یکشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۴

معاون دانشجویی، فرهنگی

اطلاعات آموزشی، پژوهشی و اجرایی

                                                                                         

نام و نام خانوادگی : دکتر فربد عبادی فردآذر

سمت                 : عضو هیأت علمی

محل خدمت        : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی- ایران

رتبه علمی             : استاد تمام

 سال تولد                    :۱۳۳۹

رشته تحصیلی        : مدیریت بهداشت-درمان

ایمیل:                   dr_febadi@yahoo.com

عناوین دروس تدریس شده

 • اصول برنامه ریزی بهداشت                        
 • شاخص های بهداشتی                          
 • روش تحقیق در علوم بهداشتی                
 • ارزیابی خدمات بهداشتی-درمانی               
 • روابط انسانی در مدیریت                     
 • اصول مدیریت و روانشناسی               
 • نظام ارائه خدمات بهداشتی-درمانی     
 • اصول خدمات بهداشتی                   
 • اخلاق پزشکی
 • سازمان ومدیریت در بهداشت و درمان   
 • مدیریت خدمات بهداشتی – درمانی
 • دوره اختصاصی آموزش مدیران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۷۷
 • اقتصاد سلامت
 • مدیریت پروژه
 • مدیریت صنعتی
 • روابط انسانی در مدیریت خدمات بهداشتی
 • روابط درون بخشی و برون بخشی
 • موازین اخلاقی و حقوقی در سیاست گذاری سلامت
 • بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی
 • بهداشت عمومی
 • بهداشت عمومی و کمک های اولیه
 • کمک های اولیه

مقاطع تدریس شده

 • دکتری تخصصی(Ph.D)
 • MP.H
 • دکتری عمومی
 • کارشناسی ارشد 
 • کارشناسی

فعالیت های آموزشی برای اولین بار در کشور در رشته های اقتصاد سلامت و سیاست گذاری سلامت

۱-مسئول تدوین برنامه آموزشی رشته اقتصاد سلامت در مقطع تخصصی  Ph.Dبا توجه به گواهی شماره ۴۷۳۵۴۲/۱۶/۱ مورخه ۱۵/۱۱/۱۳۸۷ صادره از طرف مدیر کل محترم دفتر گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی و دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

۲- مسئول کمیته تدوین برنامه آموزشی رشته  سیاستگذاری سلامت در مقطع دکتری تخصصی(Ph.D) با توجه به نامه شماره ۲۷۵۶۷۰/۱۶/۱ مورخه ۱۱/۰۶/۱۳۸۸ صادره از طرف مدیر کل محترم دفتر گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی و دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

کسب جوایز آموزشی

۱- عنوان: فرآیند نیازهای اطلاعاتی و الگوهای رفتاری دانشجویان پزشکی در جستجوی اطلاعات مراقبتی در آموزش بالینی

مرجع اهدا کننده: وزیر محترم بهداشت و درمان(آقای دکتر لنکرانی) در سال ۱۳۸۸

۲- عنوان : استاد نمونه

مرجع اهدا کننده: ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۸۶

۳- عنوان: تحقیق در اهداف دانشگاه

مرجع اهدا کننده: ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران

۴- عنوان: تقدیر و قدردانی از خدمات آموزشی نمونه

مرجع اهدا کننده: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

۵- عنوان: استاد نمونه

مرجع اهدا کننده: وزیر محترم بهداشت و درمان

شرکت در دوره های مقدماتی آموزش پزشکی

رئوس مطالب دوره

۱- مقدمات برنامه درسی

۲- طرح درس و برنامه ریزی درسی

۳- روش ها و فنون تدریس

۴- ارزشیابی پیشرفت تحصیلی فراگیر

۵- پژوهش در آموزش

۶- آموزش بالینی

۷-Medical informatics-BEME

۸- روش تحقیق مقدماتی

۹- روش تحقیق پیشرفته

۱۰- کاربرد spss

۱۱- ICDL

۱۲-شرکت در کارگاه مقدماتی آموزش پزشکی از تاریخ ۳۰/۸/۷۳ لغایت ۳۰/۹/۷۳ توسط دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی ایران در دانشکده پزشکی

۱۳- آموزش دوره EPI از تاریخ ۳/۴/۷۴ به مدت ۵ روز (۳۰ساعت) در معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش عالی

۱۴- کارگاه توجیهی آموزش پزشکی جامعه نگر در مورخه۲۸/۳/۱۳۷۴ به مدت دو روز توسط دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی ایران با همکاری دبیرخانه شورای آموزش پزشکی جامعه نگر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

مقالات چاپ شده در نشریات معتبر داخلی به زبان فارسی

۱- عنوان مقاله: بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی و اعتقادات دانشجویان دختر ساکن خوابگاه های دانشگاه تهران در مورد غربالگری سرطان پستان ۸۲-۸۱

- عنوان مجله وشماره مجله: مجله علمی-پژوهشی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی-شماره ۱۹  بهار ۸۴

۲ - عنوان مقاله: مقایسه تاثیر آموزشی پیشگیری از ایدز توسط گروه همسالان و بزرگسالان بر آگاهی ، نگرش و خودبندگی دانش آموزان دختر دبیرستانی منطقه ۴ آموزش و پرورش شهر تهران با استفاده از مدل تئوری شناختی-سال ۸۲

- عنوان مجله وشماره مجله: فصلنامه باروری و ناباروری-زمستان ۸۲ ،‌ صفحات ۷۷ تا ۹۱ ، شماره اول

۳- عنوان مقاله: منابع اطلاعاتی دانش آموزان دبیرستان های پسرانه دولتی منطقه ۳ تهران در خصوص بیماری ایدز

- عنوان مجله وشماره مجله: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ، سال هشتم ،‌شماره ۳۰،‌بهار ۱۳۸۳

۴- عنوان مقاله: بررسی تطبیقی استانداردهای مدارک پزشکی در کشورهای منتخب با ایران

- عنوان مجله وشماره مجله: طب و تزکیه-شماره ۵۵ ، زمستان ۱۳۸۳

۵- عنوان مقاله: مقایسه نظام مدیریت  اطلاعات مرگ ومیر ایران با کشورهای آمریکا-انگلستان و نیوزلند

- عنوان مجله وشماره مجله: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،‌سال هشتم ،‌شماره ۳۲ ، پاییز ۱۳۸۳

۶- عنوان مقاله: مطالعه تطبیقی نظام ملی مراقبت بیماری های عفونی گزارش دادنی در کشورهای منتخب و پیشنهاد الگوی مناسب برای ایران

- عنوان مجله وشماره مجله: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،‌سال دهم ،‌ شماره ۲ (‌پی در پی ۳۹ )‌تابستان ۱۳۸۵

۷- عنوان مقاله: ابزارهای ارزشیابی در مدیریت بلایا

- عنوان مجله وشماره مجله: فصلنامه علمی کاربردی بینا-شماره دهم

۸- عنوان مقاله: بررسی وضعیت هزینه تخت روز بستری و شاخص های عملکردی در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران

- عنوان مجله و شماره مجله: فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت اطلاع رسانی پزشکی- شماره ۱۸،‌دوره ۷ ،‌ زمستان ۸۳ ،‌ صفحات ۳۷ تا ۴۴

۹- عنوان مقاله: طراحی و مدل سازی یک ساختار یکپارچه QFD/FMFA در مرکز خدمات درمانی

- عنوان مجله وشماره مجله: فصلنامه علمی و پژوهشی پایش ،‌ سال نهم ،‌ شماره ۲ ، بهار ۱۳۸۹ ، ‌صفحات ۱۱۷ تا ۱۳۰

۱۰- عنوان مقاله : ارائه یک الگو برای نظام ملی ثبت سرطان در ایران

- عنوان مجله وشماره مجله : فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت سلامت ،‌ دوره ۷ ،‌ شماره ۱۸ ،‌زمستان ۱۳۸۳ ،‌ صفحات ۲۰ تا ۲۹

۱۱- عنوان مقاله : بررسی میزان آگاهی، نگرش مدیران سلامت از مدیریت نظارت سلامت

- عنوان مجله وشماره مجله : فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت سلامت – شماره ۳۲ ،‌ دوره ۱۱ ،‌تابستان ۱۳۸۷،‌صفحات ۷ تا ۱۰

۱۲- عنوان مقاله  : محاسبه و تحلیل هزینه واحد خدمات ارائه شده در مراکز بهداشتی درمانی سهرابعلی بخشی شهرستان شهریار با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ۱۳۸۵

- عنوان مجله وشماره مجله : فصلنامه علمی  پژوهشی مدیریت سلامت – دوره ۹ ،‌ شماره ۲۳ ،‌بهار ۱۳۸۵ ،‌ صفحات ۳۱ تا ۴۰

۱۳- عنوان مقاله : بررسی نظام ملی ثبت اطلاعات دیابت و ارائه الگوی پیشنهادی برای ایران

- عنوان مجله و شماره مجله : مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل- دوره هشتم – شماره سوم ، پاییز ۱۳۸۷

۱۴- عنوان مقاله : محاسبه هزینه تمام شده آموزش دانشجو در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران به روش هزینه یابی بر مبنای ( ABC)

- عنوان مجله وشماره مجله : فصلنامه مدیریت سلامت ،‌دوره ۹ ، شماره ۲۴ ،‌  تابستان ۱۳۸۵ ،‌صفحات ۲۳ تا ۲۸

۱۵- عنوان مقاله : تأثیر شبکه رایانه ای اطلاعات بیمارستانی بر کیفیت خدمات درمانی کارکنان بخش های بالینی در بیمارستان امیرالمؤمنین دانشگاه علوم پزشکی سمنان

- عنوان مجله و شماره مجله : فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت سلامت ،‌دوره ۱۱،‌ شماره ۳۱ بهار ۱۳۸۷ ،‌صفحات ۷ تا ۱۶

۱۶- عنوان مقاله : نظرات کاربران در مورد سیستم رایانه ای اطلاعات بیمارستانی در بیمارستان های تهران

- عنوان مجله وشماره مجله : فصلنامه علمی پژوهشی پایش ، سال ششم ،‌ شماره اول ،‌ زمستان ۱۳۸۵ ،‌صفحات ۱۱ تا ۱۸ و فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت – ویژه نامه اولین کنفرانس بین المللی حسابداری مدیریت

۱۷- عنوان مقاله : ارزیابی مدیریت زباله در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران

- عنوان مجله وشماره مجله : فصلنامه علمی پژوهشی پایش- سال چهارم ،‌ شماره چهارم ،‌پاییز ۱۳۸۴ ،‌صفحات ۲۷۷ تا ۲۸۳

۱۸- عنوان مقاله : تأثیر آموزش بر آگاهی دانش آموزان دبیرستان از بیماری ایدز

- عنوان مجله وشماره مجله : فصلنامه علمی و پژوهشی حکیم – دوره ۶ ،‌ شماره ۲ ،‌ تابستان ۱۳۸۲ ،‌ صفحات ۵۳ تا ۶۰

۱۹- عنوان مقاله : میزان رضایت بیماران در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران

- عنوان مجله و شماره مجله : مجله علمی – پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند – دوره ۱۱ ،‌  شماره ۳ ،‌ سال ۱۳۸۳ ،‌ صفحات ۳۸ تا ۴۵

۲۰ –عنوان مقاله : مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت بیماران همودیالیزی و افراد سالم

- عنوان مجله وشماره مجله : فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت سلامت – دوره ۹ ، شماره ۲۵ ، پاییز ۱۳۸۵ ،‌صفحات ۵۵ تا ۶۲

۲۱- عنوان مقاله : تحلیل ساختار و محتوای وب سایت های بیمارستان های آموزشی منتخب کشور۱۳۸۶

- عنوان مجله وشماره مجله : فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت اطلاعات سلامت –سال ۱۳۸۶ ، ۴ ( ‌۲  ) ،‌ صفحات ۱۷۵ تا ۱۸۴

۲۲ - عنوان مقاله: بررسی اپیدمیولوژیکی تب کریمه کنگو (CCHF) در خراسان رضوی (۱۳۸۸)

- عنوان مجله و شماره مجله : فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ،‌ دوره ۲۱ ،‌ شماره ۱ ، ‌بهار ۱۳۹۰،‌ صفحات ۶۱ تا ۶۶

۲۳- عنوان مقاله: پایش طرح ملی پزشک خانواده و نظام ارجاع در شهرستان رباط کریم در سال ۱۳۸۷

- عنوان مجله وشماره مجله: فصلنامه علمی-پژوهشی بیمارستان-سال هشتم-شماره ۵ بهار ۱۳۸۸

۲۴- عنوان مقاله : پذیرش بیماران و رعایت نظام ارجاع در پنج مرکز آموزشی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران

- عنوان مجله وشماره مجله : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین شماره ۲۳ پاییز ۱۳۸۱

۲۵- عنوان مقاله : ارزشیابی تاثیر آموزشی واحد درسی " جمعیت و تنظیم خانواده " بر آگاهی و نگرش دانشجویان دانشکده مهندسی برق دانشگاه یزد ، سال ۱۳۸۳

-عنوان مجله و شماره مجله : مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی ، سال۱۳۸۴، پیوست ۱۴ ( ویژه نامه هفتمین همایش کشوری آموزش پزشکی )

۲۶- عنوان مقاله : بررسی تاثیر آموزش از طریق مدل اعتقاد بهداشتی بر ادراکات تغذیه ای دانش آموزان دختر سال چهارم دبیرستان های نوشهر درباره صرف صبحانه و میان وعده غذایی

- عنوان مجله و شماره مجله : طلوع بهداشت ، بهار و تابستان ۱۳۸۷ ، شماره ۲۴

۲۷- عنوان مقاله : بررسی نیازهای اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران در آموزش بالینی اور‍ژانس

-عنوان مجله و شماره مجله : مدیریت سلامت ، شماره ۳۳ ، پاییز ۱۳۸۷

۲۸- عنوان مقاله : مطالعه تطبیقی الگوی ارزیابی توسعه مدیریت در نظام سلامت کشورهای منتخب

- عنوان مجله و شماره مجله : مدیریت اطلاعات سلامت / دوره ی هشتم / شماره دوم / سال ۱۳۹۰

۲۹- عنوان مقاله : بررسی تاثیر آموزش بهداشت از طریق مدل اعتقاد بهداشتی بر آگاهی ، نگرش رابطین بهداشت درباره تست پاپ اسمیر در مراکز شهری شهرستان قزوین

- عنوان مجله و شماره مجله : نشریه دانشکده پرستاری و مامائی شهید بهشتی – زمستان ۱۳۸۷،شماره ۶۳ ،‌سال ۱۸ ،‌صفحات ۲۵ تا۳۰   

۳۱- عنوان مقاله : تاثیر آموزش بر میزان آگاهی و نگرش بهورزان زن در خصوص یائسگی و مشکلات ناشی از آن

- عنوان مجله و شماره مجله : مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان / دوره چهارم شماره ۵۶/ ۱۳۸۴ ،  صفحات ۶۷ تا ۷۳

۳۲- عنوان مقاله : هزینه هتلینگ و بار مالی روز – بیمار بستری در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با روش تخصیص نزولی گام به گام (سال ۱۳۸۷ ) ،‌ صفحات ۸ تا ۱۸

- عنوان مجله و شماره مجله : طب و تزکیه – پاییز و زمستان ۱۳۸۸- شماره ۷۴-۷۵

۳۳- عنوان مقاله : مطالعه تاثیر اقدامات گروه های بهبود کیفیت بر شاخص های کارآیی بیمارستان

- عنوان مجله و شماره مجله : فصلنامه علمی –پژوهشی علوم بهداشتی سال ۲ ، شماره ۳ ، پاییز ۱۳۸۹

۳۴- عنوان مقاله : بررسی تاثیر مداخله آموزشی از طریق مدل بزنف بر رفتارهای پیشگیری کننده در زمینه سلامت روان در نوجوانان دختر

- عنوان مجله و شماره مجله : مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان / دوره ۱۹ شماره ۷۳ / بهار ۱۳۸۹

۳۵- عنوان مقاله : تاثیر طرح پزشک خانواده بر شاخص های بهداشتی مادر و کودک جمعیت روستایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

- عنوان مجله و شماره مجله : مجله علمی پژوهشی مدیریت سلامت سال۱۳۹۰ ،‌۱۴ (۴۳ ) صفحات ۲۷ تا ۳۶

۳۶- عنوان مقاله : جستجوی منابع اطلاعاتی دانشجویان پزشکی در طب اورژانس

- عنوان مجله و شماره مجله : مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی / بهار۱۳۸۹  ،‌۱۰ (۱) صفحات ۳۷ تا ۴۴

۳۷-  عنوان مقاله : نیازهای اطلاعاتی و الگوی رفتاری دانشجویان در جستجوی اطلاعات مراقبتی بیماران در آموزش بالینی بخش فوریت ها

- عنوان مجله و شماره مجله : مجله علمی – پژوهشی مدیریت اطلاعات سلامت / دوره  هفتم / شماره چهاردهم / زمستان۱۳۸۹

۳۸- عنوان مقاله : تدوین درختواره شاخص های ارزشیابی عملکرد بخش زنان و زایمان بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) بر اساس مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی سال ۱۳۸۸

   - عنوان مجله و شماره مجله : فصلنامه بیمارستان / سال دهم / شماره ۴/ زمستان ۱۳۹۰/ شماره مسلسل ۳۹

۳۹- عنوان مقاله :بهره مندی از خدمات سلامت در استان اصفهان

-عنوان مجله وشماره مجله : فصلنامه بیمارستان / سال دهم /شماره ۳/پاییز ۱۳۹۰/شماره مسلسل ۳۸

۴۰- عنوان مقاله : بررسی و مقایسه شاخصهای عملکردی بخش زنان و زایمان بیمارستان حضرت رسول اکرم (  ص )‌با حدود مورد انتظار شاخص – سال ۱۳۸۸ 

-عنوان مجله و شماره مجله : فصلنامه بیمارستان / سال یازدهم /شماره ۱ / بهار ۱۳۹۱ / شماره مسلسل ۴۰

۴۱- عنوان مقاله : تحلیل هزینه‌های دیالیز در ایران: هزینه همودیالیز بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا، دانشگاه علوم پزشکی قزوین

-عنوان مجله و شماره مجله : پایش (فصلنامه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی)

دوره یازدهم، شماره چهارم، مرداد- شهریور ۱۳۹۱- صفحات ۴۳۵ تا ۴۴۲

۴۲ – عنوان مقاله : مطالعه فرهنگ ایمنی بیمار در مراکز آموزشی - درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ۱۳۹۱

-عنوان مجله و شماره مجله : فصلنامه بیمارستان: تابستان ۱۳۹۱،‌سال یازدهم، ‌شماره ۲ ،شماره ‌مسلسل ۴۱

۴۳- عنوان مقاله : مطالعه گردش وصول مطالبات در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی قم

-عنوان مجله و شماره مجله : فصلنامه بیمارستان - پاییز ۱۳۹۱

۴۴- عنوان مقاله : مطالعه کارایی نظام سلامت ایران

-عنوان مجله و شماره مجله : فصلنامه بیمارستان – زمستان ۱۳۹۱

۴۵- عنوان مقاله :هزینه خدمت در کانون های هزینه بیمارستان بوعلی سینای قزوین

-عنوان مجله و شماره مجله : فصلنامه طب و تزکیه – ۱۳۹۱

۴۶- عنوان مقاله : واریانس مالی اعمال جراحی ترمورال اورولوژی در بیماران مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ایران

-عنوان مجله و شماره مجله : فصلنامه طب و تزکیه – ۱۳۹۱

۴۷- عنوان مقاله : تاثیر الگوی اعتقاد بهداشتی در رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در زنان روستایی ملایر

عنوان مجله و شماره مجله : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،‌ تابستان۱۳۹۱; ۱۶(۲ (پیاپی ۶۳)):۵۸-۶۴

۴۸- عنوان مقاله : مدل حافظه سازمانی فرآیند – محور ، پیش نیاز اجرای مدیریت دانش در بخش های مدارک پزشکی

-عنوان مجله و شماره مجله : مدیریت اطلاعات سلامت،‌ بهمن و اسفند ۱۳۹۰; ۸(۶ (پیاپی ۲۲):۷۴۳-۷۵۳

۴۹ - عنوان مقاله : تعیین عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران (‌پردیس همت )‌در سال تحصیلی ۸۸-۸۹

- عنوان مجله و شماره مجله : فصلنامه علمی پژوهشی طب و تزکیه ،‌ دورۀ ۱۹ ، شمارۀ ۳ ، ‌سال ۱۳۹۰

۵۰- عنوان مقاله : طراحی الگوی نظام مدیریت نظام ارجاع برای درمان مستقیم در سازمان تأمین اجتماعی

-عنوان مجله و شماره مجله : مجله طب نظامی،‌ دوره ۱۴،‌ شماره ۲،‌ تابستان ۱۳۹۱، صفحات ۱۲۹ تا ۱۳۵

۵۱- عنوان مقاله : مطالعۀ دورۀ وصول و گردش مطالبات بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی قم از سازمانهای بیمه گر طی برنامۀ چهارم توسعه

-عنوان مجله و شماره مجله : فصلنامۀ بیمارستان ، سال یازدهم شمارۀ ۳

۵۲- عنوان مقاله : اثر آموزش بر باورهای غربالگری سرطان پستان در دانشجویان دختر

-عنوان مجله و شماره مجله : مجله ی زنان مامائی و نازائی ایران ، دوره پانزدهم ، شماره بیست و سوم ، صفحه ۱۷-۱۰ ، هفته اول آبان ۱۳۹۱

۵۳-عنوان مقاله : طراحی مدل مفهومی نیازهای اطلاعاتی کارکنان بالینی از سیستم اطلاعات اورژانس

-عنوان مجله و شماره مجله : مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران( پیاورد سلامت ) دورۀ شمارۀ ۳ مرداد و شهریور ۱۳۹۲ . ۲۲۷-۲۱۷

۵۴- عنوان مقاله : تخمین تابع تقاضای دارو در جمهوری اسلامی ایران

-عنوان مجله و شماره مجله : مجله طب نظامی دوره ۱۵ شماره ۲

۵۵- عنوان مقاله: بررسی عوامل موثر بر ترک بیمارستان با مسئولیت شخصی در بیماران مراجعه کننده به واحد اورژانس بیمارستان امیر اعلم

- عنوان مجله و شماره مجله: بیمارستان سال دوازدهم شماره دوم

۵۶- عنوان مقاله :بررسی روش های پرداخت به پزشکان در نظام ارجاع کشورهای منتخب و ارائه راهکار برای بخش درمان مستقیم سازمان تآمین اجتماعی ایران

 • عنوان مجله و شماره مجله: بیمارستان سال یازدهم شماره دوم

۵۷- عنوان مقاله: بررسی ارتباط بین پرداخت بر اساس طرح نظام نوین اداره امور بیمارستانها، نظریه انتظار و رضایت شغلی در پرسنل بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۹۲

عنوان مجله و شماره مجله: بیمارستان سال سیزدهم شماره چهارم

۵۸- عنوان مقاله: عوامل مؤثر در بهره‌مندی و دسترسی به خدمات سلامت: مطالعه مبتنی بر جمعیت شهر کرمان

عنوان مجله و شماره مجله: مدیریت سلامت ۱۸(۶۰)۱۳۹۴

۵۹- عنوان مقاله: نابرابری در مخارج سلامت و اثرات فقر زایی ناشی از آن در جمعیت شهری کرمان

عنوان مجله و شماره مجله: سلامت و بهداشت اردبیل، دوره ۷ شماره ۲(۱۳۹۵)

۶۰- عنوان مقاله: مطالعه هزینه‌های کمرشکن و منجر به فقر سلامت در جمعیت شهری تهران

عنوان مجله و شماره مجله: مدیریت سلامت ۱۹(۶۳)۱۳۹۵

۶۱- عنوان مقاله: محاسبه قیمت تمام شده خدمات بخش فیزیوتراپی بیمارستان آموزشی درمانی سینا تهران بر اساس روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت و مقایسه آنها با تعرفه های مصوب در سال ۱۳۹۲

عنوان مجله و شماره مجله: بیمارستان دوره ۱۵، شماره ۲ - ( ۳-۱۳۹۵ )

۶۲- عنوان مقاله: بررسی وضعیت بهداشت محیط در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،

عنوان مجله و شماره مجله:  مجله پژوهش در علوم بهداشتی، سال دوم، شماره ۱، ۱۳۸۱.

مقالات چاپ شده در نشریات معتبر بین المللی خارجی

۱-Knowledge, attitude and performance of Health personnel in East Azerbaijan regarding continuous quality improvement plan (Iran, ۲۰۰۲), Journal of health and society-Vol: ۱۵-No:۱ (۲۰۰۵).                                                       

۲-Mentor-mentee relationship for student of Health Management: could it be useful? Journal of public health-Vol:۳-No:۲(۲۰۰۵)                                                  

۳-Medical records standards in selected countries and Iran: A comparative study. The new journal, Vol: ۴۶, No:۱(۲۰۰۵)  (UK).                                                            

۴-Resource Management: some aspects of health technology           assessment in developing countries. Health and Society journal, Vol: ۱۴, No:۳ (۲۰۰۴)                                                            

۵-Educational intervention on  HIV/AIDS in a High School in         Tehran, Iran. Journal of Public Health, Vol ۱ (MAY ۲۰۰۳.

۶ - Proposal for a modernized Iranian notifiable infectious diseases surveillance system:  in comparison with USA and Australia                . J.۲۰۱۰ Jul : ۱۶(۷):۷۷۱-۷   Health East Mediterranean.

۷-Microeconomics analysis of healthcare services in Bou-Alisina teaching hospital. International Journal of Hospital Research  - Vol ۱ . ۲۰۱۲.                                      

۸-Cost analysis of services delivered to patients with end-stage renal disease referring to Bou- Ali-Sina hospital affiliated to Qazvin University of Medical Sciences. Babol Applied Science, ۲۰۱۲.

۹-Microeconomics analysis of health care services delivered to patients under urologic tumor surgeries. Health Med Journal – Vol ۶ . No ۱۲. ۲۰۱۲.

۱۰-Management of bio-medical waste. Awareness and practices in Shiras city, Iran. ۲nd  international conference on management,۱۱th – ۱۲th June, ۲۰۱۲.

۱۱-Measuring patient safety culture in Iran using Hospital Survey on Patient Safety Culture (HSOPS): an Exploration of survey reliability and validity. International Journal of Hospital Research- Vol ۱ , ۲۰۱۲.                     

۱۲- Needle sticks and sharps injuries among housekeeping workers in hospitals of Shiraz, Iran. BMC Research Notes -۲۰۱۲,۵:۲۷۶.

۱۳- A cost-minimization analysis of  Day-Care versus in-patient surgery for five most common general surgical procedures. Journal of Health Policy and Sustainable Health Vol. ۱, No. ۲

۱۴- Studying Situation of Efficiency and Productivity of the Branches affiliated to Tehran Social Security Organization (۲۰۰۸-۲۰۱۱) , Life Science Journal.۲۰۱۳. ۱۰(۱۰)

۱۵- Effects of Health Out-of-Pocket Payment on HouseHolds in Iran; Catastrophic and Impoverishment: Population Based Study in Tehran (۲۰۱۲). Life Science Journal.۲۰۱۳;۱۰(۳).

۱۶- The Distribution Of Health Expenditures in Tehran Districts, Original Article, Journal of Community Health Research:۲۰۱۴:۳(۲):۱۳۲-۴۴.

۱۷- Understanding of Medical Students' Information Needs in Emergency Cases: The Implications for Emergency Management in Teaching Hospitals of Iran, Iranian Red Crescent Journal ۱۳ , ۱, ۲۰۱۱

۱۸- A cost-minimization analysis of Day-Care versus in-patient surgery for five most common general surgical procedures, Journal of Health Policy and Sustainable Health Vol. ۱, No. ۲, Spring ۲۰۱۴

۱۹- Does leadership effectiveness correlates with leadership styles in healthcare executives of Iran University of Medical Sciences. Med J Islam Repub Iran ۲۰۱۵ (۲۷ January) . Vol. ۲۹:۱۶۶.

۲۰- The Distribution of Health Expenditures in Tehran’s Districts. Journal of Community Health Research. ۲۰۱۴; ۳(۲):۱۳۲-۴۴.

۲۱- Evaluation of Green Hospital Dimensions in Teaching and Private Hospitals Covered by Tehran University of Medical Sciences, Journal of Service Science and Management, ۸, ۲۵۹-۲۶۶.(۲۰۱۵)

۲۲-Technical efficiency and resources allocation in university hospitals in Tehran, ۲۰۰۹-۲۰۱۲, Med J Islam Repub Iran ۲۰۱۵

۲۳- Patient safety culture in hospitals of Iran: a systematic review and meta-analysis, Med J Islam Repub Iran ۲۰۱۵

۲۴- Measuring equity in household's health care payments (Tehran- Iran ۲۰۱۳): technical points for health policy decision makers, Med J Islam Repub Iran ۲۰۱۵

۲۵- Assessing the Awareness of Agents Involved in Issuance of Death Certificates About Death Registration Rules in Iran, Global Journal of Health Science; Vol. ۷, No. ۵; ۲۰۱۵.

۲۶- Acceptability of the Urban Family Medicine Project among Physicians: A Cross-Sectional Study of Medical Offices, Iran, Global Journal of Health Science; Vol. ۸, No. ۱۰; ۲۰۱۶.

۲۷- A Cross-sectional Study for Determinations of Prevention Behaviors of Domestic Accidents in Mothers with Children Less than ۵- year, Int J Pediatr ۲۰۱۶; ۴(۵): ۱۶۷۹-۸۵.

۲۸-  The productivity and its barriers in public hospitals: case study of Iran. Med J Islam Repub Iran ۲۰۱۶ (۶ January). Vol. ۳۰:۳۱۶.

۲۹- Inequity in household's capacity to pay and health payments in Tehran-Iran-۲۰۱۳. Med J Islam Repub Iran ۲۰۱۵ (۱۰ August). Vol. ۲۹:۲۴۵.

۳۰- Prevalence, etiology, and types of dental trauma in children and adolescents: systematic review and meta-analysis. Med J Islam Repub Iran. ۲۰۱۵; ۲۹ (۱) :۵۹۱-۵۹۶.

۳۱- A Survey on Hospitals' Environmental Health in Kermanshah University of Medical Sciences, Iran, ۱۹۹۸. Journal of Research in Health Sciences,

۳۲- Assessment the Effect of Educational Intervention on Preventive Behaviors of Home Accidents in Mothers with Children Less than ۵- Year Based on Protection Motivation Theory (PMT). Int J Pediatr ۲۰۱۶; ۴(۷): ۲۰۵۱-۵۹.

۳۳- The effect of Educational intervention based on protection motivation theory on mothers’ behaviors about prevention of home accidents in children under ۵ year old, Journal of Health Research in Community, Volume ۱, Issue ۴, Winter ۲۰۱۵.

طرحهای پژوهشی  اجرا شده و مصوبه دانشگاه

۱- استقرار نظام مدیریت مشارکتی (گروه های بهبود کیفیت)در بیمارستان لولاگر

 شماره مصوبه : ۴۱۱۰/پ    مورخه   ۲۷/۱۲/۸۲

مجری طرح:دکتر فربد عبادی

۲- استقرار نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد در بخش مدارک پزشکی و پذیرش و مراقبت در بیمارستانهای آموزش مازندران

 شماره مصوبه : ۲۱۹۳۲۶/۴/الف       مورخه   ۱۹/۱۲/۸۳

مجری طرح :دکتر فربد عبادی

۳- بررسی مدیریت زباله در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران    ۱۳۸۴

شماره مصوبه : ۱۴۲۹۰۲      مورخه     ۴/۴/۸۴

مجری طرح: دکتر فربد عبادی

۴- استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP)فرایند در ارزشیابی عملکرد بخش زنان و زایمان بیمارستان حضرت رسول(ص)

شماره مصوبه :۱۱۳۳۰۸۰       ۲۵/۳/۸۷

مجری طرح : دکتر فربد عبادی

۵- بررسی سیستم ارجاع در نظام عرضه مراقبتهای بهداشتی-درمانی در شبکه های بهداشت و درمان استان کردستان ۱۳۸۶

شماره مصوبه    ۱۳۳۰۷۴۸    مورخه    ۵/۵/۸۸

مجری طرح:دکتر فربد عبادی

۶- بررسی تاثیر مداخله آموزشی از طریق مدل بزنف بر اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده در زمینه سلامت روانی در نوجوانان دختر مدارس راهنمایی دولتی منطقه ۶ تهران

شماره مصوبه: ۳۱/۶/۸۸-۱۳۹۶۲۷۵

مجری طرح:دکتر فربد عبادی

۷- میزان رضایت مندی مددجویان کمیته امداد امام خمینی از اجرای طرح پزشک خانواده در شهر تهران در سال  ۱۳۸۷

شماره مصوبه: ۱۳۳۴۱۵۶-۷/۵/۸۸

مجری طرح: دکتر فربد عبادی

۸- ارزشیابی کیفیت و ارتقاء اجرای طرح ملی پزشک خانواده و فرآیند نظام ارجاع در شهرستان رباط کریم

شماره مصوبه: ۱۱۷۸۲۷۰-۱۷/۱۲/۸۷

مجری طرح: دکتر فربد عبادی

۹- بررسی نحوه عملکرد بخش اورژانس بیمارستانهای آموزش وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۸۶ و مقایسه آن با استانداردهای بین المللی

شماره مصوبه :۱۳۳۶۶۰۳   مورخه  ۱/۸/۸۸

مجری طرح: دکتر فربد عبادی

۱۰- بررسی تاثیر برنامه آموزشی بر اساس مدل بزنف بر شیوه های رفتاری مدیریت استرس در بیماران مالتیپل اسکلروزی

۱۱- طرح تحقیقاتی: بررسی میزان آگاهی مادران در ارتباط با تغذیه تکمیلی دوران شیرخوارگی در مراجعین به درمانگاههای منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران در سال ۱۳۷۵ کد طرح ۱۷۳

۱۲ – بررسی مقایسه ای زمان سنجی ارائه خدمات در اورژانس بیمارستانهای آموزشی درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مستقر در شهر تهران در سال ۱۳۸۹ شماره ۱۰۰۷/پ مصوبه مورخه ۲۹/۴/۸۹

مجری طرح: دکتر فربد عبادی

۱۳- بررسی تاثیر آموزش بر اساس الگوی PRECEDE در اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه از بیماری آمیزشی توسط زنان آسیب پذیر - مراکز کاهش آسیب تحت پوشش معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شماره : ۷۳۵/پ     مصوبه : ۲۹/۴/۸۹

مجری طرح: دکتر فربد عبادی

۱۴ – بررسی تاثیر مداخله بر اساس الگوی پرسید (PRECEDE) در ارتقاء رفتارهای تغذیه ای پیشگیری کننده از کم خونی فقر آهن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی – درمانی شهر بندرعباس در سال ۸۸-۸۹

مجری طرح: دکتر فربد عبادی

۱۵- ارزیابی فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه پرسنل درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

مصوب: معاونت پژوهشی ، سال ۱۳۹۰

مجری طرح: دکتر فربد عبادی

 ۱۶- مطالعه مبتنی بر جمعیت عدالت در حوزه ی تامین مالی و نابرابری در حوزه های دسترسی و بهره مندی از خدمات مراقبت سلامت در شهر تهران

مصوب : مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ، سال۱۳۹۰

۱۷- مطالعه کارایی و وضعیت تخصیص منابع انسانی و سرمایه ای در بیمارستان های عمومی – آموزشی شهر تهران

مصوب : شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ، مورخ ۹/۸/۹۱

کد طرح :۹۱-۰۳-۱۵۷-۱۸۸۱۱

مجری طرح : دکتر فربد عبادی فردآذر

۱۸- مطالعه اثرات عوامل اقتصادی و اجتماعی بر بهره مندی خدمات سلامت سرپایی

شماره:۴۸۵۷/۲۴۰ تاریخ: ۱۴/۱۲/۹۱

مجری طرح: دکتر فربد عبادی فرد آذر

۱۹- بررسی رابطه پرداخت کارانه و انگیزش و رضایت شغلی در پرسنل بیمارستان شهید هاشمی نژاد شهر تهران

شماره:۴۸۵۶/۲۴۰ تاریخ: ۱۴/۱۲/۹۱

مجری طرح: دکتر فربد عبادی فرد آذر

۲۰- طراحی و اجرای سیستم هزینه یابی مبتنی بر فعالیت در بخش MRI بیمارستان امام خمینی در سال ۹۱

شماره: ۳۲۲ تاریخ: ۳۰/۱۱/۹۱

مجری طرح: دکتر فربد عبادی فرد آذر

۲۱- بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر اساس سازه منبع کنترل تئوری انتسابی بر رفتار خود مراقبتی افراد مبتلا به دیابت شهرستان بابل

شماره طرح: ۹۴-۰۱-۲۷-۲۵۵۹۳

مجری طرح: دکتر فربد عبادی فرد آذر

۲۲- تاثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل انگیزش محافظت بر ارتقاء رفتار پیشگیری از سوانح و حوادث در کودکان زیر ۵ سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان جویبار در سال ۹۳

۲۳-  بررسی جامع وضعیت عملکرد مبتنی بر شواهد در بین ارائه دهندگان خدمات سلامت در بیمارستانهای ایران:۱۳۹۴-۱۳۹۳

شماره طرح: ۹۳-۰۴-۱۶-۲۵۵۵۰

مجری طرح: دکتر فربد عبادی فرد آذر

۲۴- عنوان طرح:  بررسی سبک زندگی وعوامل مرتبط با آن در دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال۱۳۹۴

شماره طرح: ۹۴-۰۱-۱۵-۲۶۰۴۰

مجری طرح: دکتر فربد عبادی فرد آذر

۲۵- عنوان طرح:   بررسی رابطه بین هزینه‌های سلامت و رشد اقتصادی در استان‌های ایران

شماره طرح: ۹۴-۰۵-۱۶۳-۲۷۲۴۷

مجری طرح: دکتر فربد عبادی فرد آذر

۲۶- عنوان طرح:   بررسی وضعیت سلامت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران بر اساس اطلاعات شناسنامه سلامت دانشجو

شماره طرح: ۹۴-۰۵-۱۵-۲۶۴۱۱

مجری طرح: دکتر فربد عبادی فرد آذر

۲۷- عنوان طرح: ارزیابی هزینه اثربخشی داروی تری پاراتاید (سینوپار®) در مقایسه با داروهای آلندرونات (Alendronate) و ریزدرونات (Risedronate) در درمان زنان سالمند مبتلا به استئوپوروز

شماره طرح: ۹۴-۰۴-۱۶۳-۲۶۸۴۸

مجری طرح: دکتر فربد عبادی فرد آذر

۲۸- عنوان طرح: بررسی تاثیر روش پرداخت بر عملکرد پزشکان جراحی عمومی در بیمارستان های منتخب دولتی،خصوصی وتامین اجتماعی در تهران، سال ۱۳۹۳

شماره طرح: ۹۴-۰۲-۲۷-۲۶۱۷۵

مجری طرح: دکتر فربد عبادی فرد آذر

شرکت در کنگره های بین المللی و داخلی( با ارائه مقاله)

۱- شرکت در دومین همایش کشوری مدیریت جامع کیفیت در بهداشت،درمان و آموزش پزشکی با ارائه مقاله ۱۷/۱۰/۱۳۸۳

۲- شرکت در همایش بین المللی مدیریت بهداشت در دانشگاه آنکارا با ارائه مقاله در سال ۲۰۰۵ ماه سپتامبر ۳۰-۲۸

۳- شرکت در هشتمین کنگره تغذیه ایران به عنوان کمیته علمی در مورخه  ۱۶/۰۶/۱۳۸۳ از تاریخ ۱۶ لغایت ۱۹ شهریور ماه ۱۳۸۳

۴- شرکت در دومین همایش علمی-تحقیقی مدیریت امداد و نجات از تاریخ ۲۱/۲/۱۳۸۴ لغایت ۲۲/۰۲/۱۳۸۴ با ارائه مقاله

۵- شرکت در همایش کشوری مدیریت جامع کیفیت در بهداشت درمان و آموزش پزشکی با ارائه مقاله در مورخه ۳۰ آذر ماه لغایت اول دی ماه ۱۳۸۲

۶- شرکت در سمینار دانشجویی «اعتیاد و کاهش خسارات ناشی از آن» ۲۳ لغایت ۲۴ فروردین ماه ۱۳۸۴

۷- شرکت در همایش کشوری سلامت و توسعه پایدار در مورخه ۲۳ لغایت ۲۴ مهر ماه سال ۱۳۸۲ با ارائه مقاله

۸- شرکت در دومین کنگره بین المللی بهداشت-درمان و مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه از تاریخ ۳/۹/۸۳ لغایت ۵/۹/۸۳ با ارائه مقاله

۹- شرکت در کنگره بین المللی بهداشت-درمان و مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه ۵-۳ آذر ماه ۱۳۸۳ با ارائه مقاله

۱۰- شرکت در همایش کشوری استاندارد،توسعه و سلامت در ۳،۲،۱ اردیبهشت ماه ۸۶ با مقاله(پوستر)

۱۱- شرکت در کنگره بین المللی مدیریت بهداشت و بیمارستان در سال ۲۰۰۷ در آنکارا

۱۲- شرکت در کنگره بین المللی مدیریت خدمات بهداشت-درمان کشور کره در سال ۲۰۰۸ ماه سپتامبر

۱۳-شرکت در کنگره سراسری آموزش پزشکی (کد ۱۱۰۰۰۲۱)در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مورخه ۱۰/۱۲/۸۴

۱۴- شرکت در همایش اقتصاد بهداشت و درمان از تاریخ ۸ الی ۱۰/۸/۱۳۷۸ در موسسه عالی پژوهش اجتماعی

۱۵- شرکت در سمینار آموزشی سرفصل و محتوی دروس واحد جمعیت و تنظیم خانواده مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به مدت ۳۳ ساعت در مورخه ۷/۱۱/۷۷ ارائه دهنده معاونت بهداشتی وزارت بهداشت درمان و آموزش عالی

۱۶- شرکت در سمینار مراقبت های اولیه بهداشتی در مورخه ۲۲ لغایت ۲۵/۳/۱۳۷۳ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

۱۷- شرکت در همایش بازآموزی ایدز (کد ۱۱۱۲۷۵۵)توسط اداره کل پیشگیری و مبارزه با بیماریها بمدت یکروز در دانشگاه علوم پزشکی ایران

۱۸- شرکت در کنگره علمی تحول در ادره ی امور بیمارستان از تاریخ ۲۴ لغایت ۲۶/۹/۱۳۷۵ توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران

۱۹- شرکت در سمینار مشاوره و وازکتومی بدون تیغ جراحی در تاریخ ۲/۱۲/۷۷ (هشت ساعت) در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۲۰- شرکت در کارگاه آموزشی پزشکی جامعه نگر(کد ۱۱۲۰۰۷۰) در دانشگاه علوم پزشکی ایران در مورخه ۲۳/۳/۷۵

۲۱- ارائه مقاله در اولین سمینار بهینه سازی خدمات درمانی از تاریخ ۲۲-۲۴ اسفند ماه ۱۳۷۵ توسط معاونت امور درمان و دارو

۲۲- ارائه مقاله در همایش نقش مدیریت در ارائه خدمات بهداشتی درمانی از تاریخ ۳۱/۲/۷۹ لغایت ۲/۳/۷۹ از دانشگاه علوم پزشکی کرمان

۲۳- شرکت در کنگره بین المللی مدیریت بیمارستان از تاریخ ۱۱/۳/۹۰ لغایت ۱۲/۳/۹۰ در سالن همایش های رازی.

کتابهای چاپ شده

نام کتاب

نام ناشر

نوع

سال چاپ

۱- شاخص های بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تالیف

۱۳۷۴

۲- واکسیناسیون و واکنش های انسانی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ترجمه

۱۳۷۵

۳- استانداردهای مدیریت اطلاعات بهداشتی-درمانی

عبادی فر

تالیف

۱۳۸۲

۴- مدیریت جامع کیفیت درخدمات بهداشتی-درمانی

جهان رایانه

ترجمه

۱۳۸۱

۵- مدیریت فراگیر در بهداشت درمان

عبادی فر

تالیف

۱۳۷۹

۶-گندزدایی و دفع پسامندهای بیمارستانی

عبادی فر

ترجمه

۱۳۸۲

۷- جمعیت و تنظیم خانواده

جهاد دانشگاهی

تالیف

۱۳۷۸

۸- اصول خدمات بهداشتی

سماط

تالیف

۱۳۸۰

۹- اصول خدمات بهداشتی

سماط با ویرایش جدید و افزودنی

تالیف

۱۳۸۲

۱۰- اصول برنامه ریزی بهداشتی

سماط

ترجمه

۱۳۷۸

۱۱-اصول برنامه ریزی بهداشتی

عبادی فر

ترجمه

۱۳۸۷

۱۲- اپیدمیولوژی پزشکی-بهداشت عمومی و مبارزه با بیماریها

سماط

ترجمه

۱۳۷۵

۱۳- سیستمهای اطلاعاتی بیماریها

عبادی فر

تالیف

۱۳۸۳

۱۴-مبانی فن آوری اطلاعات

عبادی فر

تالیف

۱۳۸۳

۱۵- مدیریت و برنامه ریزی بیمارستان

سماط

ترجمه

۱۳۷۸

۱۶- روش تحقیق در علوم بهداشتی

وزارت بهداشت-درمان وآموزش پزشکی

ترجمه

۱۳۷۵

۱۷- اقتصاد مراقبت سلامت

راه تندرستی

تالیف

تابستان ۱۳۹۰

۱۸ – اقتصاد مراقبت سلامت

عبادی فر

تالیف

زمستان ۱۳۹۰

۱۹- مدیریت مالی در مراقبت سلامت و بیمارستان

مرکز تحقیقات بیمارستان

تالیف

۱۳۹۱

۲۰- مدیریت خدمات سلامت

عبادی فر

ترجمه

۱۳۹۳

۲۱- ارزیابی اقتصادی

عبادی فر

ترجمه

۱۳۹۳

۲۲- واژه نامه اقتصاد سلامت

عبادی فر

ترجمه

۱۳۹۳

فعالیت در امور اجرائی آموزش و پژوهش و خدماتی

 • مدیر گروه خدمات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران از ۷۵/۵/۱۰ لغایت ۸۵/۳/۲
 • عضو بورد هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته علوم مدیریت و اقتصاد سلامت در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از سال ۱۳۷۷ تاکنون
 • مشاور و سرپرست دفتر برنامه ریزی و آینده نگری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران از تاریخ ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۷
 • عضو شورای پژوهشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۳۸۷-۱۳۷۸
 • عضو شورای آموزشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۳۸۷-۱۳۷۸
 • مسئول تاسیس دوره کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران  در سال ۱۳۸۰
 • عضو شورای آموزشی دانشکده مدیریت دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۳۸۵-۱۳۸۰
 • مشاور معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران در امور برنامه ریزی از سال ۱۳۷۵ لغایت ۱۳۸۱
 • دبیر کمیته راهبردی دانشگاه علوم پزشکی ایران ۷۷-۱۳۷۶
 • معاون آموزشی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران از ۸۱/۱۱/۲۰ لغایت ۸۳/۶/۲۰
 • عضو کمیته منطقه ای اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران ۸۲-۱۳۸۳
 • عضو شورای آموزشی دانشکده مدیریت دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۳۸۵-۱۳۸۲
 • عضو شورای پژوهشی دانشکده مدیریت دانشگاه علوم پزشکی ایران ۸۵-۱۳۸۲
 • عضو کمیته آموزش الکترونیک در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران۱۳۸۳
 • عضو کمیته IKT دانشگاه علوم پزشکی ایران ۸۴-۱۳۸۳
 • عضو واحد مطالعات در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران ۸۴-۱۳۸۳
 • عضو کمیته مدیریت و اطلاع رسانی وزارت بهداشت ۸۳-۱۳۸۴
 • عضو کمیته مدیریت و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی ایران ۸۹-۸۵
 • ریاست دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران  از ۸۶/۵/۱ لغایت ۸۷/۷/۱
 • عضو کمیته مرکزی ارزشیابی دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۳۸۶
 • مسئول دبیرخانه جذب اعضای هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۸۷
 • دبیر کمیته استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال ۸۶ لغایت ۸۷
 • عضو مصاحبه با داوطلبین شرکت در فراخوان عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۳۸۸-۱۳۸۷
 • معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۸۹
 • مشاور معاون دانشجویی، فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۲
 • عضو شورای تدوین نقشه علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۹۰
 • نماینده گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت در شورای پژوهشی دانشکده بهداشت تهران در زمان ادغام
 • مشاور رئیس دانشگاه و مدیر دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۹۲
 • معاون دانشجویی، فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ایران از آذرماه ۱۳۹۲ تاکنون
 • مسئول دبیرخانه هیات اجرایی جذب هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال ۱۳۹۲ تاکنون.
 • عضو کمیته اعتبار بخشی و تضمین کیفیت بین المللی دانشگاه علوم پزشکی ایران  از سال ۹۲ تاکنون
 • عضو کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال ۹۲ تاکنون
 • عضو شورای ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال ۹۲ تاکنون
 • عضو شورای بورس دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال ۹۲ تاکنون
 • مدیر گروه خدمات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال ۱۳۹۳ تاکنون
 • رئیس هیات تجدید نظر رسیدگی به  تخلفات اداری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال ۱۳۹۳
 • عضو کمیته آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران از خرداد ۹۳
 • عضو گروه تخصصی پزشکی هیات مرکزی جذب استان تهران(دانشگاه آزاد اسلامی)
 • جانشین رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی دانشگاه
 • عضو کارگروه تخصصی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال ۹۳ تاکنون
 • عضو هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال ۹۳ تاکنون
 • نماینده رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در کمیته مشورتی دانشکده بهداشت دانشگاه از خرداد ۹۳
 • عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال ۹۳ تاکنون
 • نماینده وزارت بهداشت در هیات نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال ۱۳۹۳
 • عضو شورای عالی مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال ۹۳ تاکنون
 • مشاور رئیس و مسئول گروه علمی اقتصاد سلامت مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال ۹۳ تاکنون
 • عضو تمام وقت مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال ۹۳ تاکنون
 • عضو کمیته نشر و تالیف کتاب مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال ۹۳ تاکنون
 • عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال ۹۳ تاکنون
 • رئیس منطقه ۱ معاونت های دانشجویی فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی کشور از سال ۹۳ تاکنون
 • دبیر و عضو کمیسیون تخصصی ماده یک ارتقاء اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال ۹۳ تاکنون
 • عضو کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی ایران از خرداد ۹۳ تاکنون
 • عضو قطب علمی آموزشی مدیریت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال ۹۳ تاکنون
 • عضو شورای هماهنگی و پشتیبانی کانون بسیج جامعه پزشکی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال ۹۳ تاکنون
 • رئیس کمیته اجرایی انتخابات شورای صنفی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال ۹۴ تاکنون
 • نایب رئیس ستاد اجرایی بیستمین جشنواره قرآن و عترت(ع) دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال ۹۴
 • عضو کمیته مدیریت عملکرد دانشگاه علوم پزشکی ایران از خرداد سال ۹۴ تا کنون
 • عضو شورای راهبردی دانشکده داروسازی بین المللی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال ۹۴ تاکنون
 • عضو کمیسیون تمام وقتی دانشگاه علوم پزشکی ایران از تیرماه سال ۹۴ تاکنون
 • جانشین دوم رئیس واحد عملیات در چارت ICS دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال ۹۴ تاکنون
 • رئیس کمیته اجرایی انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال ۹۴ تاکنون
 • عضو شورای سیاست گذاری پژوهش در نظام سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال ۹۴ تاکنون
 • عضو شورای هماهنگی و پشتیبانی کانون بسیج جامعه پزشکی و حوزه مقاومت بسیج کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال ۹۴ تاکنون
 • عضو کمیته غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال ۹۴ تاکنون
 • عضو کمیته جایزه ملی شهید دکتر رهنمون از سال ۱۳۹۴ تاکنون
 • عضو کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال ۹۴ تاکنون
 • مسئول کارگروه برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال ۹۴ تاکنون
 • عضو شورای طرح های HSR معاونت دانشجویی، فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ایران از ۱۳۹۴ تاکنون
 • عضو ستاد برنامه دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال ۹۴ تاکنون
 • عضو شورای ورزش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال ۹۴ تاکنون
 • رئیس شورای نظارت بر فعالیت های انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال ۱۳۹۴ تاکنون
 • عضو کمیته اصلی پشتیبانی دانشگاه و دبیر کمیته فرعی معاونت دانشجویی، فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال ۱۳۹۴ تاکنون
 • عضو و دبیر کمیته انطباق دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال ۱۳۹۴ تاکنون
 • عضو کمیسیون شناسایی و حمایت از نخبگان دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال ۹۵ تاکنون
 • سرپرست کانون بسیج جامعه پزشکی معاونت دانشجویی، فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال ۱۳۹۵ تاکنون

سایر مسئولیت های علمی

 • -عضو کمیته علمی دومین همایش کشوری سلامت شیر از تولید تا مصرف و اهمیت تغذیه ای آن
 • عضو کمیته علمی در همایش SDH در سال  ۱۳۸۹
 • عضو کمیته علمی در همایش مدیریت بیمارستان
 • عضو کمیته علمی در همایش سوختگی ۱۳۸۰
 • داوری بیش از پنجاه مقاله
 • داوری بیش از چهل پایان نامه(کارشناسی ارشد)
 • داوری بیش از ۳۰ رساله(Ph.D)
 • عضو هیات تحریریه مجله علمی و پژوهشی بیمارستان
 • عضو هیات تحریریه مجله علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
 • برگزار کننده کارگاه آموزش PHC
 • برگزار کننده کارگاه روش تحقیق در حوزه معاونت درمان(بیش از ۱۰مورد)
 • مسئول تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی ایران ۸۹-۸۵
 • مسئول برگزاری سمینارها و کنفرانس های دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران در مورخه ۷۴/۸/۳
 • مشاوره به منظور همکاری با مرکز مشاوره تحقیقات و پایان نامه های دانشکده پزشکی از مورخه ۷۷/۱۰/۲۳ تا سال ۱۳۸۲

استاد راهنما/ استاد مشاور پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری

۱- توسعه ابزار کیفی گسترش در مراکز qfd خدمات درمانی با رویکرد تعالی سازمانی

۲- طراحی الگوی سیستم اطلاعات بیمارستانی برای ایران ۱۳۸۳

۳- بررسی تطبیقی نظام های مدیریت اطلاعات مرگ و میر در کشورهای آمریکا،انگلستان و نیوزلند و ارائه الگوی مناسب برای ایران

۴- مطالعه تطبیقی نظام ملی مراقبت بیماریهای عفونی گزارش دادنی در کشورهای منتخب و ارائه الگوی مناسب برای ایران

۵- بررسی تاثیر آموزش پیشگیری و کنترل از طریق مدل اعتقاد بهداشتی بر آگاهی و نگرش دانش آموزان پسر در سال ۸۵-۱۳۸۴

۶- بررسی تاثیر آموزش از طریق VCD بر آگاهی و نگرش بیماران دیابتی نوع ۲

۷- استاد مشاور پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی تحت عنوان "عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوری مدیران بیمارستان اصفهان" دانشجو: حانیه‌السادات سجادی

۸- بررسی شبکه رهبری و بلوغ سازمانی در بیمارستانهای آموزشی د.ع.پ اردبیل ۱۳۸۳

۹- مطالعه تطبیقی نظام ملی ثبت اطلاعات بهداشت روان در انگلستان،مالزی و ایران

۱۰- بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر آگاهی و قصد رفتاری بهورزان شهرستان کوهرنگ درباره عفونتهای دستگاه تناسلی

۱۱- مقایسه روشهای کاهش تصدی گری در ارائه خدمات بهداشتی-درمانی در بیمارستانهای دولتی و کشورهای منتخب

۱۲- استاد راهنمای پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش بهداشت تحت عنوان"ارزشیابی تاثیر آموزش واحد درسی جمعیت و تنظیم خانواده بر آگاهی و نگرش دانشجویان دانشکده مهندسی برق دانشگاه یزد، سال ۱۳۸۳ "

۱۳- بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی دانش آموزان پسر پایه اول راهنمایی در مورد تغذیه

۱۴- استاد راهنمای پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش بهداشت تحت عنوان "بررسی تاثیر آموزش از طریق الگوی اعتقاد بهداشتی بر آگاهی و نگرش پرستاران و بهیاران د.ع.پ ایران" دانشجو: فاطمه نجفی پور مقدم

۱۵- استاد مشاور پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی تحت عنوان "نقش طرح تکریم در تحول اداری از دیدگاه کارکنان شبکه بهداشت و درمان بوکان و راهکار اجرایی" دانشجو: کمال لطیفی

۱۶- برآورد تابع تقاضای خدمات بهداشتی-درمانی ایران از طریق بودجه خانوار در طی سالهای ۶۲-۱۳۸۱

۱۷- استاد راهنمای پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد بهداشت تحت عنوان "بررسی تطبیقی شیوه های تامین منابع مالی بیمه درمانی در کشورهای منتخب و ارائه الگوی مناسب برای ایران" دانشجو: محسن بارونی

۱۸- بررسی شیوه عملکرد بخش اورژانسی بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران

۱۹- ارزشیابی کیفیت و ارتقاء اجرای طرح ملی پزشک خانواده و فرآیند نظام ارجاع در شهرستان رباط کریم

۲۰- میزان رضایتمندی مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره)از اجرای طرح پزشک خانواده در شهر تهران

۲۱- استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آموزش بهداشت با عنوان" بررسی تاثیر مداخله آموزشی از طریق مدل بزنف بر اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده در زمینه سلامت روانی در نوجوانان دختر مدارس راهنمایی" دانشجو: آزاده صادقی

۲۲- بررسی سیستم ارجاع در نظام عرضه مراقبتهای بهداشتی-درمانی در شبکه های بهداشت و درمان استان کردستان

۲۳- استفاده از مدل تحلیل سلسله مراقبتی فرآیند در ارزشیابی عملکرد بخش زنان و زایمان بیمارستان حضرت رسول(ص)

۲۴- مدیریت مواد زائد جامد بیمارستانی در بیمارستانهای آموزشی درمانی د.ع.پ تبریز

۲۵- استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آموزش بهداشت با عنوان "بررسی تاثیر آموزش بهداشت از طریق مدل اعتقاد بهداشتی بر آگاهی و نگرش رابطین بهداشت درباره پاپ اسمیر در مراکز شهری شهرستان قزوین" دانشجو: افسانه یخ فروش ها

۲۶- استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی با عنوان "طراحی الگوی مدیریت نظام ارجاع برای درمان مستقیم در سازمان تامین اجتماعی" دانشجو: علی ایوبیان

۲۷- بررسی تاثیر طرح پزشک خانواده بر شاخص های بهداشت مادر و کودک جمعیت روستایی تحت پوشش د.ع.پ مشهد

۲۸-استاد راهنمای کارشناسی ارشد با عنوان "بررسی تطبیقی عملکرد مدیران بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه "دانشجو شهناز اجاقی

۲۹- استاد راهنمای کارشناسی ارشد با عنوان" بررسی نظام سیستم ارجاع در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال "۱۳۷۴ دانشجو: صمد روحانی

۳۰- استاد راهنمای رساله ی Ph.D رشته اقتصاد سلامت تحت عنوان « مطالعه مبتنی بر جمعیت عدالت در حوزه ی تامین مالی و نابرابری در حوزه های دسترسی و بهره مندی از خدمات مراقبت سلامت در شهر تهران » : ۱۳۹۰ ، دانشجو : عزیز رضاپور

 ۳۱- استاد راهنمای پایان نامه ی مقطع MPH تحت عنوان « ارزیابی فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه پرسنل درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران »‌۱۳۹۱ ،‌ دانشجو : عبدالرزاق بیات

۳۲- استاد راهنمای پایان نامه ی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی تحت عنوان "بررسی رابطۀ پرداخت کارانه ، انگیزش و رضایت شغلی در پرسنل بیمارستان شهید هاشمی نژاد شهر تهران" دانشجو : مرتضی بادلو

۳۳- استاد راهنمای پایان نامۀ مقطع کارشناسی ارشد رشتۀ مدیریت خدمات بهداشت و درمانی تحت عنوان « ارزیابی میزان آمادگی بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر تهران برای اجرای حاکمیت بالینی »  دانشجو : حسین صفری پلنگی

۳۴- استاد راهنمای پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد بهداشت تحت عنوان"مطالعه اثرات نهایی پرداخت از جیب بابت مصرف خدمات مراقبت سلامت در شهر تهران" دانشجو: سعید باقری

۳۵- استاد راهنمای پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد بهداشت تحت عنوان"مطالعه توزیع نابرابری در مخارج سلامت در مناطق ۲۲ گانه شهری تهران"دانشجو: محمدحسین غفوری

۳۶- استاد راهنمای پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت خدمات بهداشتی  تحت عنوان"بررسی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر بهره مندی از خدمات سرپایی در خانوارهای شهر تهران"دانشجو ندا ولی پور

۳۷- استاد مشاور پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی تحت عنوان" بررسی عوامل موثر بر ترک بیمارستان با مسئولیت شخصی در بیماران مراجعه کننده به واحد اورژانس بیمارستان امیر اعلم" دانشجو: مژگان عسکری

۳۸- استاد مشاور پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد بهداشت تحت عنوان"تعیین بهای تمام شده خدمات ارائه شده به بیماران بخش CCU بیمارستان شهید فقیهی شیراز و مقایسه آن با تعرفه های مصوب" دانشجو علی رضا یوسفی

۳۹- - استاد راهنمای رساله ی Ph.D رشته اقتصاد سلامت تحت عنوان" طراحی الگو و نظام رتبه بندی سلامت برای شهرستان های کشور و پایلوت آن در استان قزوین" دانشجو غلامحسن شعبانی

۴۰- استاد راهنمای پایان نامه دوره MPH تحت عنوان: بررسی مقایسه ای زمان سنجی ارائه خدمات در اورژانس بیمارستان های آموزشی درمانی و بیمارستان های درمانی تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در شهر تهران در سال ۸۹" دانشجو فریبا پاکزاد افشار

۴۱- استاد راهنمای پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت خدمات بهداشتی  تحت عنوان"محاسبه قیمت تمام شده اعمال جراحی تومورال اورولوژی بیمارستان هاشمی نژاد بر مبنای قیمت تمام شده و تطبیق آن با بودجه بندی سنتی" دانشجو: افسانه شیخ سفلی

۴۲- استاد راهنمای پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت خدمات بهداشتی  تحت عنوان"ارزیابی میزان آمادگی بیمارستان های آموزشی و غیر آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران برای اجرای استانداردهای بیمارستان های سبز و ارائه یک مدل" دانشجو: مهناز بادپا

۴۳- استاد راهنمای رساله ی Ph.D رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تحت عنوان" تحلیل عوامل درون سازمانی نظام سالمت موثر بر نقش آفرینی پزشکان عمومی و متخصص بخش خصوصی در طرح پزشک خانواده شهری و پیشنهاد الگوئی مناسب برای ارتقاء آن" دانشجو: الهام موحدکر

۴۴- استاد راهنمای پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آموزش بهداشت  تحت عنوان" بررسی تاثیر مداخله آموزشی براساس سازه منبع کنترل تئوری انتسابی بر رفتار خودمراقبتی افراد مبتلا به دیابت نوع دو انجمن دیابت شهرستان بابل" دانشجو: حسن حیدری

۴۵- استاد راهنمای پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آموزش بهداشت  تحت عنوان" بررسی تاثیر مداخله اموزشی براساس مدل انگیزش محافظت بر ارتقاء رفتار پیشگیری از سوانح و حوادث خانگی در مادران کودکان زیر ۵ مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان جویبار در سال ۱۳۹۳" دانشجو: شهربانو هاشمی

۴۶- استاد مشاور پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی با عنوان" محاسبه قیمت تمام شده خدمات بخش فیزیوتراپی بیمارستان آموزشی درمانی سینا تهران بر اساس روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت و مقایسه آنها با تعرفه های مصوب در سال ۱۳۹۲" دانشجو: راضیه بیرانوند

۴۷- استاد راهنمای رساله ی Ph.D رشته اموزش بهداشت تحت عنوان" تلفیق تئوری خودکارآمدی با نریه خود مدیریتی به منظور ارتقاء کیفیت زندگی بیماران پیوند کلیه" دانشجو: عقیل حبیبی

۴۹- استاد مشاور پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آموزش بهداشت با عنوان" بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر اساس تئوری خود کارآمدی بر ارتقای سبک زندگی زنان مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهرستان فومن" دانشجو: سمیرا اسدپور

۵۰- استاد راهنمای رساله ی Ph.D رشته اموزش بهداشت تحت عنوان" تلفیق نظریه خود مدیریتی با الگوی پرسید و پروسید به منظور ارتقاء خود مراقبتی بیماران دیابت شهرستان اردبیل" دانشجو: نازیلا نژاد دادگر

۵۱- استاد مشاور رساله ی Ph.D رشته اموزش بهداشت تحت عنوان" تبیین فرآیند سلامت اجتماعی خانواده محور در نوجوانان" دانشجو: مهرالسادات مهدی زاده طرقدی

۵۲- استاد مشاور پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آموزش بهداشت با عنوان" تاثیر مداخله آموزشی بر اساس تئوری حمایت اجتماعی بر ارتقاء کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی شهرستان ساری" دانشجو: لیلا ژیانفر

داوری پایان نامه ها در مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی و دوره MPH

 1. بررسی مزایا و معایب استفاده از رایانه جیبی به منظور ارزیابی پزشکان در حج تمتع: مطالعه کیفی  دانشجو: حوریه فضلی
 2. مطالعه میزان رعایت استانداردهای مراقبت های جراحی و بیهوشی از نگاه JCL در بیمارستان های منتخب شهر تهران   دانشجو: پروانه موسیوند
 3. بررسی میزان انطباق اطلاعات موجود در وب سایت های شرکت های دارویی منتخب با نیازها و انتظارات بیماران مصرف کننده   دانشجو: المیرا حسینی
 4. داوری رساله دکتری تخصصی Ph.D در رشته مدیریت خدمات بهداشتی با عنوان "سنجش میزان شاخص های موثر بر ایمنی بیمار در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران با پروتکل دوستدار ایمنی بیمار WHO "دانشجو: ژیلا نجف پور
 5. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت خدمات بهداشتی" با عنوان بررسی امکان اجرای استاندارد های بین المللی دسترسی به مراقبت و تداوم مراقبت در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران از دیدگاه مدیران"   دانشجو: سراج الدین گری
 6. داوری رساله دکتری تخصصی Ph.D در رشته مدیریت خدمات بهداشتی با عنوان "ارزیابی ایمنی پسماندهای بیمارستانی در بیمارستان های دولتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران"   دانشجو: فرهاد حبیبی نوده
 7. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد بهداشت با عنوان "برآورد بار اقتصادی سیروز کبدی ناشی از هپاتیت ب در ایران در سال ۹۰ "دانشجو: علی کاظمی کریانی
 8. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد بهداشت "با عنوان بررسی اثربخشی بالینی و هزینه اثربخشی داروی زولدرونیک اسید در پیشگیری و درمان پوکی استخوان در زنان در دوره بعد از یائسگی در مقایسه با داروهای رایج" دانشجو: فاطمه رستمی گل محمدی
 9. داوری رساله دکتری تخصصی Ph.D در رشته مدیریت خدمات بهداشتی با عنوان "تحلیل روند تحول سیمای بازار و الگوی مصرف خدمات درمانی با تکیه بر تعامل ارائه کنندگان و مصرف کنندگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی ایران" دانشجو: بهروز پورآقا
 10. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت خدمات بهداشتی با عنوان "بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی سالمندان شهر تهران و رابطه آن با سلامت روانی آن ها"  دانشجو: زهرا نگهبان
 11. داوری رساله دکتری تخصصی Ph.D در رشته بهداشت باروری با عنوان "طراحی ساختار ارائه خدمات بهداشت باروری در ایران" دانشجو: ناهید اکبری
 12. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت خدمات بهداشتی با عنوان "طراحی الگوی ارزیابی عملکرد شبکه بهداشت و درمان مازندران دانشجو: بهرام طهماسبی
 13. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت خدمات بهداشتی با عنوان" بررسی وضعیت بیمارستان های منتخب آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران از نظر ایمنی و کیفیت مراقبت با استفاده از استاندارد های کمیسیون مشترک بین الملل" دانشجو: مینا کشاورز
 14. داوری رساله دکتری تخصصی Ph.D در رشته بهداشت محیط با عنوان "بررسی عملکرد ازن زنی کاتالیزوری هتروژنیکی با کاتالیست نانوذرات تثبیت شده روی بستر کربن فعال در حذف فنل از پساب سنتتیک"دانشجو: یوسف دادبان شهامت
 15. داوری رساله دکتری تخصصی Ph.D در رشته اقتصاد سلامت با عنوان "تحلیل هزینه اثربخشی غربالگری دیابت نوع ۲ در استان اردبیل" دانشجو: بهزاد نجفی
 16. داوری رساله دکتری تخصصی Ph.D در رشته اقتصاد سلامت با عنوان "تحلیل وضعیت انتخاب نا مساعد و مخاطرات اخلاقی در بازار بیمه های سلامت پایه اجباری و اختیاری" دانشجو: فرهاد لطفی
 17. داوری رساله دکتری تخصصی Ph.D در رشته سیاست گذاری سلامت با عنوان " تحلیل سیاستهای غربالگری کشوری فنیل کتونوری و هزینه اثربخشی آن در نوزادان ایران " دانشجو: علیرضا حیدری
 18. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته تاریخ علوم پزشکی با عنوان" بررسی اخلاق پزشکی دوره تمدن اسلامی، قرنهای ۳تا ۵ هجری در ایران" دانشجو: فاطمه منادی
 19. داوری رساله دکتری تخصصی Ph.D در رشته مدیریت خدمات بهداشتی با عنوان اشتغال همزمان پزشکان در بخش های دولتی و غیردولتی ایران: بررسی عوامل، پیامدها، سیاست ها و ابعاد مختلف قانون برنامه پنجم توسعه در این زمینه"دانشجو: جواد مقری
 20. داوری رساله دکتری تخصصی Ph.D در رشته مدیریت خدمات بهداشتی با عنوان " بررسی  سیستم مدیریت ارتباطات و اطلاعات (MCI) د ر بیمارستانهای دولتی  کشورایران طی سالهای۹۴-۱۳۹۳  و ارائه الگوی مناسب به منظور ارتقاء و بهبود کارائی سیستم بر اساس مدل اعتبار بخشی" دانشجو: سعید شجاعی
 21. داوری رساله دکتری تخصصی Ph.D در رشته مدیریت اطلاعات سلامت با عنوان " طراحی، ایجاد و پیاده سازی سیستم مدیریت اطلاعات هپاتیت" دانشجو: جبرائیل فرضی"
 22. داوری رساله دکتری تخصصی Ph.D در رشته سیاست گذاری سلامت با عنوان " به کارگیری روش های تحلیل سیاست گذاری و رویکرد heuristic generalization در بررسی علل عدم تناسب توسعه نظام ارجاع با توسعه شبکه مراقبت های بهداشت و شناسایی تئوری های کاربردی گسترش نظام ارجاع کشور " دانشجو: اسماعیل مشیری
 23. داوری رساله دکتری تخصص Ph.D ی در رشته مدیریت خدمات بهداشتی با عنوان " تحلیل شایستگی مدیران بیمارستان و ارائه الگوی ارزیابی با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره و مدل سازی معادلات ساختاری" دانشجو: میلاد شفیعی
 24. داوری رساله دکتری تخصصی Ph.D در رشته اقتصاد سلامت با عنوان " عوامل موثر بر تجارت بین المللی ایران در صنعت دارو: با تاکید بر تجارت درون صنعت" دانشجو: حسن یوسف زاده
 25. داوری رساله دکتری تخصصی Ph.D در رشته آموزش بهداشت با عنوان" ارتقای سلامت سالمندان و حمایت اجتماعی در پیشگیری از سالمند آزاری" دانشجو: فاطمه استبصاری

ارسال نظر

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.