سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۹:۵۹

بیمه دانشجویی

بیمه سلامت

تفاهم نامه استفاده از بیمه خدمات درمانی

ویژه دانشجویان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سال ۱۳۹۰

این تفاهم نامه فی مابین صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به عنوان بیمه گر به نمایندگی آقای دکتر فرهاد جعفری و سازمان بیمه خدمات درمانی به عنوان بیمه گر به نمایندگی آقای دکتر جمشید شایانفر پیرامون بیمه دانشجویان و خانواده تحت تکفل آنها در سال ۱۳۹۰ با مفاد ذیل تنظیم می گردد.

۱- براساس بند ب ماده ۳ از آیین نامه اجرایی بند ۵ ماده ۱۳ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب جلسه مورخ ۵/۶/۷۴ هیئت محترم وزیران ، دانشجویان ، همسر و فرزندان ایشان ( با رعایت ماده ۱ قانون تنظیم خانواده و جمعیت ) که تحت پوشش سایر بیمه های درمانی نیستند ، مشمول طرح بیمه خدمات درمانی دانشجویی در صندوق سایر اقشار خواهند بود .

۲- معاونت های دانشجویی و فرهنگی هر دانشگاه / دانشکده / موظفند به نحو مقتضی امکان بهر ه مندی از مزایای بیمه خدمات درمانی دانشجویی را به اطلاع کلیه دانشجویان آن موسسه برسانند و تمهیدات لازم جهت ثبت نام ، تکمیل پرسشنامه و سایر فرم های مربوط را در ابتدای هر نیمسال تحصیلی فراهم آورند .

۳- ادارات کل بیمه خدمات درمانی استان ها نسبت به انعقاد قرارداد بیمه خدمات درمانی با بیمه گزار با درج تعداد در ماده ۴ قرارداد جهت دانشجویان هر نیمسال ( به استثنای دانشجویانی که با ارائه مدارک تحت پوشش بیمه درمان می باشند ) اقدام می نمایند .تبصره ۱: دانشگاه ها و دانشکده ها مستقر در شهرستان های هر استان می توانند قرارداد بیمه درمانی دانشجویان را با هماهنگی اداره بیمه خدمات درمانی شهرستان مربوطه تنظیم و به تایید و امضاء مدیر کل بیمه خدمات درمانی استان برسانند .

تبصره ۲: دانشگاه ها و دانشکده ها می توانند برای دانشجویانی که راساً نسبت به پرداخت کل حق بیمه خود و خانواده تحت تکفل اقدام می نمایند مستقیماً با بیمه قرارداد منعقد و از ارسال اسامی آنان به صندوق رفاه خود داری نمانید.

۴- بیمه گزار پس از ثبت نام دانشجویان در ابتدای هر نیمسال تحصیلی ، بر مبنای قرارداد تنظیمی نسبت به ارائه مدارک به ادارات کل بیمه گر استانی حسب ضوابط و واریز حق بیمه یک سال دانشجویان به حساب بانکی بر اساس مفاد قرارداد اقدام خواهد نمود.

۵- مدت بهره مندی از خدمات بیمه درمانی در طول قرارداد از هنگام تسلیم لیست اسمی دانشجویان توسط دانشگاه تا پایان تاریخ انقضای قرارداد خواهد بود .

۶ چنانچه دانشجو به هر علت قانونی ( فوت ، تغییر سازمان بیمه گر ، فراغت از تحصیل ، انصراف از تحصیل و......) از تحت پوشش خارج گردد بیمه گزار موظف به جمع آوری دفاتر

درمانی معتبر و تحویل به بیمه گر جهت ابطال خواهد بود در غیر این صورت پرداخت حق بیمه سرانه این گروه از دانشجویان طبق مندرجات قرارداد بر عهده بیمه گزار می باشد.

تبصره ۳: در صورت تقاضای فرد ( پس از خروج قانونی از پوشش بیمه ) به منظور پوشش مجدد ، در طول یک قرارداد مبنای تاریخ صدور دفترچه ، تاریخ مراجعه خواهد بود . بدیهی است تاریخ اعتبار دفترچه بیمه مطابق با تاریخ انقضای قرارداد درج خواهد گردید.

۷- بیمه گزار موظف می باشد لیست اسمی دانشجویان ورودی فاقد هرگونه پوشش بیمه درمانی را ابتدای هر نیمسال تحصیلی پس از ثبت نام دانشجویان به بیمه گر به عنوان افراد مشمول بیمه تحویل نماید.

۸- دانشجویان نیمسال اول و دوم تحصیلی ( ورودی مهر و اسفند ماه ) که از ابتدای ورود به دانشگاه به هر دلیل در لیست اسمی از طرف دانشگاه معرفی نشده اند فقط در طول این نیمسال مجاز به ثبت نام و معرفی از سوی دانشگاه می باشند و از نیمسال بعد به هیچ عنوان مجاز به ثبت در لیست بیمه خدمات درمانی نخواهند بود . بدیهی است صندوق رفاه متعهد می گردد تمهیداتی را جهت معرفی و ثبت نام دانشجویان فاقد هرگونه پوشش بیمه از نیمسال اول و دوم به بیمه گر اتخاذ نماید.

۹- بیمه گزار می تواند برای دانشجویان ورودی نیمسال اول و دوم تحصیلی ( مهر و اسفند ماه ) حداکثر در دو نوبت دیگر به جز ابتدای قرارداد نسبت به معرفی دانشجویان فاقد هرگونه پوشش بیمه اقدام نماید . استفاده از خدمات بیمه درمانی و میزان حق بیمه سرانه دانشجویانی که پس از عقد قرارداد و در طول قرارداد معرفی و تحت پوشش قرار خواهند گرفت از تاریخ عقد قرارداد خواهد بود .

۱۰- کلیه هزینه های بستری و سر پایی دانشجویان بیمه شده بر اساس تعرفه های موجود و مصوب ضوابط سازمان از ابتدای قرارداد در تعهد سازمان قرار خواهد داشت .

۱۱- پرداخت هزینه های درمانی دانشجویانی که در طول قرارداد معرفی می گردند در قالب خسارت متفرقه در تعهد سازمان خواهد بود .

۱۲- برای دانشجویان نیمسال اول تحصیلی ( ورودی مهر ماه ) عقد قرارداد و اعتبار دفاتر از ابتدای مهر لغایت پایان شهریور ماه سال بعد ( به مدت یکسال ) و حق بیمه کامل دریافتی  ( جهت سال انعقاد قرارداد) بر اساس نرخ حق بیمه سرانه مصوب هیئت وزیران در ابتدای عقد قرارداد می باشد بدیهی است در صورتی که ۵۰% سهم دانشجویان نیمسال اول هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال از طرف موسسه بیمه گزار پرداخت نگردد مشمول افزایش نرخ حق بیمه سال بعد خواهد شد .

۱۳- برای دانشجویان نیمسال دوم تحصیلی ( ورودی اسفند ماه ) عقد قرارداد و اعتبار دفاتر از ابتدای اسفند ماه لغایت پایان بهمن سال بعد ( به مدت یکسال ) و نرخ حق سرانه بر اساس نرخ حق سرانه مصوب هیئت محترم وزیران خواهد بود بدین شرح که ۵۰% حق بیمه

دانشجویان نیمسال دوم بر اساس نرخ سال جاری دریافت و ما به التفاوت نرخ مصوب سال بعد با سال جاری پس از تصویب هیئت محترم وزیران و همزمان با پرداخت ۵۰% باقیمانده بر اساس مفاد قرارداد پرداخت خواهد گردید بدیهی است که حق بیمه یک ماه بر اساس حق بیمه مصوب سال عقد قرارداد و ۱۱ ماه دیگر آن بر اساس نرخ سال جدید اخذ خواهد شد.

۱۴- ادارات کل بیمه خدمات درمانی استان ها موظفند پس از دریافت مدارک و فیش واریز حق بیمه ( ۵۰% بیمه سهم بیمه گزار ) و هزینه صدور دفترچه دانشجویان ، نسبت به صدور و تحویل دفترچه بیمه خدمات درمانی حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز اقدام نمایند . ۵۰% مابقی حق بیمه دانشجویان متقاضی استفاده از وام بیمه بطور یکجا پس از ارسال فهرست دانشجویان توسط صندوق ( حداکثر ظرف ۳ ماه از شروع قرارداد ) در وجه اداره کل بیمه خدمات درمانی استان پرداخت خواهد شد دانشگاه ها و دانشکده ها متعهد به پرداخت حق بیمه متعلقه تا هنگام تحویل دفترچه به اداره کل بیمه خدمات درمانی بر مبنای حق بیمه مصوب خواهند بود .

۱۵- دانشجویانی که در سن ۲۵ سالگی از تحت پوشش بیمه والدین خارج می گردند با ارائه مدارک مثبته مجاز به ثبت نام در لیست دانشجویان متقاضی بیمه خدمات درمانی می باشند.

۱۶- ادارات کل استانی بیمه گر موظف می باشند در هنگام دریافت مدارک جهت صدور دفاتر بیمه نسبت به کنترل سال ورود دانشجو و تطبیق با لیست ارائه شده اقدام لازم را معمول نمایند.

۱۷- ملاک تسویه حساب فی مابین ادارات کل بیمه خدمات درمانی استان ها با موسسات بیمه گزار تعداد مندرج در قرارداد می باشد.

۱۸- این تفاهم نامه در ۱۷ بند و ۳ تبصره و ۳ نسخه مورد تنظیم قرارگرفته و دانشگاه ها ، دانشکده ها و موسسات وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و ادارت کل استانی سازمان بیمه خدمات درمانی موظف به رعایت کامل مفاد آن می باشند.

دکتر جمشید شایانفر                                      دکتر فرهاد جعفری

مدیر کل بیمه گری و در آمد رئیس صندوق رفاه دانشجویان

سازمان بیمه خدمات درمانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.