده

گفتاردرمانی

۵۱۰

حضرت معصومه(س)

۹۲

امینی ـ راضیه

زیست فناوری پزشکی

۱۱

نرگس

۹۳

امینی الهام

۲

نرگس

۹۴

انصاری ـ سرور

پزشکی

۱۱۵

حضرت معصومه(س)

۹۵

اهنگریان  کاری ـ سمیه

زیست فناوری پزشکی

۱۱

نرگس

۹۶

اوسطی ـ زهرا

پرستاری

۵۱۲

حضرت معصومه(س)

۹۷

ایزدی خواه نجف آبادی ـ محبوبه

بهداشت عمومی

۵۰۲

حضرت معصومه(س)

۹۸

ایمانی فرد ـ ام البنین

پرستاری

۴۲۵

حضرت معصومه(س)

۹۹

بابائی مبارکه ـ زهرا

گفتاردرمانی

۷

نرگس

۱۰۰

بابااصفهانی ـ روزیتا

علوم آزمایشگاهی

۹

نرگس

۱۰۱

باباخانلو ـ سعیده

بهداشت عمومی

۵۲۱

حضرت معصومه(س)

۱۰۲

بابک فرزانه

۳۱۶ح ف

حضرت معصومه(س)

۱۰۳

باقرزاده چم ـ یاسمن

پرستاری

۲۱۹

حضرت معصومه(س)

۱۰۴

باقری ـ حدیثه

علوم آزمایشگاهی

۲۲۳

حضرت معصومه(س)

۱۰۵

بختیاری ـ حمیده

پزشکی

۱۱۰

حضرت معصومه(س)

۱۰۶

بختیاری ـ مرضیه

علوم آزمایشگاهی

۹

نرگس

۱۰۷

بخشی ـ مریم

بهداشت حرفه ای

۳۲۱

حضرت معصومه(س)

۱۰۸

براتی کلر ـ معصومه

دندانپزشکی

۱۱۴

حضرت معصومه(س)

۱۰۹

برزگری ـ سارا

پزشکی

۴۰۱

نرگس

۱۱۰

برزواصفهانی ـ مهسا

علوم آزمایشگاهی

۳۱۸

حضرت معصومه(س)

۱۱۱

بشیرگنبدی ـ زهرا

پزشکی

۱۲۴

حضرت معصومه(س)

۱۱۲

بشیری ـ اکرم

بهداشت عمومی

۲۰۱

حضرت معصومه(س)

۱۱۳

بصیری کوثر

۴۲۰ح ف

حضرت معصومه(س)

۱۱۴

بقال بهبهانی ـ مریم

هوشبری

۳۰۴

حضرت معصومه(س)

۱۱۵

بلوچیان ـ امنه

علوم آزمایشگاهی

۳۱۸

حضرت معصومه(س)

۱۱۶

بلوریان ـ راضیه

هوشبری

۳۱۵

حضرت معصومه(س)

۱۱۷

بهادیوندچگینی ـ فاطمه

پزشکی

۱۲۴

حضرت معصومه(س)

۱۱۸

بهتاش ـ مریم

پزشکی

۱۱۲

حضرت معصومه(س)

۱۱۹

بهجتی اشتیانی ـ مسعوده

تکنسین سلامت دهان

۴۲۵

حضرت معصومه(س)

۱۲۰

بهرام ـ نگار

پزشکی

۱۰۷

حضرت معصومه(س)

۱۲۱

بهرامیان ـ پریسا

بهداشت عمومی

۳۰۷

حضرت معصومه(س)

۱۲۲

بهرمن زهرا

۱۰

نرگس

۱۲۳

بهنامی ارمیتا

۱۳ح ف

نرگس

۱۲۴

بیات ـ رؤیا

بهداشت محیط

۳۰۸

حضرت معصومه(س)

۱۲۵

بیات ـ زهره

پرستاری

۳۰۹

حضرت معصومه(س)

۱۲۶

بیات ـ مریم

بهداشت عمومی

۲۱۶

حضرت معصومه(س)

۱۲۷

بیات ـ مژگان

بهداشت حرفه ای

۴۰۲

حضرت معصومه(س)

۱۲۸

بیرانوند ـ مریم

بهداشت عمومی

۴۰۵

حضرت معصومه(س)

۱۲۹

بیطرفان ـ الهام سادات

مامائی

۴۰۹

حضرت معصومه(س)

۱۳۰

بیغمی ـ عاطفه

پزشکی

۱۷

نرگس

۱۳۱

بیگی ـ فریبا

مامائی

۴

نرگس

۱۳۲

پاپی رضائی ـ فاطمه

بهداشت حرفه ای

۴۱۶

حضرت معصومه(س)

۱۳۳

پارسا ـ رقیه

بهداشت عمومی

۴۰۷

حضرت معصومه(س)

۱۳۴

پازیار ـ لیلا

پرستاری

۲۱۷

حضرت معصومه(س)

۱۳۵

پرآور ـ فائقه

پرستاری داخلی جراحی

۵۲۶

حضرت معصومه(س)

۱۳۶

پرپوچی ـ سیده فاطمه

مامائی

۴۰۹

حضرت معصومه(س)

۱۳۷

پرورده ـ هیوا

پزشکی

۱۴

نرگس

۱۳۸

پرونده ـ پریسا

بهداشت حرفه ای

۵۱۱

حضرت معصومه(س)

۱۳۹

پزشکی ـ کیمیا

دندانپزشکی

۱۲۲

حضرت معصومه(س)

۱۴۰

پناهی فروشانی ـ سهیلا

اطاق عمل

۳۱۴

حضرت معصومه(س)

۱۴۱

پور بافرانی ـ سمیرا

بهداشت عمومی

۴۰۷

حضرت معصومه(س)

۱۴۲

پوربافرانی ـ فاطمه

پزشکی

۱۰۴

حضرت معصومه(س)

۱۴۳

پورعلی ـ عاطفه

بهداشت عمومی

۳۰۶

حضرت معصومه(س)

۱۴۴

پورنقی ـ پرنا

پزشکی

۱۳

نرگس

۱۴۵

پوست پسند ـ نگین

گفتاردرمانی

۵۰۹

حضرت معصومه(س)

۱۴۶

پویا ـ افسانه

پزشکی

۳۲۶

حضرت معصومه(س)

۱۴۷

پیامنی ـ مریم

هوشبری

۴۱۵

حضرت معصومه(س)

۱۴۸

پیری ـ نادیا

پزشکی

۱۴

نرگس

۱۴۹

پیری اردکانی ـ مهسا

پزشکی

۲۰

نرگس

۱۵۰

پیمان ـ سارا

بهداشت حرفه ای

۵۱۴

حضرت معصومه(س)

۱۵۱

تات اسدی ـ مهشید

دندانپزشکی

۱۱۷

حضرت معصومه(س)

۱۵۲

تاجزادقهی ـ سیده مائده

پرستاری

۲۲۵

حضرت معصومه(س)

۱۵۳

تجر ـ سارا

پرستاری

۴۰۱

حضرت معصومه(س)

۱۵۴

ترخان ـ شیما

کاردرمانی

۵۲۵

حضرت معصومه(س)

۱۵۵

ترکیان دمنه ـ مرضیه

تکنولوژی پرتو شناسی

۳۱۳

حضرت معصومه(س)

۱۵۶

تقوی دهاقانی ـ مریم السادات

بهداشت عمومی

۴۰۷

حضرت معصومه(س)

۱۵۷

تقی پوربروجنی ـ مریم

دندانپزشکی

۱۱۴

حضرت معصومه(س)

۱۵۸

تلخ ابی ـ اعظم

بهداشت عمومی

۵۰۰

حضرت معصومه(س)

۱۵۹

تنانی ـ فروغ

کاردرمانی

۵۱۹

حضرت معصومه(س)

۱۶۰

تهوری ـ سمیرا

بهداشت عمومی

۵۲۴

حضرت معصومه(س)

۱۶۱

تواره مینو

۵۱۰ح ف

حضرت معصومه(س)

۱۶۲

توحیدی ـ هدی

کاردرمانی

۲۱۶

حضرت معصومه(س)

۱۶۳

توکلی ـ مهسا

علوم آزمایشگاهی

۹

نرگس

۱۶۴

توکلی کمکوئی ـ سعیده

تکنولوژی پرتو شناسی

۵۲۳

حضرت معصومه(س)

۱۶۵

توکلیان ـ مهدیه

بهداشت محیط

۵۱۴

حضرت معصومه(س)

۱۶۶

تیموری اشتیانی ـ مریم

اطاق عمل

۵۱۸

حضرت معصومه(س)

۱۶۷

تیموری نیا ـ زهره

پرستاری

۱۲۳

حضرت معصومه(س)

۱۶۸

جامه بزرگی ـ سپیده

پزشکی

۳۰۲

حضرت معصومه(س)

۱۶۹

جامی ـ یگانه

بهداشت حرفه ای

۵۱۵

حضرت معصومه(س)

۱۷۰

جدالی ـ سمانه

بهداشت عمومی

۵۱۵

حضرت معصومه(س)

۱۷۱

جریدیانی ـ ساناز

بهداشت حرفه ای

۵۲۴

حضرت معصومه(س)

۱۷۲

جعفر پور ـ پری

مامائی

۱۷

نرگس

۱۷۳

جعفرپور ـ مریم

دندانپزشکی

۱۹

نرگس

۱۷۴

جعفرزاده ـ نرگس

علوم آزمایشگاهی

۲۲۶

حضرت معصومه(س)

۱۷۵

جعفری ـ ندا

پزشکی

۱۶

نرگس

۱۷۶

جعفری ـ نفیسه

مامائی

۲۱۳

حضرت معصومه(س)

۱۷۷

جعفری دوست ـ فاطمه

بهداشت محیط

۵۰۰

حضرت معصومه(س)

۱۷۸

جعفری مفرد ـ سارا

دندانپزشکی

۱۲

نرگس

۱۷۹

جعفری فاطمه

۲۲۰ح ف

حضرت معصومه(س)

۱۸۰

جهاندیده کل تپه ـ پریسا

مامائی

۳۱۱

حضرت معصومه(س)

۱۸۱

جوانمردی غریب دوستی ـ حمیده

بهداشت عمومی

۵۰۶

حضرت معصومه(س)

۱۸۲

جودکی ـ اعظم

پرتو درمانی

۹

نرگس

۱۸۳

چاوشی ثمرین ـ زهرا

مامائی

۱

نرگس

۱۸۴

چراغی ـ الهام

مامائی

۲۱۷

حضرت معصومه(س)

۱۸۵

چزانی شراهی ـ فاطمه

اطاق عمل

۴

نرگس

۱۸۶

چزگی ـ مریم

کاردرمانی

۲۲۷

حضرت معصومه(س)

۱۸۷

چلمقانی-نرگس

۴۰۶

حضرت معصومه(س)

۱۸۸

چنگیزی فولادی ـ فاطمه

پزشکی

۳۰۲

حضرت معصومه(س)

۱۸۹

حاتم زاده ـ مینا

پرستاری

۲۱۶

حضرت معصومه(س)

۱۹۰

حاتم وند ـ فاطمه

بهداشت حرفه ای

۳۰۷

حضرت معصومه(س)

۱۹۱

حاج دزفولیان ـ کوثر

پزشکی

۱۴

نرگس

۱۹۲

حاجبانی لاهرود ـ پریسا

مامائی

۴۱۷

حضرت معصومه(س)

۱۹۳

حاجتی پیشوری ـ فاطمه

علوم آزمایشگاهی

۳۱۸

حضرت معصومه(س)

۱۹۴

حاجی اسماعیلی ـ فایزه

اطاق عمل

۴

نرگس

۱۹۵

حاجی جمالی ارانی ـ مریم

پزشکی

۱۲۱

حضرت معصومه(س)

۱۹۶

حاجی رحیمی ـ ملیکا

پزشکی

۱۶

نرگس

۱۹۷

حاجی علی محمدی ـ فریبا

شنوایی شناسی

۳۲۲

حضرت معصومه(س)

۱۹۸

حاجیلو ـ شادی

علوم آزمایشگاهی

۲۰۱

حضرت معصومه(س)

۱۹۹

حاجی تشکری- زهرا

۳۰۱

حضرت معصومه(س)

۲۰۰

حاجی میرزا مهسا

۳

نرگس

۲۰۱

حافظ الصحه ـ نگار

پزشکی

۲۰

نرگس

۲۰۲

حافظی ـ مهسا

پزشکی

۱۸

نرگس

۲۰۳

حدادی ـ سارا

مامائی

۲۲۴

حضرت معصومه(س)

۲۰۴

حدادی ـ فروزان

میکروب شناسی

۲۱۹

حضرت معصومه(س)

۲۰۵

حدادی ـ مریم

پرستاری

۲۱۴

حضرت معصومه(س)

۲۰۶

حسن پور ـ سمیه

علوم آزمایشگاهی

۳۰۰

حضرت معصومه(س)

۲۰۷

حسنی ـ سمیرا

پزشکی

۱۱۰

حضرت معصومه(س)

۲۰۸

حسنی ـ فاطمه

پزشکی

۱۵

نرگس

۲۰۹

حسنی - سحر

۲

نرگس

۲۱۰

حسین زاده ـ مائده

علوم آزمایشگاهی

۲۰۱

حضرت معصومه(س)

۲۱۱

حسینی ـ زهرا

مشاوره در مامایی

۵۲۰

حضرت معصومه(س)

۲۱۲

حسینی ـ سیده الهه

پزشکی

۱۲۲

حضرت معصومه(س)

۲۱۳

حسینی ـ سیده پرستو

پرتو درمانی

۳

نرگس

۲۱۴

حسینی ـ سیده سارا

پرستاری

۲۰۸

حضرت معصومه(س)

۲۱۵

حسینی ـ مبیناسادات

گفتاردرمانی

۲۰۶

نرگس

۲۱۶

حسینی حشمتیان ـ محدثه السادات

گفتاردرمانی

۵۰۸

حضرت معصومه(س)

۲۱۷

حسینی راد ـ فائزه

پزشکی

۱۵

نرگس

۲۱۸

حفذه لیلا

۲۰۰ح ف

حضرت معصومه(س)

۲۱۹

حق نژاد ـ شبنم

پزشکی

۱۰۴

حضرت معصومه(س)

۲۲۰

حقوردی ـ سمیرا

مامائی

۲۰۶

حضرت معصومه(س)

۲۲۱

حمزه زادگان ـ ارزو

پزشکی

۱۱۱

حضرت معصومه(س)

۲۲۲

حمزه لو ـ مریم

پرتو درمانی

۲۲۴

حضرت معصومه(س)

۲۲۳

حمزه لو ـ نرگس

علوم آزمایشگاهی

۳۱۹

حضرت معصومه(س)

۲۲۴

حمیدی نسب ـ محبوبه

علوم آزمایشگاهی

۳۰۵

حضرت معصومه(س)

۲۲۵

حنیفه پور ـ صدف

مامائی

۳۱۴

حضرت معصومه(س)

۲۲۶

حنیفه زاده ـ زهرا

مامائی

۴۱۰

حضرت معصومه(س)

۲۲۷

حواسی ـ الهام

بهداشت عمومی

۴۰۲

حضرت معصومه(س)

۲۲۸

حیدری ـ پریسا

مامائی

۳۱۷

حضرت معصومه(س)

۲۲۹

حیدری ـ زهرا

پزشکی

۱۲۰

حضرت معصومه(س)

۲۳۰

حیدری ـ زهرا

بهداشت عمومی

۴۰۶

حضرت معصومه(س)

۲۳۱

حیدری ـ سحر

علوم آزمایشگاهی

۹

نرگس

۲۳۲

حیدری ـ عاطفه

بهداشت حرفه ای

۱۲۰

حضرت معصومه(س)

۲۳۳

حیدری بنی ـ فاطمه

تکنولوژی پرتو شناسی

۵

نرگس

۲۳۴

حیدری کمال ابادی ـ فاطمه

تکنولوژی پرتو شناسی

۵

نرگس

۲۳۵

خادمی ـ سمیه

پرستاری داخلی جراحی

۲۰۰

حضرت معصومه(س)

۲۳۶

خالدیان ـ نگین

شنوایی شناسی

۲۰۸

حضرت معصومه(س)

۲۳۷

خامی ـ راضیه

گفتاردرمانی

۴۰۵

حضرت معصومه(س)

۲۳۸

خانکشی زاده ـ لیلا

پزشکی

۱۰۷

حضرت معصومه(س)

۲۳۹

خبیده ـ سارا

هوشبری

۴۲۲

حضرت معصومه(س)

۲۴۰

خدابخشی ـ ساناز

پزشکی

۱۶

نرگس

۲۴۱

خرم نظری ـ زهرا

گفتاردرمانی

۵۱۰

حضرت معصومه(س)

۲۴۲

خسروی ـ فاطمه

آموزش بهداشت

۲۰۰

حضرت معصومه(س)

۲۴۳

خسروی ـ مرضیه

اطاق عمل

۳

نرگس

۲۴۴

خسروی پور ـ فاطمه

پزشکی

۱۲۵

حضرت معصومه(س)

۲۴۵

خسروی مهد ـ راضیه

مامائی

۳۱۰

حضرت معصومه(س)

۲۴۶

خلج ـ زهره

پرستاری

۳

نرگس

۲۴۷

خلیفه ـ عاطفه

پزشکی

۱۲۵

حضرت معصومه(س)

۲۴۸

خلیل پور ـ عاطفه

پزشکی

۱۰۵

حضرت معصومه(س)

۲۴۹

خلیلی ـ مهدیه

بهداشت حرفه ای

۱۰۹

حضرت معصومه(س)

۲۵۰

خواجه وندی ـ مینا

بهداشت عمومی

۵۰۳

حضرت معصومه(س)

۲۵۱

خوانساری ـ طیبه

گفتاردرمانی

۴۲۲

حضرت معصومه(س)

۲۵۲

خوبان ـ رویا

بهداشت حرفه ای

۵۱۸

حضرت معصومه(س)

۲۵۳

خورشیدوند ـ نرجس

کاردرمانی

۴۱۲

حضرت معصومه(س)

۲۵۴

خوش گرد ـ مریم

علوم آزمایشگاهی

۳۰۱

حضرت معصومه(س)

۲۵۵

خیراللهی ـ مارال

کاردرمانی

۴۱۲

حضرت معصومه(س)

۲۵۶

دادگر آبده گاه ـ زهره

پزشکی

۴۲۶

حضرت معصومه(س)

۲۵۷

دارابی ـ فاطمه

بهداشت عمومی

۵۲۱

حضرت معصومه(س)

۲۵۸

دالائی ـ فاطمه

گفتاردرمانی

۴۱۳

حضرت معصومه(س)

۲۵۹

دانش پژوه ـ لیلا

هوشبری

۴۲۴

حضرت معصومه(س)

۲۶۰

دانش پژوه ـ محدثه السادات

مامائی

۳۱۷

حضرت معصومه(س)

۲۶۱

دانشور ـ معصومه

مشاوره در مامایی

۴۰۰

حضرت معصومه(س)

۲۶۲

داودآبادی فراهانی ـ سمیرا

پزشکی

۱۰۴

حضرت معصومه(س)

۲۶۳

داودابادی ـ فاطمه

مامائی

۴۱۱

حضرت معصومه(س)

۲۶۴

داودابادی فراهانی ـ فاطمه

علوم آزمایشگاهی

۳۰۵

حضرت معصومه(س)

۲۶۵

داودابادی فراهانی ـ هاجر

پرستاری

۳۲۰

حضرت معصومه(س)

۲۶۶

داودی مقدم ـ زینب

علوم آزمایشگاهی

۲۰۹

حضرت معصومه(س)

۲۶۷

درویش ـ غزاله

علوم آزمایشگاهی

۳۰۱

حضرت معصومه(س)

۲۶۸

درویشی ـ محبوبه

مامائی

۳۱۱

حضرت معصومه(س)

۲۶۹

دستجانی فراهانی ـ فاطمه

شنوایی شناسی

۵۰۲

حضرت معصومه(س)

۲۷۰

دستجانی فراهانی ـ فاطمه

شنوایی شناسی

۴۱۰

حضرت معصومه(س)

۲۷۱

دستگر- نسرین

۴۱۴

حضرت معصومه(س)

۲۷۲

دلاور ـ زهرا

بهداشت حرفه ای

۳۰۰

حضرت معصومه(س)

۲۷۳

دلاوری ـ پرستو

مامائی

۱۶

نرگس

۲۷۴

دلسوز ـ دنیا

مامائی

۸

نرگس

۲۷۵

دلشادویرثق ـ فاطمه

پزشکی

۱۵

نرگس

۲۷۶

دلیران مهوش

۱۹ح ف

نرگس

۲۷۷

ده نمکی محدثه

۲۱۴ح ف

حضرت معصومه(س)

۲۷۸

دهقانپورفراشاه ـ فاطمه

گفتاردرمانی

۲۰۱

حضرت معصومه(س)

۲۷۹

ذکائی ـ راضیه

دندانپزشکی

۱۱۳

حضرت معصومه(س)

۲۸۰

ذوالفقاریان ـ راحله

بهداشت حرفه ای

۵۱۶

حضرت معصومه(س)

۲۸۱

راثی ـ آرزو

علوم آزمایشگاهی

۱

نرگس

۲۸۲

رازقی ـ عطیه

بهداشت عمومی

۵۲۷

حضرت معصومه(س)

۲۸۳

ربیعی ـ مینا

بهداشت حرفه ای

۵۰۱

حضرت معصومه(س)

۲۸۴

رجائی ـ فروزان

دندانپزشکی

۱۲۲

حضرت معصومه(س)

۲۸۵

رحمان دوست ـ مینا

دندانپزشکی

۱۰۶

حضرت معصومه(س)

۲۸۶

رحمانی ـ سعیده

بیوشیمی بالینی

۱۱

نرگس

۲۸۷

رحمانی ـ مرضیه

مامائی

۲۰۳

حضرت معصومه(س)

۲۸۸

رحمانی ـ نیلوفر

پزشکی

۱۰۴

حضرت معصومه(س)

۲۸۹

رحمانی پور ـ اکرم

پزشکی

۱۲۵

حضرت معصومه(س)

۲۹۰

رحمتی ـ بهاره

پزشکی

۱۲

نرگس

۲۹۱

رحمتی ـ بهناز

هوشبری

۴۲۷

حضرت معصومه(س)

۲۹۲

رحمتی ـ سحر

پرستاری

۲۱۱

حضرت معصومه(س)

۲۹۳

رحمتی ـ فاطمه

مشاوره در مامایی

۴۲۰

حضرت معصومه(س)

۲۹۴

رحمتی ـ میترا

مامائی

۲

نرگس

۲۹۵

رحیمی نیلوفر

۴۱۱ح ف

حضرت معصومه(س)

۲۹۶

رستگار ـ اعظم

مامائی

۴۲۱

حضرت معصومه(س)

۲۹۷

رستمی ـ پرستو

علوم آزمایشگاهی

۳۰۴

حضرت معصومه(س)

۲۹۸

رستمی ـ فیروزه

علوم آزمایشگاهی

۳۲۷

حضرت معصومه(س)

۲۹۹

رستمی درونکلا ـ سپیده

علوم آزمایشگاهی

۲۰۵

حضرت معصومه(س)

۳۰۰

رستمی قالهری ـ طیبه

مامائی

۲۰۳

حضرت معصومه(س)

۳۰۱

رسنمی مژگان

۱۰

نرگس

۳۰۲

رسول پور ـ مهسا

علوم آزمایشگاهی

۲۰۹

حضرت معصومه(س)

۳۰۳

رسولی ـ رضوان

هوشبری

۱۳

نرگس

۳۰۴

رسولی ـ فاطمه

پزشکی

۱۳

نرگس

۳۰۵

رسولی ـ مهدیه

هوشبری

۲۲۳

حضرت معصومه(س)

۳۰۶

رسولی بزچلوئی ـ حدیثه

هوشبری

۳۲۳

حضرت معصومه(س)

۳۰۷

رشنو ـ پریسا

پرستاری

۳

نرگس

۳۰۸

رضائی ـ زهرا

اطاق عمل

۲۱۴

حضرت معصومه(س)

۳۰۹

رضائی ـ عاطفه

پزشکی

۱۲

نرگس

۳۱۰

رضائی ـ مریم

دندانپزشکی

۱۹

نرگس

۳۱۱

رضائی ـ معصومه

مامائی

۴۱۱

حضرت معصومه(س)

۳۱۲

رضائی ـ مهسا

پرستاری

۲۱۸

حضرت معصومه(س)

۳۱۳

رضانژاد ـ سعیده

پزشکی

۱۸

نرگس

۳۱۴

رضایی ـ مهناز

بهداشت عمومی

۱۱۲

حضرت معصومه(س)

۳۱۵

رضاییان ـ ملیکا

پرستاری

۳

نرگس

۳۱۶

رضوانی سوها ـ فاطمه

پرستاری

۱

نرگس

۳۱۷

رضوانی نیا ـ رقیه

پزشکی

۱۸

نرگس

۳۱۸

رضوانیان ـ نسرین

پزشکی

۱۲۷

حضرت معصومه(س)

۳۱۹

رضوی عراقی ـ النازسادات

مامائی

۴۲۱

حضرت معصومه(س)

۳۲۰

رفیعی انارکولی ـ سحر

پرستاری

۲۲۰

حضرت معصومه(س)

۳۲۱

رنجبر ـ سولماز

پزشکی

۱۱۳

حضرت معصومه(س)

۳۲۲

رنجبری ـ لیلا

کاردرمانی

۵۱۲

حضرت معصومه(س)

۳۲۳

رهجو تینا

۱۲۳ح ف

حضرت معصومه(س)

۳۲۴

روحی ـ حدیثه

علوم آزمایشگاهی

۳۰۱

حضرت معصومه(س)

۳۲۵

روشنی ـ مهسا

بهداشت حرفه ای

۵۰۴

حضرت معصومه(س)

۳۲۶

روغنی ـ راضیه

دندانپزشکی

۱۳

نرگس

۳۲۷

روغنی ـ زهره

شنوایی شناسی

۲۲۷

حضرت معصومه(س)

۳۲۸

زاده نجار ـ مهسا

کاردرمانی

۵۲۶

حضرت معصومه(س)

۳۲۹

زارع پور احمد آبادی ـ زهرا

پزشکی

۱۰۸

حضرت معصومه(س)

۳۳۰

زارع زاده مهریزی ـ الا

دندانپزشکی

۵۰۰

حضرت معصومه(س)

۳۳۱

زارعی ـ شبنم

دندانپزشکی

۱۰۶

حضرت معصومه(س)

۳۳۲

زارعی ـ فاطمه

پزشکی

۱۲

نرگس

۳۳۳

زارعی ـ هانیه

بهداشت حرفه ای

۴۲۱

حضرت معصومه(س)

۳۳۴

زاغری ـ سمانه

پرستاری

۶

نرگس

۳۳۵

زاهدی قدوسی ـ مهسا سادات

مامائی

۲۲۱

حضرت معصومه(س)

۳۳۶

زبیدی ـ منا

بهداشت حرفه ای

۲۲۲

حضرت معصومه(س)

۳۳۷

زحمتکش بافقی ـ بهاره

شنوایی شناسی

۲۲۲

حضرت معصومه(س)

۳۳۸

زرین نعل ـ فاطمه

مامائی

۵۰۱

حضرت معصومه(س)

۳۳۹

زفتی ـ امیره

بهداشت محیط

۳۲۰

حضرت معصومه(س)

۳۴۰

زکی پور ـ کیمیا

پرستاری

۳

نرگس

۳۴۱

زکی زاده ـ نرجس

مامائی

۲۳۴

حضرت معصومه(س)

۳۴۲

زمانی ـ نگین

گفتاردرمانی

۵۰۸

حضرت معصومه(س)

۳۴۳

زمانی افشار ـ مرضیه

گفتاردرمانی

۷

نرگس

۳۴۴

زمانی پویا ـ الهام

بهداشت محیط

۲۰۶

حضرت معصومه(س)

۳۴۵

زمانی کیا ـ زینب

گفتاردرمانی

۲۲۲

حضرت معصومه(س)

۳۴۶

زنگنه علی ابادی ـ سمانه

بهداشت عمومی

۵۰۶

حضرت معصومه(س)

۳۴۷

زهرائی ـ زهرا

دندانپزشکی

۱۹

نرگس

۳۴۸

زیدی ـ عارفه

پزشکی

۱۵

نرگس

۳۴۹

زینالی ـ نادیا

هوشبری

۲۰۴

حضرت معصومه(س)

۳۵۰

زینالی ملایوسفی ـ پریسا

پرستاری

۲۲۵

حضرت معصومه(س)

۳۵۱

سادات کیائی ـ سیده فائزه

پزشکی

۱۰۹

حضرت معصومه(س)

۳۵۲

سادلجی ـ سمیرا

میکروب شناسی

۱۲۱

حضرت معصومه(س)

۳۵۳

ساطعی ـ پرستو

میکروب شناسی

۱۱

نرگس

۳۵۴

سالاری ـ ارزو

شنوایی شناسی

۱۰۷

حضرت معصومه(س)

۳۵۵

سالاری ـ فاطمه

کاردرمانی

۴۰۹

حضرت معصومه(س)

۳۵۶

سام ثانی ـ پرنیان

تکنولوژی پرتو شناسی

۳۱۲

حضرت معصومه(س)

۳۵۷

سبحانی ـ یاسمن

تکنولوژی پرتو شناسی

۳

نرگس

۳۵۸

سپیانی ـ فاطمه

بهداشت محیط

۵۰۳

حضرت معصومه(س)

۳۵۹

سرجوقیان ـ نگار

پزشکی

۱۰۸

حضرت معصومه(س)

۳۶۰

سرخوش ـ سپیده

پزشکی

۱۲۳

حضرت معصومه(س)

۳۶۱

سرلک ـ الهام

دندانپزشکی

۳۰۴

حضرت معصومه(س)

۳۶۲

سرلک ـ سیمین

پزشکی

۱۱۷

حضرت معصومه(س)

۳۶۳

سرلکی ـ فاطمه

پزشکی

۱۵

نرگس

۳۶۴

سری مقدم ـ مهدیه

علوم آزمایشگاهی

۵۱۷

حضرت معصومه(س)

۳۶۵

سعیدی ـ سهیلا

پزشکی

۲۰

نرگس

۳۶۶

سگوند ـ معصومه

آموزش بهداشت

۲۰۰

حضرت معصومه(س)

۳۶۷

سلامت ـ افسانه

مامائی

۹

نرگس

۳۶۸

سلامت ـ نیره

هوشبری

۳۰۳

حضرت معصومه(س)

۳۶۹

سلجوقی ـ فروزان

دندانپزشکی

۳۱۲

حضرت معصومه(س)

۳۷۰

سلطانی ـ سمانه

تکنسین سلامت دهان

۷

نرگس

۳۷۱

سلطانی ـ سمیرا

پزشکی

۱۱۹

حضرت معصومه(س)

۳۷۲

سلطانی پورجلال آباد ـ مرضیه

پرتو شناسی تشخیصی

۱۸

نرگس

۳۷۳

سلطانی کفرانی ـ زهرا

بهداشت حرفه ای

۵۲۰

حضرت معصومه(س)

۳۷۴

سلطانی منش ـ زهرا

مامائی

۵

نرگس

۳۷۵

سلوکیان ـ مرضیه

مامائی

۴۱۷

حضرت معصومه(س)

۳۷۶

سلیمانخانی ـ سمیرا

بهداشت عمومی

۵۱۰

حضرت معصومه(س)

۳۷۷

سلیمی ـ زهره

دندانپزشکی

۱۲

نرگس

۳۷۸

سلیمی ـ زینب

بهداشت عمومی

۲۱۵

حضرت معصومه(س)

۳۷۹

سلیمی ـ سمانه

اطاق عمل

۴

نرگس

۳۸۰

سلیمی ـ شیوا

مامائی

۵۲۳

حضرت معصومه(س)

۳۸۱

سلیمی ـ فائزه

گفتاردرمانی

۷

نرگس

۳۸۲

سلیمانی لیلا

۱۰

نرگس

۳۸۳

سمیعی ـ کوثر

بهداشت حرفه ای

۵۱۴

حضرت معصومه(س)

۳۸۴

سهامی پوردهقان ـ فاطمه

پزشکی

۲۲۰

حضرت معصومه(س)

۳۸۵

سهیلی ـ فاطمه

پرستاری

۲۱۰

حضرت معصومه(س)

۳۸۶

سیار ـ سارا

بهداشت عمومی

۴۰۰

حضرت معصومه(س)

۳۸۷

سیاری ـ نگین

مشاوره در مامایی

۴۲۷

حضرت معصومه(س)

۳۸۸

سیافی شریفی ـ طیبه سادات

پزشکی

۱۷

نرگس

۳۸۹

سیاهکالی مرادی ـ مهسا

بهداشت محیط

۲۱۲

حضرت معصومه(س)

۳۹۰

سیاوشی شاه عنایتی ـ زهرا

بهداشت حرفه ای

۴۰۳

حضرت معصومه(س)

۳۹۱

سیدی بازنه ـ فاطمه سادات

بهداشت حرفه ای

۴۰۸

حضرت معصومه(س)

۳۹۲

سیفی ـ امنه

بهداشت حرفه ای

۵۱۴

حضرت معصومه(س)

۳۹۳

شادروان ـ فاطمه

دندانپزشکی

۱۱۳

حضرت معصومه(س)

۳۹۴

شادی زواره ـ مریم

بهداشت حرفه ای

۳۲۱

حضرت معصومه(س)

۳۹۵

شاکری بروجنی ـ مهرنوش

پزشکی

۱۱۲

حضرت معصومه(س)

۳۹۶

شاملو ـ مرضیه

علوم آزمایشگاهی

۳۲۴

حضرت معصومه(س)

۳۹۷

شاه نظری ـ مائده

بهداشت حرفه ای

۳۲۱

حضرت معصومه(س)

۳۹۸

شاهجوئی ـ فاطمه

پزشکی

۱۱۱

حضرت معصومه(س)

۳۹۹

شاهرخی ـ فاطمه

پزشکی

۱۰۹

حضرت معصومه(س)

۴۰۰

شاهمرادی ـ زهرا

اطاق عمل

۲۱۱

حضرت معصومه(س)

۴۰۱

شایسته شربتی ـ عاطفه

مامائی

۱

نرگس

۴۰۲

شبانی محدثه

۵۲۰ح ف

حضرت معصومه(س)

۴۰۳

شبانیان رقیه

۱۰

نرگس

۴۰۴

شجاع ـ طیبه

پزشکی

۱۶

نرگس

۴۰۵

شرنگ ـ پگاه

هوشبری

۳۱۱

حضرت معصومه(س)

۴۰۶

شریفی حیزانی ـ الهه

اطاق عمل

۲۱۳

حضرت معصومه(س)

۴۰۷

شعبانی ـ مونا

دندانپزشکی

۴۲۶

حضرت معصومه(س)

۴۰۸

شعبانی خالدی ـ فرشته

پرستاری

۶

نرگس

۴۰۹

شفیعی بزچلوئی ـ زهرا

کاردرمانی

۲۰۴

حضرت معصومه(س)

۴۱۰

شکروی ـ حدیثه

پزشکی

۱۴

نرگس

۴۱۱

شکری کمرگپی ـ زهرا

بهداشت حرفه ای

۴۰۱

حضرت معصومه(س)

۴۱۲

شمس ـ فائزه

اطاق عمل

۳۰۸

حضرت معصومه(س)

۴۱۳

شمسی ـ زهرا

کاردرمانی

۵۰۰

حضرت معصومه(س)

۴۱۴

شمسی ـ معصومه

پرستاری

۵

نرگس

۴۱۵

شهبازی زهرا

۴۱۶ح ف

حضرت معصومه(س)

۴۱۶

شهریارپور ـ مونا

پزشکی

۱۰۷

حضرت معصومه(س)

۴۱۷

شوشتری ـ مهشید

پرتو شناسی تشخیصی

۳۰۰

حضرت معصومه(س)

۴۱۸

شوکت زاده ـ نیلوفر

بهداشت عمومی

۳۲۵

حضرت معصومه(س)

۴۱۹

شیرانی بیدابادی ـ مهسا

علوم آزمایشگاهی

۳۲۳

حضرت معصومه(س)

۴۲۰

شیری ـ عاطفه

مامائی

۳۱۳

حضرت معصومه(س)

۴۲۱

شیوخ ـ زهرا

کاردرمانی

۵۰۷

حضرت معصومه(س)

۴۲۲

صابری قره چقه ـ زهره

هوشبری

۳۰۶

حضرت معصومه(س)

۴۲۳

صادقی ـ آمنه

مامائی

۴۲۰

حضرت معصومه(س)

۴۲۴

صادقی ـ زهرا

پرستاری

۵۲۱

حضرت معصومه(س)

۴۲۵

صادقی ـ سعیده

هوشبری

۳۰۳

حضرت معصومه(س)

۴۲۶

صادقی ـ فاطمه

بهداشت عمومی

۵۱۷

حضرت معصومه(س)

۴۲۷

صادقی ـ مائده

دندانپزشکی

۱۲

نرگس

۴۲۸

صادقی ـ مائده

مامائی

۵۰۱

حضرت معصومه(س)

۴۲۹

صادقی پور ـ میترا

علوم آزمایشگاهی

۳۱۳

حضرت معصومه(س)

۴۳۰

صادقی منظم ـ مریم

بهداشت عمومی

۲۱۲

حضرت معصومه(س)

۴۳۱

صادقی پرنیان

۲۱۴ح ف

حضرت معصومه(س)

۴۳۲

صالحی سراجهء ـ محدثه

مامائی

۵۱۴

حضرت معصومه(س)

۴۳۳

صباغی ـ فاطمه

تکنولوژی پرتو شناسی

۴۲۳

حضرت معصومه(س)

۴۳۴

صبری چچکلو ـ زهرا

پرستاری

۲۱۰

حضرت معصومه(س)

۴۳۵

صبوری نژاد ـ فروغ

آموزش بهداشت

۲۰۰

حضرت معصومه(س)

۴۳۶

صدری ـ نرگس

پزشکی

۱۲۰

حضرت معصومه(س)

۴۳۷

صغیری ـ زهرا

پرستاری داخلی جراحی

۲۱۸

حضرت معصومه(س)

۴۳۸

صفاری عارفه

۱۰

نرگس

۴۳۹

صفرزاده زفره ـ مریم

کاردرمانی

۵۲۶

حضرت معصومه(س)

۴۴۰

صفوی ـ مرجان

پرستاری

۲۱۲

حضرت معصومه(س)

۴۴۱

صلاحی ـ زهرا

پرستاری

۵۲۲

حضرت معصومه(س)

۴۴۲

صمدی ـ فاطمه

دندانپزشکی

۳۲۴

حضرت معصومه(س)

۴۴۳

صمیمی  شلمزاری ـ فاطمه

بیوشیمی بالینی

۱۷

نرگس

۴۴۴

صیدی ـ مائده

دندانپزشکی

۱۲۵

حضرت معصومه(س)

۴۴۵

ضیاء پریسا

۴۱۴ح ف

حضرت معصومه(س)

۴۴۶

طالاری ـ فائزه

بهداشت حرفه ای

۵۰۴

حضرت معصومه(س)

۴۴۷

طاهری ـ فاطمه

علوم آزمایشگاهی

۹

نرگس

۴۴۸

طاهریان ـ سحر

بهداشت حرفه ای

۵۰۴

حضرت معصومه(س)

۴۴۹

طاهریان احمدابادی ـ سارا

پرستاری

۳۲۰

حضرت معصومه(س)

۴۵۰

طاهری سید منا

۸

نرگس

۴۵۱

طباطبائی ـ فائزه سادات

مامائی

۴۱۷

حضرت معصومه(س)

۴۵۲

طبری فشکی ـ الهه

اطاق عمل

۵۰۵

حضرت معصومه(س)

۴۵۳

طحامی ـ مطهره السادات

پزشکی

۱۱۹

حضرت معصومه(س)

۴۵۴

طلوعی ـ نازگل

تکنولوژی پرتو شناسی

۴۲۳

حضرت معصومه(س)

۴۵۵

طهماسبی ـ یگانه

پرتو شناسی تشخیصی

۵۰۰

حضرت معصومه(س)

۴۵۶

طولابی ـ سارا

بهداشت عمومی

۲۱۵

حضرت معصومه(س)

۴۵۷

ظابطی ـ ارزو

بهداشت عمومی

۳۰۰

حضرت معصومه(س)

۴۵۸

ظهیری ـ رضوان

پرستاری

۲۱۷

حضرت معصومه(س)

۴۵۹

عابدخانی ـ مهشید

مامائی

۴۱۸

حضرت معصومه(س)

۴۶۰

عابدی ـ سیده فایزه

پرستاری

۲

نرگس

۴۶۱

عابدی ـ ملیحه

پرستاری مراقبتهای ویژه

۲۰۰

حضرت معصومه(س)

۴۶۲

عادل نیا ـ عارفه

پزشکی

۲۱۵

حضرت معصومه(س)

۴۶۳

عادلی ـ سهیلا

پزشکی

۱۲۶

حضرت معصومه(س)

۴۶۴

عاشوری ـ فاطمه

بهداشت عمومی

۲۰۴

حضرت معصومه(س)

۴۶۵

عالی  نژاد ـ فاطمه

میکروب شناسی

۲۰۰

حضرت معصومه(س)

۴۶۶

عبادتی فرح اورنوبیجاری ـ مژگان

هوشبری

۳۱۱

حضرت معصومه(س)

۴۶۷

عبادی ـ فاطمه

اطاق عمل

۵۰۳

حضرت معصومه(س)

۴۶۸

عباسعلی زاده ـ بهاره

پزشکی

۱۰۶

حضرت معصومه(س)

۴۶۹

عباسی ـ زهرا

دندانپزشکی

۳۰۰

حضرت معصومه(س)

۴۷۰

عباسی ـ زینب

هوشبری

۹

نرگس

۴۷۱

عباسی ـ فرزانه

پزشکی

۱۲

نرگس

۴۷۲

عباسی ـ مریم

هوشبری

۳۰۰

حضرت معصومه(س)

۴۷۳

عباسی ازندریانی ـ پریسا

پرستاری

۲۰۷

حضرت معصومه(س)

۴۷۴

عباسی برنا ـ سیده سارا

اطاق عمل

۵۱۸

حضرت معصومه(س)

۴۷۵

عباسی بلدسر ـ محبوبه

هوشبری

۴۰۳

حضرت معصومه(س)

۴۷۶

عباسی فاطمه

۴۱۴ح ف

حضرت معصومه(س)

۴۷۷

عبدالملکی ـ سمیه

مامائی

۲۲۳

حضرت معصومه(س)

۴۷۸

عبدالهی ـ غزال

تکنولوژی پرتو شناسی

۵۲۴

حضرت معصومه(س)

۴۷۹

عبدالهی ـ مرضیه

پرستاری

۲۱۹

حضرت معصومه(س)

۴۸۰

عبدالهی زاده ـ زهره

مامائی

۳۰۰

حضرت معصومه(س)

۴۸۱

عبدی ـ سمیه

شنوایی شناسی

۲۲۲

حضرت معصومه(س)

۴۸۲

عبیری ـ سارا

شنوایی شناسی

۴۲۴

حضرت معصومه(س)

۴۸۳

عرب ـ امنه

اطاق عمل

۵۱۸

حضرت معصومه(س)

۴۸۴

عرب ـ فاطمه

پزشکی

۱۶

نرگس

۴۸۵

عربکری ـ زینت

پزشکی

۱۴

نرگس

۴۸۶

عزیزپوراتش بیگ ـ سپیده

مامائی

۵۰۱

حضرت معصومه(س)

۴۸۷

عزیزی ـ سمیه

مامائی

۲۱۳

حضرت معصومه(س)

۴۸۸

عزیزی ـ فهیمه

میکروب شناسی

۱۱

نرگس

۴۸۹

عزیزی گلناز

۲۲۳ح ف

حضرت معصومه(س)

۴۹۰

عسجدی ـ مهدیه

بهداشت عمومی

۱۱۴

حضرت معصومه(س)

۴۹۱

عسکری ـ مریم

بهداشت محیط

۵۲۵

حضرت معصومه(س)

۴۹۲

عسگری ـ خدیجه

بهداشت عمومی

۲۱۴

حضرت معصومه(س)

۴۹۳

عسگری ـ فاطمه

بهداشت محیط

۵۱۴

حضرت معصومه(س)

۴۹۴

عطایی ـ ندا

پرتو درمانی

۱۰

نرگس

۴۹۵

عطوفی نجف ابادی ـ سارا

پزشکی

۱۶

نرگس

۴۹۶

عظیمی ـ طاهره

زیست فناوری پزشکی

۱۱۴

حضرت معصومه(س)

۴۹۷

علمشاهی ـ شکوفه

اطاق عمل

۶

نرگس

۴۹۸

علمی ـ غزل

بهداشت عمومی

۴۰۷

حضرت معصومه(س)

۴۹۹

علوی ـ فائزه

پزشکی

۱۲۴

حضرت معصومه(س)

۵۰۰

علی ـ طیبه

پرستاری

۳۰۹

حضرت معصومه(س)

۵۰۱

علی اکبری ـ فاطمه

بهداشت محیط

۵۱۲

حضرت معصومه(س)

۵۰۲

علی بیکی ـ زهره

پرستاری

۹

نرگس

۵۰۳

علی پور ـ یاسمن

پرستاری

۴

نرگس

۵۰۴

علی دادی ـ ارزو

بهداشت عمومی

۵۰۴

حضرت معصومه(س)

۵۰۵

علی محمدی ـ بهاره

بهداشت حرفه ای

۵۲۲

حضرت معصومه(س)

۵۰۶

علی محمدی ـ منیره

بهداشت عمومی

۵۲۷

حضرت معصومه(س)

۵۰۷

علی وردی لو ـ زهرا

مامائی

۵

نرگس

۵۰۸

علیخانی ـ فاطمه

پزشکی

۱۴

نرگس

۵۰۹

علیخانی ـ هانیه

بهداشت محیط

۵۱۳

حضرت معصومه(س)

۵۱۰

علیزاده حدادهانیا ـ مرضیه

پزشکی

۱۹

نرگس

۵۱۱

علیوردیلو ـ فریبا

مامائی

۵

نرگس

۵۱۲

عیوضی-کوثز

۲۰۳

حضرت معصومه(س)

۵۱۳

غضنفری ـ مهسا

پزشکی

۱۱۰

حضرت معصومه(س)

۵۱۴

غفاری ـ زهرا

گفتاردرمانی

۵۰۹

حضرت معصومه(س)

۵۱۵

غفاری ـ فاطمه

علوم آزمایشگاهی

۲۲۶

حضرت معصومه(س)

۵۱۶

غیاث ابادی فراهانی ـ محبوبه

دندانپزشکی

۴۱۰

حضرت معصومه(س)

۵۱۷

فتاحی ـ زهرا

بهداشت حرفه ای

۲۱۰

حضرت معصومه(س)

۵۱۸

فتاحی گیلانی ـ فاطمه

پرستاری

۲۲۵

حضرت معصومه(س)

۵۱۹

فتح آبادی ـ سیما

دندانپزشکی

۴۱۰

حضرت معصومه(س)

۵۲۰

فتحعلی ـ نسیبه

پزشکی

۱۲۰

حضرت معصومه(س)

۵۲۱

فتحی ـ آناهیتا

پزشکی

۲۰

نرگس

۵۲۲

فتحی ـ اتنا

پرستاری

۳۰۹

حضرت معصومه(س)

۵۲۳

فتحی ـ فاطمه

بهداشت محیط

۳۰۰

حضرت معصومه(س)

۵۲۴

فتحی اشتیانی ـ سحر

بهداشت حرفه ای

۴۰۸

حضرت معصومه(س)

۵۲۵

فتحی ولی ابادی ـ فرشته

پرستاری

۲۱۲

حضرت معصومه(س)

۵۲۶

فخری اوانلو ـ سمیرا

پزشکی

۳۰۷

حضرت معصومه(س)

۵۲۷

فخری زاده ـ اناهیتا

شنوایی شناسی

۲۰۲

حضرت معصومه(س)

۵۲۸

فدائی ـ فاطمه

پزشکی

۲۱۸

حضرت معصومه(س)

۵۲۹

فدایی ـ رویا

مامائی

۱۱۷

حضرت معصومه(س)

۵۳۰

فرجی ـ سیده فاطمه

اطاق عمل

۸

نرگس

۵۳۱

فرجی ـ فاطمه

پزشکی

۲۰

نرگس

۵۳۲

فرشچی ـ فاطمه

علوم آزمایشگاهی

۲۰۴

حضرت معصومه(س)

۵۳۳

فرشیدمقدم ـ معصومه

آموزش بهداشت

۲۱۴

حضرت معصومه(س)

۵۳۴

فرمانی ـ فرزانه

پزشکی

۲۰

نرگس

۵۳۵

فرهادی ـ فایزه

علوم آزمایشگاهی

۳۱۷

حضرت معصومه(س)

۵۳۶

فرهنگ فر ـ ایدا

پرستاری

۱

نرگس

۵۳۷

فریدی ـ نجمه

مشاوره در مامایی

۴۲۷

حضرت معصومه(س)

۵۳۸

فریدی نباتی ـ پریسا

مامائی

۴۰۸

حضرت معصومه(س)

۵۳۹

فضل اللهی ـ فرشته

بهداشت عمومی

۲۲۵

حضرت معصومه(س)

۵۴۰

فضلی پور ـ فاطمه

پزشکی

۱۶

نرگس

۵۴۱

فلاح  اصل ـ حمیده

علوم تشریحی - گرایش بافت وجنین و آناتومی

۱۱

نرگس

۵۴۲

فولادوند ـ راضیه

بهداشت حرفه ای

۵۱۱

حضرت معصومه(س)

۵۴۳

فیروز ـ زهرا

مامائی

۲۱۴

حضرت معصومه(س)

۵۴۴

فیضی ـ زهرا

پزشکی

۱۱۶

حضرت معصومه(س)

۵۴۵

قاسمی ـ فاطمه

شنوایی شناسی

۳۲۴

حضرت معصومه(س)

۵۴۶

قاسمی ـ فاطمه

علوم آزمایشگاهی

۳۲۴

حضرت معصومه(س)

۵۴۷

قاسمی ـ نیلوفر

علوم آزمایشگاهی

۹

نرگس

۵۴۸

قاسمی پور ـ راضیه

پزشکی

۱۱۳

حضرت معصومه(س)

۵۴۹

قربان زاده ـ رومینا

بهداشت عمومی

۵۲۳

حضرت معصومه(س)

۵۵۰

قربانعلی زهرا

۳۰۵ح ف

حضرت معصومه(س)

۵۵۱

قربانلو ـ نسیم

بهداشت حرفه ای

۳۲۱

حضرت معصومه(س)

۵۵۲

قربانی ـ مینا

کاردرمانی

۵۰۷

حضرت معصومه(س)

۵۵۳

قربانی ـ نگین

پزشکی

۱۸

نرگس

۵۵۴

قربانی - الهه

۱۱۲

حضرت معصومه(س)

۵۵۵

قرقانی ـ راحله

مامائی

۲۱۳

حضرت معصومه(س)

۵۵۶

قضاوی خوراسگانی ـ محدثه

دندانپزشکی

۱۲۲

حضرت معصومه(س)

۵۵۷

قلایی ـ فاطمه

بهداشت حرفه ای

۵۲۷

حضرت معصومه(س)

۵۵۸

قلعه نایبی ـ ازیتا

اطاق عمل

۵

نرگس

۵۵۹

قلعه نوئی ـ مبینا

اطاق عمل

۲۱۱

حضرت معصومه(س)

۵۶۰

قلی زاده ـ مهدیه

پرتو شناسی تشخیصی

۱۸

نرگس

۵۶۱

قمرنثاری مراد اذربایجان ـ انیتا

مامائی

۸

نرگس

۵۶۲

قمی ـ زهرا

پزشکی

۱۴

نرگس

۵۶۳

قنبری ـ مهناز

هوشبری

۳۰۵

حضرت معصومه(س)

۵۶۴

قنبری جولرستانی ـ زهرا

کاردرمانی

۱۱۴

حضرت معصومه(س)

۵۶۵

قهرمانی ـ مریم

هوشبری

۳۱۲

حضرت معصومه(س)

۵۶۶

قیاسی ـ فردوس

بهداشت عمومی

۵۰۲

حضرت معصومه(س)

۵۶۷

کاظم پور ـ مریم

بهداشت عمومی

۳۰۰

حضرت معصومه(س)

۵۶۸

کاظم زاده ـ زهرا

پزشکی

۱۱۱

حضرت معصومه(س)

۵۶۹

کاظمی ـ فرحناز

دندانپزشکی

۱۱۸

حضرت معصومه(س)

۵۷۰

کاظمی ـ مریم

مامائی

۳۲۵

حضرت معصومه(س)

۵۷۱

کاظمیان گلباغی ـ طاهره

بهداشت حرفه ای

۵۲۲

حضرت معصومه(س)

۵۷۲

کاکلی ـ فاطمه

شنوایی شناسی

۲۰۲

حضرت معصومه(س)

۵۷۳

کرد ـ طاهره

اطاق عمل

۳۱۶

حضرت معصومه(س)

۵۷۴

کرم زاده ـ راضیه

پزشکی

۱۵

نرگس

۵۷۵

کرمانی ـ زهرا

مامائی

۱

نرگس

۵۷۶

کرمی ـ معصومه

مامائی

۲۲۱

حضرت معصومه(س)

۵۷۷

کرمی جویانی ـ فاطمه

بهداشت حرفه ای

۵۱۱

حضرت معصومه(س)

۵۷۸

کرمی ندیکی ـ مژده

کاردرمانی

۴۰۹

حضرت معصومه(س)

۵۷۹

کرمی نژاد ـ اعظم

بهداشت حرفه ای

۵۱۱

حضرت معصومه(س)

۵۸۰

کریمی احمدابادی ـ فاطمه

کاردرمانی

۴۰۴

حضرت معصومه(س)

۵۸۱

کریمی دهسوری ـ فاطمه

بهداشت محیط

۳۱۴

حضرت معصومه(س)

۵۸۲

کریمیان ـ فایزه

کاردرمانی

۱۱۴

حضرت معصومه(س)

۵۸۳

کزازی دارانی ـ فاطمه

پرستاری

۲۱۸

حضرت معصومه(س)

۵۸۴

کشاورزافشار ـ غزل

هوشبری

۳۱۴

حضرت معصومه(س)

۵۸۵

کلانتری ـ زهرا

پزشکی

۱۱۸

حضرت معصومه(س)

۵۸۶

کلوانی بزچلویی ـ زهرا

مامائی

۳۱۰

حضرت معصومه(س)

۵۸۷

کمال پور دهکایی ـ طناز

پزشکی

۲۰

نرگس

۵۸۸

کمریی ـ زهرا

هوشبری

۵۰۰

حضرت معصومه(س)

۵۸۹

کمیجان بزچلویی ـ مریم

بهداشت محیط

۳۱۴

حضرت معصومه(س)

۵۹۰

کمیجانی بزچلویی ـ سحر

اطاق عمل

۳۰۸

حضرت معصومه(س)

۵۹۱

کوچک دزفولی ـ صبا

پزشکی

۱۱۶

حضرت معصومه(س)

۵۹۲

کوشاری ـ زهرا

پزشکی

۳۲۶

حضرت معصومه(س)

۵۹۳

کوشکی ـ لیلا

میکروب شناسی

۱۱

نرگس

۵۹۴

کوه فر ـ آتنا

پزشکی

۱۰۶

حضرت معصومه(س)

۵۹۵

کوهی ـ حدیثه

اطاق عمل

۲۱۱

حضرت معصومه(س)

۵۹۶

کیان جو ـ پریسا

هوشبری

۳۱۵

حضرت معصومه(س)

۵۹۷

کیانی فر ـ مهسا

دندانپزشکی

۱۸

نرگس

۵۹۸

کیانی گلشوری ـ زهرا

پزشکی

۱۵

نرگس

۵۹۹

گرامی ـ سپیده

بهداشت حرفه ای

۴۰۳

حضرت معصومه(س)

۶۰۰

گرجی ـ عرفانه

پرستاری

۳۰۱

حضرت معصومه(س)

۶۰۱

گرجی محدثه

۲

نرگس

۶۰۲

گشتاسبی ـ یلدا

هوشبری

۳۱۵

حضرت معصومه(س)

۶۰۳

گلچین ـ نوشین

پزشکی

۱۱۸

حضرت معصومه(س)

۶۰۴

گلستانی پور ـ فاطمه

دندانپزشکی

۱۹

نرگس

۶۰۵

گلشنی ـ افسانه

هوشبری

۵۱۷

حضرت معصومه(س)

۶۰۶

گلمحمدی ـ لیلا

علوم آزمایشگاهی

۳۱۷

حضرت معصومه(س)

۶۰۷

گلیج نیلوفر

۴۱۸ح ف

حضرت معصومه(س)

۶۰۸

گنجی ـ مرضیه

تکنسین سلامت دهان

۴۲۵

حضرت معصومه(س)

۶۰۹

گنجی ـ میترا

دندانپزشکی

۵۱۳

حضرت معصومه(س)

۶۱۰

گودرزی ـ فاطمه

تکنسین سلامت دهان

۴۲۵

حضرت معصومه(س)

۶۱۱

لر ـ فاطمه

تکنسین سلامت دهان

۷

نرگس

۶۱۲

لطفی ـ نرگس

مامائی

۴۰۱

حضرت معصومه(س)

۶۱۳

لطفی گل سفیدی ـ مریم

پزشکی

۱۹

نرگس

۶۱۴

لیلا مجنونی

۵۰۲

حضرت معصومه(س)

۶۱۵

مؤمنی ـ فاطمه

دندانپزشکی

۱۱۴

حضرت معصومه(س)

۶۱۶

مؤمنی فراهانی ـ نسرین

بهداشت عمومی

۵۲۴

حضرت معصومه(س)

۶۱۷

متوسل آرانی ـ مرضیه

پزشکی

۱۲۷

حضرت معصومه(س)

۶۱۸

مجنونی- لیلا

۵۰۲

حضرت معصومه(س)

۶۱۹

محب آل عبا ـ مهشید

شنوایی شناسی

۴۱۳

حضرت معصومه(س)

۶۲۰

محرم زاده ـ ثریا

پزشکی

۱۱۶

حضرت معصومه(س)

۶۲۱

محمدپور ـ مژگان

اطاق عمل

۲۲۶

حضرت معصومه(س)

۶۲۲

محمدخانی ـ مریم

مامائی

۴۱۷

حضرت معصومه(س)

۶۲۳

محمددوست خوشدل ـ مژده

بهداشت حرفه ای

۲۰۳

حضرت معصومه(س)

۶۲۴

محمدزاده ـ زهرا

پرتو درمانی

۲۲۴

حضرت معصومه(س)

۶۲۵

محمدزاده ها ـ فاطمه

هوشبری

۴۲۲

حضرت معصومه(س)

۶۲۶

محمدزمانی ـ مطهره

تکنسین سلامت دهان

۷

نرگس

۶۲۷

محمدشاهی ـ فایزه

بهداشت عمومی

۴۰۱

حضرت معصومه(س)

۶۲۸

محمدصالح ـ زهرا

هوشبری

۳۲۲

حضرت معصومه(س)

۶۲۹

محمدگل ـ عاطفه

تکنولوژی پرتو شناسی

۵۲۵

حضرت معصومه(س)

۶۳۰

محمدی ـ اذر

مامائی

۴۰۴

حضرت معصومه(س)

۶۳۱

محمدی ـ سپیده

علوم آزمایشگاهی

۳

نرگس

۶۳۲

محمدی ـ سحر

میکروب شناسی

۴۰۶

حضرت معصومه(س)

۶۳۳

محمدی ـ سمانه

بهداشت محیط

۲۱۶

حضرت معصومه(س)

۶۳۴

محمدی ـ فاطمه

بهداشت محیط

۴۰۳

حضرت معصومه(س)

۶۳۵

محمدی ـ فاطمه

بهداشت حرفه ای

۴۰۳

حضرت معصومه(س)

۶۳۶

محمدی ـ مرضیه

پزشکی

۳۰۲

حضرت معصومه(س)

۶۳۷

محمدی ـ مریم

بهداشت حرفه ای

۲۰۸

حضرت معصومه(س)

۶۳۸

محمدی گرجائی ـ طاهره

بهداشت عمومی

۴۰۵

حضرت معصومه(س)

۶۳۹

محمدی نژاد ـ پرتو

بهداشت عمومی

۴۰۵

حضرت معصومه(س)

۶۴۰

محمودی ـ شادی

پرستاری

۶

نرگس

۶۴۱

مخلصی ـ فاطمه

مامائی

۳۱۴

حضرت معصومه(س)

۶۴۲

مدرسی ـ زهرا

مامائی

۲۱۵

حضرت معصومه(س)

۶۴۳

مدنی شیما

۴۱۸ح ف

حضرت معصومه(س)

۶۴۴

مراد پور پریسا

۳۱۲ح ف

حضرت معصومه(س)

۶۴۵

مرادی ـ ارزو

علوم آزمایشگاهی

۱

نرگس

۶۴۶

مرادی ـ سمیرا

بهداشت محیط

۳۱۴

حضرت معصومه(س)

۶۴۷

مرادی ـ فاطمه

پرتو شناسی تشخیصی

۵۱۶

حضرت معصومه(س)

۶۴۸

مرادی ـ نسیم

بهداشت عمومی

۲

نرگس

۶۴۹

مرادی مریم نگاری ـ حدیث

پرستاری

۶

نرگس

۶۵۰

مرادی نیا ـ مریم

کاردرمانی

۵۱۹

حضرت معصومه(س)

۶۵۱

مردانی ـ بهناز

مامائی

۳۱۳

حضرت معصومه(س)

۶۵۲

مردانی ـ زهرا

شنوایی شناسی

۵۰۶

حضرت معصومه(س)

۶۵۳

مزارعی ـ زهرا

بهداشت عمومی

۱۷

نرگس

۶۵۴

مسعوداردکانی ـ مرضیه

شنوایی شناسی

۵۲۳

حضرت معصومه(س)

۶۵۵

مشانهء ـ زینب

مامائی

۵۰۱

حضرت معصومه(س)

۶۵۶

مطلبی ـ سپیده

پرستاری

۶

نرگس

۶۵۷

مظاهری ـ سوسن

علوم آزمایشگاهی

۴۰۴

حضرت معصومه(س)

۶۵۸

مظفری ـ الهه

پرستاری

۳۰۷

حضرت معصومه(س)

۶۵۹

مظفری ـ فاطمه

علوم آزمایشگاهی

۴۱۵

حضرت معصومه(س)

۶۶۰

مظفری ـ نگین

پرستاری

۲۱۴

حضرت معصومه(س)

۶۶۱

مظفری جلال ـ عاطفه

پزشکی

۱۵

نرگس

۶۶۲

معدندار ـ الهام

پزشکی

۱۰۵

حضرت معصومه(س)

۶۶۳

معظمی ـ ملیکا

پزشکی

۱۴

نرگس

۶۶۴

معظمی گودرزی ـ فاطمه

هوشبری

۳۱۵

حضرت معصومه(س)

۶۶۵

معظمی گودرزی ـ فاطمه

اطاق عمل

۴۲۵

حضرت معصومه(س)

۶۶۶

معین مسئله گوالهه

۱۳

نرگس

۶۶۷

مفیدی ـ فاطمه

پزشکی

۱۱۱

حضرت معصومه(س)

۶۶۸

مقدم نعمتی - زینب

۲

نرگس

۶۶۹

ملکی ـ رضوان

پزشکی

۱۹

نرگس

۶۷۰

ملکی ـ زهره

علوم آزمایشگاهی

۳۰۳

حضرت معصومه(س)

۶۷۱

ممیوند ـ فاطمه

بهداشت محیط

۳۰۰

حضرت معصومه(س)

۶۷۲

منادی نوری ـ ساجده

گفتاردرمانی

۵۰۸

حضرت معصومه(س)

۶۷۳

مناوی ـ ندا

پرستاری

۴

نرگس

۶۷۴

منصوری ساناز

۴۱۴ح ف

حضرت معصومه(س)

۶۷۵

مهاجر ـ عذرا

پزشکی

۴۲۶

حضرت معصومه(س)

۶۷۶

مهارتی ـ فاطمه

شنوایی شناسی

۵۰۹

حضرت معصومه(س)

۶۷۷

مهدوی ـ فاطمه

پزشکی

۱۲۶

حضرت معصومه(س)

۶۷۸

مهدی زاده ـ غزاله

مامائی

۴۱۱

حضرت معصومه(س)

۶۷۹

مهدی زاده ـ فریده

بهداشت عمومی

۴۱۱

حضرت معصومه(س)

۶۸۰

مهدی پور منیره

۸

نرگس

۶۸۱

مهرجویان ـ سمیه

میکروب شناسی

۵

نرگس

۶۸۲

مهرزاد کهنه شهری ـ مرضیه

اطاق عمل

۳۱۹

حضرت معصومه(س)

۶۸۳

مهرنیا ـ زهره

بهداشت حرفه ای

۴۱۵

حضرت معصومه(س)

۶۸۴

مهری ـ پریسا

هوشبری

۳۰۳

حضرت معصومه(س)

۶۸۵

مهری ـ فائزه

مامائی

۴۱۲

حضرت معصومه(س)

۶۸۶

موحدی ـ فرزانه

پرستاری

۳

نرگس

۶۸۷

موحدی منفرد ـ فاطمه

مامائی

۵۱۴

حضرت معصومه(س)

۶۸۸

موسوی ـ سعیده سادات

هوشبری

۴۱۵

حضرت معصومه(س)

۶۸۹

موسوی ـ مبیناالسادات

پرستاری

۷

نرگس

۶۹۰

مولایی نژاد ـ نرگس

هوشبری

۳۰۰

حضرت معصومه(س)

۶۹۱

مومنی ـ الهام

پرستاری

۱

نرگس

۶۹۲

مومنی ـ محدثه

دندانپزشکی

۱۱۹

حضرت معصومه(س)

۶۹۳

مومنی روستایی ـ فاطمه

بهداشت محیط

۵۱۳

حضرت معصومه(س)

۶۹۴

مومنی- فاطمه

۱۱۴

حضرت معصومه(س)

۶۹۵

مومنی- نسرین

۵۲۴

حضرت معصومه(س)

۶۹۶

مومیوند ـ زهرا

پزشکی

۱۱۶

حضرت معصومه(س)

۶۹۷

میاهی ـ مولود

آمار زیستی

۴۰۰

حضرت معصومه(س)

۶۹۸

میر سمیعی ـ فاطمه

پرستاری

۵

نرگس

۶۹۹

میر شمسی ـ معصومه السادات

بهداشت عمومی

۴۲۴

حضرت معصومه(س)

۷۰۰

میران پور ـ سارا

بهداشت محیط

۳۱۰

حضرت معصومه(س)

۷۰۱

میربگ ـ پریا

پرستاری

۳۰۶

حضرت معصومه(س)

۷۰۲

میرزائی ـ فاطمه

علوم آزمایشگاهی

۳۲۷

حضرت معصومه(س)

۷۰۳

میرزائی ـ فاطمه

بهداشت حرفه ای

۵۰۴

حضرت معصومه(س)

۷۰۴

میرزائی ـ مائده

علوم آزمایشگاهی

۳۰۸

حضرت معصومه(س)

۷۰۵

میرزائی ـ معصومه

علوم آزمایشگاهی

۳۲۷

حضرت معصومه(س)

۷۰۶

میرزاامینی ـ مریم سادات

پزشکی

۱۲۱

حضرت معصومه(س)

۷۰۷

میرزابیگی ـ پریسا

کاردرمانی

۵۰۷

حضرت معصومه(س)

۷۰۸

میرزاحسینی ـ مرضیه

پرستاری

۱

نرگس

۷۰۹

میرزایی ـ ایدا

اطاق عمل

۳۱۹

حضرت معصومه(س)

۷۱۰

میرعلی ـ آزاده

پزشکی

۱۲

نرگس

۷۱۱

میرغنی ـ عاطفه سادات

مامائی

۵۰۱

حضرت معصومه(س)

۷۱۲

میرمجیدی هشجین ـ سیده نیلوفر

پزشکی

۱۲۱

حضرت معصومه(س)

۷۱۳

میرمهدی ـ زهراسادات

بهداشت حرفه ای

۵۱۵

حضرت معصومه(س)

۷۱۴

میر افتابی زهرا

۲

نرگس

۷۱۵

میر کریمی مهدیه

۴

نرگس

۷۱۶

نادرپورنجف ابادی ـ مریم

پزشکی

۱۱۵

حضرت معصومه(س)

۷۱۷

نادمی ـ محدثه

مامائی

۴۰۱

حضرت معصومه(س)

۷۱۸

ناصر خاکی فرشته

۸

نرگس

۷۱۹

ناصری نسب ـ صبا

پرتو درمانی

۷

نرگس

۷۲۰

ناکینی ـ زهرا

مامائی

۱

نرگس

۷۲۱

نامدار مهسا

۴۱۴ح ف

حضرت معصومه(س)

۷۲۲

نامهء ـ نیلوفر

پزشکی

۱۴

نرگس

۷۲۳

نبی زاده ـ نگار

پزشکی

۱۲۳

حضرت معصومه(س)

۷۲۴

نسر?ن  احمد?

۴۲۰

حضرت معصومه(س)

۷۲۵

نسرین دستگیر

۴۰۴

حضرت معصومه(س)

۷۲۶

نصرابادی ـ پریسا

مامائی

۲۰۱

حضرت معصومه(س)

۷۲۷

نصیری ـ عاطفه

پرتو شناسی تشخیصی

۵۱۴

حضرت معصومه(س)

۷۲۸

نصیری ـ مونا

پزشکی

۲۰

نرگس

۷۲۹

نظرنیا ـ زینب

بهداشت عمومی

۴۲۴

حضرت معصومه(س)

۷۳۰

نظری ـ نیلوفر

پرستاری

۸

نرگس

۷۳۱

نظیری ـ مهسا

اطاق عمل

۳۱۶

حضرت معصومه(س)

۷۳۲

نعیمی فرد ـ مژگان

هوشبری

۳۰۳

حضرت معصومه(س)

۷۳۳

نقوی ـ فائزه

پزشکی

۱۲

نرگس

۷۳۴

نکوئی ـ شیما

شنوایی شناسی

۴۱۳

حضرت معصومه(س)

۷۳۵

نوبرپور ـ فاطمه

پرتو شناسی تشخیصی

۵۰۰

حضرت معصومه(س)

۷۳۶

نوروزی ـ ساجده

هوشبری

۳۲۲

حضرت معصومه(س)

۷۳۷

نوری فر ـ اسماء

بهداشت حرفه ای

۳۰۶

حضرت معصومه(س)

۷۳۸

نیک  گفتار فتحی ـ امنه

علوم تشریحی - گرایش بافت وجنین و آناتومی

۱۱

نرگس

۷۳۹

نیک خواه ـ نگین

پزشکی

۱۷

نرگس

۷۴۰

نیک فر ـ الهام

بهداشت عمومی

۲۰۳

حضرت معصومه(س)

۷۴۱

نیکی ملکی ـ سحر

بهداشت عمومی

۴۰۰

حضرت معصومه(س)

۷۴۲

هادیان ـ سیده زهرا

بهداشت محیط

۲۰۶

حضرت معصومه(س)

۷۴۳

هاشم زاده ـ فاطمه

علوم آزمایشگاهی

۳۲۵

حضرت معصومه(س)

۷۴۴

هاشم نیا ـ سیده ساغر

گفتاردرمانی

۷

نرگس

۷۴۵

هاشمی ـ سیده مریم

پرستاری داخلی جراحی

۵۲۶

حضرت معصومه(س)

۷۴۶

هاشمی ـ مریم

دندانپزشکی

۵۲۶

حضرت معصومه(س)

۷۴۷

هاشمی ـ نازنین

پزشکی

۲۰

نرگس

۷۴۸

هاشمیان ـ سحر

مامائی

۲۲۱

حضرت معصومه(س)

۷۴۹

هداوندخانی ـ زهرا

بهداشت عمومی

۳۰۱

حضرت معصومه(س)

۷۵۰

هدایتی ـ فاطمه

مامائی

۲۱۴

حضرت معصومه(س)

۷۵۱

هراتی ـ مینا

شنوایی شناسی

۴۱۳

حضرت معصومه(س)

۷۵۲

همتی ـ فائزه

پرستاری

۴۲۷

حضرت معصومه(س)

۷۵۳

واحدی ـ آرزو

بهداشت عمومی

۲۲۱

حضرت معصومه(س)

۷۵۴

واحدی ـ رؤیا

مامائی

۲۲۱

حضرت معصومه(س)

۷۵۵

واشقانی فراهانی ـ زهرا

پرستاری

۸

نرگس

۷۵۶

واصل  بحق ـ مریم

علوم تشریحی - گرایش بافت وجنین و آناتومی

۱۱

نرگس

۷۵۷

ورمزیاری ـ زهرا

بهداشت عمومی

۵۰۳

حضرت معصومه(س)

۷۵۸

وقوفی ـ ریحانه

پزشکی

۱۲۴

حضرت معصومه(س)

۷۵۹

ولی بک ـ شمیمه

پزشکی

۱۴

نرگس

۷۶۰

ولی نژاد ـ الهه

شنوایی شناسی

۴۲۲

حضرت معصومه(س)

۷۶۱

یادگاری قهدریجانی ـ شبنم

پرستاری

۶

نرگس

۷۶۲

یارمحمدی ـ فرانک

بهداشت حرفه ای

۵۱۵

حضرت معصومه(س)

۷۶۳

یازرلو ـ ریحانه

اطاق عمل

۳۱۶

حضرت معصومه(س)

۷۶۴

یاوری ـ زهرا

بهداشت عمومی

۲۱۴

حضرت معصومه(س)

۷۶۵

یاوری ـ سمیرا

پزشکی

۱۶

نرگس

۷۶۶

یاوری ـ فرشته

اطاق عمل

۶

نرگس

۷۶۷

یاوری ـ مهری

بهداشت عمومی

۵۰۳

حضرت معصومه(س)

۷۶۸

یزدانی ویلنی ـ مریم

پرستاری

۲۰۷

حضرت معصومه(س)

۷۶۹

یزدی ـ عاطفه

هوشبری

۳۲۳

حضرت معصومه(س)

۷۷۰

یزدی ـ فاطمه

علوم آزمایشگاهی

۵۱۲

حضرت معصومه(س)

۷۷۱

یعقوب پور ـ الهام

بهداشت حرفه ای

۳۱۰

حضرت معصومه(س)

۷۷۲

یعقوبی ـ سمیرا

بهداشت عمومی

۴۰۰

حضرت معصومه(س)

۷۷۳

یعقوبی ـ نسرین

پزشکی

۱۸

نرگس

۷۷۴

یعقوبی فر ـ یگانه

پزشکی

۱۰۸

حضرت معصومه(س)

۷۷۵

یوسف زاده ـ رضیه

پزشکی

۱۹

نرگس

۷۷۶

یوسف نژادبارفروش ـ فاطمه

پزشکی

۱۱۵

حضرت معصومه(س)

۷۷۷

یوسفی ـ بهاره

علوم آزمایشگاهی

۲۰۵

حضرت معصومه(س)

۷۷۸

یوسفی ـ بهاره

علوم آزمایشگاهی

۳۲۳

حضرت معصومه(س)

۷۷۹

یوسفی ـ محدثه

پزشکی

۱۷

نرگس

۷۸۰

کرمی -ایسان

۲۰۰ح ف

حضرت معصومه(س)

۷۸۱

کریمی- هدیه

۴۲۱

حضرت معصومه(س)

۷۸۲

کلیوند -فرشته

۱۰

نرگس

۷۸۳

یوسفی -مریم

۵۲۰ح ف

حضرت معصومه(س)

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.