سه‌شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۲

آیین نامه انجمن های علمی

آیین نامه انجمن های علمی

                                                                                 بسمه تعالی

آئین نامه انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کشور
مقدمه:
1151 و ماده 2 قانون /5/ ماده 1 قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب 8 » ج« در راستای اجرایی نمودن بند
1131 و مواد 8 و 22 قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور حمایت، تقویت /7/ تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 9
و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور، تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم
آوردن زمینه های مناسب برای فعالیت های جمعی علمی و کارگروهی، افزایش مهارت های عملی و همچنین بهره گیری از توانمندی و
خلاقیت آنان در تحقق پیشرفت علمی و نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری و ایجاد کارآفرینی، انجمن های علمی دانشجویی در
عرصه های مختلف دانش سلامت با حمایت دانشگاه های علوم پزشکی کشور طبق مفاد این آیین نامه تشکیل می شوند و به فعالیت
می پردازند.
فصل اول: تعاریف، اهداف و کلیات:
ماده 1: انجمن علمی دانشجویی: جمعیتی متشکل از دانشجویان علاقه مند به مشارکت در فعالیت های علمی در یک دانشکده یا یک
گروه آموزشی و یا دانشگاه های علوم پزشکی کشور است.
ماده 2: در هر دانشگاه می توان انجمن علمی دانشجویی متناظر با هر رشته عمومی و یا تخصصی، بین رشته ای، و یا با یک موضوع
خاص تشکیل داد که ذیل این آیین نامه فعالیت نماید.
1-2 : انجمن علمی دانشجویی رشته های عمومی: تمامی عناوین دانشکده های دانشگاه را شامل میشود: مثل: انجمن علمی دانشجویی
پرستاری، انجمن علمی دانشجویی پزشکی و...
2-2 : انجمن علمی دانشجویی رشته های تخصصی: تمامی عناوین گروه های آموزشی یک دانشکده/دانشگاه را شامل می شود مثل: انجمن
علمی دانشجویی پرستاری داخلی جراحی، انجمن علمی دانشجویی پرستاری روان، انجمن علمی دانشجویی مهندسی پزشکی و...
1-2 : انجمن علمی دانشجویی بین رشته ای: تشکیل انجمن علمی دانشجویی توسط دانشجویان دو یا چند رشته عمومی یا تخصصی
مثل: انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی سلامت، انجمن علمی دانشجویی روان شناسی سلامت،که تمامی اعضا باید از دانشگاه علوم
پزشکی وزارت متبوع بوده و اعضاء سایر دانشگاه ها )وزارت علوم، دانشگاه آزاد و ...( به عنوان عضو همکار و یا افتخاری محسوب خواهند
شد.
1-2 : انجمن علمی دانشجویی یک موضوع خاص: تشکیل انجمن علمی دانشجویی جهت پرداختن به یک موضوع خاص مثل: انجمن
علمی دانشجویی آسم و آلرژی، انجمن علمی دانشجویی فشار خون و...
ماده 1: انجمن علمی دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور: جمعیتی کشوری متشکل از کلیه دبیران انجمن های علمی دانشجویی
مرتبط با یک رشته تخصصی، بین رشته ای و یا با یک موضوع خاص از کلیه دانشگاه های علوم پزشکی کشور می باشد.
بسمه تعالی
وزیر
ماده 1: هیئت موسس: حداقل 5 نفر از دانشجویان علاقمند به فعالیت علمی پژوهشی رشته ذیربط و با شرایط مندرج در ماده 11 آیین نامه
که تقاضانامه خود را مبنی بر تشکیل انجمن علمی دانشجویی به شورای نظارت دانشکده ارائه نمایند.
ماده 5: عضویت:
1-5 : عضو عادی: دانشجویان دانشگاه که فرم عضویت انجمن علمی دانشجویی مربوطه را تکمیل می نمایند.
2-5 : عضو فعال: اعضایی از انجمن علمی دانشجویی مربوطه که بیش از سه ماه از عضویت آنها گذشته و به تشخیص اکثریت شورای
مرکزی شاخص های فعال بودن در انجمن های علمی دانشجویی را کسب کرده باشند.
ماده 3: مجمع عمومی انجمن علمی دانشجویی: مجمعی متشکل از اعضای فعال انجمن علمی دانشجویی مربوطه می باشند.
ماده 7: شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی: شورایی متشکل از اعضای فعال انجمن علمی است که به صورت سالیانه توسط مجمع
عمومی انتخاب می شوند و از این پس، شورای مرکزی انجمن علمی نامیده می شود.
ماده 8: شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشکده : شورایی متشکل از دبیران انجمن های علمی دانشجویی یک دانشکده که
وظیفه هماهنگی و انسجام بخشی بین انجمن های علمی دانشجویی یک دانشکده را بر عهده دارد که از این پس، شورای دبیران
دانشکده نامیده می شود.
ماده 9: شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه: شورایی متشکل از دبیران شورای دبیران دانشکده های یک دانشگاه که
وظیفه هماهنگی و انسجام بخشی بین انجمن های علمی دانشجویی یک دانشگاه را بر عهده دارد و از این پس، شورای دبیران دانشگاه
نامیده می شود.
ماده 12 : شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشکده های کشور: شورایی متشکل از دبیران شورای دبیران دانشکده های مشابه
در دانشگاه های علوم پزشکی کشور است.
تبصره. متناسب با هر یک از دانشکده های علوم پزشکی، می تواند یک شورا در سطح کشور تشکیل شود.
ماده 11 : شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور: شورایی متشکل از دبیران شوراهای انجمن های
علمی دانشجویی دانشکده های کشور و دبیر شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی هر دانشگاه می باشد.
ماده 12 : اهداف:
انجمن های علمی دانشجویی با هدف کلی جهاد علمی و ترویج فرهنگ سلامت در کلیه سطوح جامعه و با اهداف زیر در دانشگاه های
علوم پزشکی کشور تشکیل می شود.
- حرکت بر اساس نقشه جامع علمی کشور و ایجاد هم افزایی در جهت تقویت و توسعه دستاوردهای علمی دانشگاه
بسمه تعالی
وزیر
- شکوفایی استعدادها و برانگیختن خلاقیت علمی دانشجویان و بهره گیری از توانمندی های فردی و گروهی دانشجویان
- ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایت های مادی و معنوی دانشگاه از فعالیت های علمی دانشجویان
- افزایش مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیت های علمی جمعی و نهادینه ساختن فرهنگ کار گروهی
- تقویت و تحکیم پیوند بین نظام آموزش سلامت با عموم جامعه
- تعمیق دانش و بینش علمی و مهارت های عملی دانشجویان
- استفاده حداکثری از شرکت های دانش بنیان به منظور کاربردی نمودن مطالعات علمی
- ایجاد بستری مناسب در جهت تعامل و استفاده از تجربیات نهاد ها و انجمن های علمی تخصصی مرتبط و بهره گیری از دانش و تجربه
اعضاء هیئت علمی
- تشویق در جهت ایجاد روحیه کارآفرینی و درآمدزایی در بین دانشجویان حوزه سلامت
- تلاش در جهت ایجاد ارتباط مؤثر و سازنده بین دانش و صنعت
- توسعه و ترویج فعالیت های علمی در دانشگاه با استفاده حداکثری از فضای مجازی در حوزه سلامت
- فعالیت شبکه ای بر طبق نقشه جامع و پرهیز از موازی کاری
فصل دوم: ضوابط تشکیل و صدور مجوز انجمن علمی دانشجویی
ماده 11 : تاسیس انجمن علمی دانشجویی: حداقل 5 نفر از دانشجویان علاقمند به فعالیت علمی پژوهشی رشته ذیربط و با شرایط مندرج
در ماده 11 آیین نامه می توانند به عنوان هیأت مؤسس، تقاضانامه خود را مبنی بر تشکیل انجمن علمی دانشجویی به شورای نظارت
دانشکده ارائه نمایند. اساسنامه پیشنهادی انجمن علمی دانشجویی و اهداف تشکیل آن باید به پیوست تقاضانامه ارائه گردد .
ماده 11 : شرایط اعضای هیأت موسس
1-11 . اشتغال به تحصیل در دانشگاه مربوط
2-11 . عدم محکومیت منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده یا بالاتر
1-11 . گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی
1-11 . عدم مشروط شدن در نیم سال قبل
تبصره 1: شرایط صدور مجوز و فرآیند تاسیس طبق دستورالعمل اجرایی خواهد بود که توسط شورای مرکزی نظارت تهیه و تدوین خواهد
شد.
تبصره 2: نمونه اساسنامه توسط شورای مرکزی نظارت تهیه و در اختیار انجمن های علمی دانشجویی قرار خواهد گرفت. اعضای موسس
انجمن علمی دانشجویی مجازند در چارچوب این آیین نامه نسبت به تطبیق مفاد اساسنامه نمونه با شرایط و مقتضیات ویژه اقدام نماید.
تبصره 1: برای تشکیل انجمن علمی دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، لازم است حداقل 1 دبیر انجمن علمی تقاضانامه خود
را به شورای مرکزی نظارت ارائه نمایند. بدیهی است سایر انجمن های علمی مرتبط، عضو آن انجمن تلقی می شوند.
بسمه تعالی
وزیر
ماده 15 : شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی: شورایی که مرجع تصمیم گیری انجمن در چارچوب سیاست های دانشگاه و وزارت
متبوع بوده و متشکل از 5 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل است که با انجام انتخابات از میان اعضای مجمع عمومی انجمن، با رأی
مستقیم آنان و کسب اکثریت نسبی آرا با شرح وظایف و بر اساس شرایط مندرج در دستورالعمل اجرایی و برای مدت یک سال انتخاب
می شوند.
فصل سوم: نظارت بر انجمن علمی دانشجویی
ماده 13 : به منظور حمایت و نظارت بر فعالیت انجمن های علمی دانشجویی،کمیته نظارت دانشکده در هر دانشکده و با ترکیب و شرح
وظایف زیر تشکیل می شود:
1-13 . ترکیب کمیته نظارت دانشکده:
الف( یک نماینده تام الاختیار از معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه )ترجیحاً معاون فرهنگی دانشکده( به عنوان دبیر کمیته نظارت
دانشکده
ب( نماینده تام الاختیار رئیس دانشکده )ترجیحاً معاون پژوهشی دانشکده(
ج( 2 نفر از دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشکده )به انتخاب شورای دبیران دانشکده(
د( یک نفر عضو هیئت علمی به انتخاب رییس دانشکده
2-13 . شرح وظایف شورای نظارت دانشکده:
الف( بررسی صلاحیت هیئت موسس و صدور مجوز فعالیت
ب( تعلیق حداکثر سه ماهه مجوز فعالیت انجمن های علمی دانشجویی دانشکده
ج( درخواست لغو مجوز فعالیت انجمن علمی دانشجویی دانشکده به شورای نظارت دانشگاه
د( پیشنهاد آن بخش از برنامه و بودجه سالیانه انجمن های علمی دانشجویی دانشکده که توسط دانشگاه تامین اعتبار خواهد شد به شورای
نظارت دانشگاه
ه( نظارت برحسن عملکرد انجمن های علمیدانشجویی )امور مالی، حفظ و استفاده صحیح از اموال و تجهیزات، اجرای آیین نامه داخلی
و...(
و( نظارت بر روند انتخابات
تبصره. نظارت بر عملکرد شورای نظارت دانشکده، برعهده شورای نظارت دانشگاه و براساس دستورالعمل اجرایی تهیه شده توسط شورای
مرکزی نظارت خواهد بود.
ماده 17 : به منظور حمایت و نظارت بر فعالیت های انجمن های علمی دانشجویی در سطح دانشگاه، شورای نظارت دانشگاه با ترکیب و
شرح وظایف زیر تشکیل می شود:
1-17 . ترکیب شورای نظارت دانشگاه:
الف( معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه )رئیس شورا(
ب( مدیر امور فرهنگی دانشگاه )دبیر شورا(
ج( معاون پژوهشی و یا نماینده تام الاختیار معاونت پژوهشی دانشگاه )عضو هیأت علمی(
بسمه تعالی
وزیر
د( معاون آموزشی و یا نماینده تام الاختیار معاونت آموزشی دانشگاه )عضو هیأت علمی(
ه( یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه به انتخاب رییس دانشگاه
و( کارشناس مسئول امور انجمن های علمی دانشجویی )بدون حق رای(
ز( دو نماینده از شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه به انتخاب این شورا
تبصره 1: حکم اعضای شورا، توسط رییس دانشگاه صادر می شود.
تبصره 2: دو نماینده دانشجویی برای مدت یک سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد بلامانع است.
2-17 . وظایف شورای نظارت دانشگاه:
الف( بررسی و تصویب برنامه های پیشنهادی انجمن های علمی دانشجویی که در سطح فرا دانشگاهی، ملی یا بین المللی برگزار می گردد.
ب( تصویب آن بخش از برنامه و بودجه سالیانه انجمن های علمی دانشجویی دانشکده های دانشگاه که از محل اعتبارات دانشگاه پرداخت
می گردد و ارائه آن برای تایید نهایی توسط ریاست دانشگاه
ج( برنامه ریزی مستمر و هماهنگی هم افزاینده انجمن های علمی دانشجویی )تسهیل ارتباطات با دیگر نهادهای جامعه، جلب حمایت های
مالی، تشویق و تقدیر از انجمن های علمی دانشجویی فعال و طرح های برگزیده و ...(
د( نظارت بر حسن عملکرد انجمن های علمی دانشجویی در چارچوب قوانین و مقررات و رسیدگی به شکایات و تخلفات و حل اختلافات
ه( نظارت بر فعالیت های انجمن های علمی دانشجویی در حوزه بین الملل
و( تصمیم در مورد لغو مجوز فعالیت انجمن های علمی دانشجویی بنا به درخواست شورای نظارت دانشکده
ماده 18 : برای حمایت از انجمن های علمی دانشجویی و نظارت بر آن ها در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شورای مرکزی
نظارت با ترکیب و شرح وظایف زیر تشکیل می شود:
1-18 . ترکیب شورای مرکزی نظارت:
الف( معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت )رییس شورا(
ب( مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت )دبیر شورا(
د( نماینده تام الاختیار معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت
ه( نماینده تام الاختیار معاونت آموزشی وزارت بهداشت
و( نماینده تام الاختیار معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت بهداشت
ز( نماینده تام الاختیار معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت
ح( رئیس اداره فرهنگ سلامت وزارت بهداشت)بدون حق رای(
ط( سه تن از اعضای شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور به انتخاب اعضای شورا
تبصره: دبیرخانه این شورا در اداره کل فرهنگی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت خواهد بود.
2-18 . وظایف شورای مرکزی نظارت:
الف( سیاستگذاری و تعیین خط مشی هایکلان انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه هایکشور در چهارچوب سیاست توسعه علمی و
قانون برنامه.
ب( نظارت و ارزیابی فعالیت کمیته های نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه ها
بسمه تعالی
وزیر
ج( رسیدگی به درخواست های تجدید نظر در احکام صادره شورای نظارت دانشگاه ها و مرجع رسیدگی به تخلفات احتمالی آن ها
د( تعیین میزان و چگونگی حمایت مالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از همایش های کشوری و نشست های علمی انجمن ها
ه( اخذ تصمیم و ارائه پیشنهاد جهت تسهیل ارتباط بین انجمن هایعلمی دانشجویی با انجمن هایعلمی استادان، پژوهشگران و
انجمن های علمی متناظر یا مشابه آن در کشورهای دیگر.
و( تدوین و تصویب دستورالعمل های اجرایی این آیین نامه
فصل چهارم: نحوه طرح و رسیدگی به شکایات و تخلفات انجمن های علمی دانشجویی
ماده 19 : رسیدگی به تخلفات انجمن علمی دانشجویی از مقررات صریح مندرج در این آیین نامه در محدوه هر دانشگاه، در صلاحیت
شورای نظارت دانشگاه است و چنانچه تخلف ارتکابی از سوی شخص حقیقی)دانشجو یا دانشجویان عضو انجمن( باشد مراتب می تواند از
سوی شورای نظارت دانشگاه، جهت رسیدگی به شورای انضباطی دانشگاه ارجاع گردد.
ماده 22 : شورای نظارت دانشگاه پس از بررسی رای خود را به شرح زیر صادر می نماید:
1-22 . در صورتی که هیئت موسس هر گونه فعالیتی قبل از صدور مجوز انجام دهد اعضای هیئت موسس به مدت 3 ماه از حق تاسیس
انجمن علمی محروم خواهد شد.
2-22 . در صورتی که انجمن علمی صراحتاً بر خلاف اساسنامه مصوب خود اقدام نماید، بنا بر تشخیص شورای نظارت دانشگاه و بعد از
تذکر شفاهی و کتبی، مجوز آن لغو خواهد شد.
ماده 21 : مرجع تجدید نظر در آرای شورای نظارت دانشگاه، شورای مرکزی نظارت وزارت بهداشت می باشد و این شورا موظف است
ظرف مدت 1 ماه از تاریخ دریافت پرونده، اعلام نظر نماید. رای شورای مرکزی نظارت وزارت بهداشت لازم الاجرا است.
ماده 22 : معاونت فرهنگی و دانشجویی و سایر نهادهای علمی دانشگاه باید در چارچوب قوانین و در حدود اختیارات و امکانات از
انجمن های علمی دانشجویی حمایت کنند.
فصل پنجم: ابلاغ، اجرا و تفسیر آیین نامه:
ماده 21 : مرجع تفسیر این آیین نامه مقام عالی وزارت و تدوین و تصویب دستورالعمل های اجرایی آن و نظارت بر حسن اجرای این
آیین نامه در دانشگاه ها بر عهده شورای مرکزی نظارت است.
ماده 21 : انجمن های علمی دانشجویی که پیش از ابلاغ آیین نامه در دانشگاه ها فعال بوده اند، موظفند ظرف مدت 2 ماه وضعیت و
اساسنامه خود را با مفاد آیین نامه حاضر منطبق نمایند.
ماده 25 : این آئین نامه در یک مقدمه، 5 فصل، 25 ماده و 8 تبصره به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید و از تاریخ
ابلاغ به دانشگاه های علوم پزشکی قابل اجرا است.

برای دانلود فایل pdf کلیک کنید.

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.