چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۷

دارنده مدال برنز مسابقات المپیاد کشوری دانشگاه علوم پزشکی یزد:

المپیاد فرصتی برای متفاوت بودن است

چپ

"فرزان صفی دهج " دانشجوی پزشکی ورودی ۹۳ دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و دارنده مدال برنز مسابقات المپیاد کشوری با اشاره با اینکه المپیاد، رقابتی آکادمیک و بسیار علمی و در کنار تجربه کار گروهی، بسیار هیجان انگیز به شمار می رود، افزود: المپیاد فرصتی برای متفاوت بودن است

به گزارش مفدا یزد، خبرنگار سرویس پژوهشی مفدا یزد این  بار با دارنده مدال برنز مسابقات المپیاد کشوری حیطه علوم پایه "فرزان صفی دهج " دانشجوی پزشکی ورودی ۹۳ دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به گفت و گو نشسته است که مشروح آن را با هم می خوانیم.

 "فرزان صفی دهج " در مقدمه ای المپیاد دانشجویی را اینچنین توصیف می کند؛ در ﺍﻟﻤﭙﻴﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺗﻴﻤﻬﺎ ﺍﺯ ﺭﺷﺘﻪ‌ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰشکی ﺳﺮﺍﺳﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﻮّی ﺻﻤﻴﻤﻲ ﻭ ﻫﻴﺠﺎﻥ ﺍﻧﮕﻴﺰ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺧﻼ‌ﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻣﻲ‌ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻲ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻼ‌ﻣﺖ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﻳﺎ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

از نظر وی، ﺍﻟﻤﭙﻴﺎﺩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ میﺗﻮﺍﻧﺪ ﺷﮑﺎﻓﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺍﺯ ﻧﻈﺎﻡ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺭﺍ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ. در این بین، ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﺸﺨصی از جمله ﺗﻼ‌ﺵ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ۲۰ ﺳﺎﻟﻪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻭ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺴﺘﻌﺪ علمی، ﺟﻬﺖ ﺩهی ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻓﻮﻕ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﻭﺣﻴﻪ ﻭ ﻧﺸﺎﻁ علمی و ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ نیز متصور است.

وی افزود؛ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﺰﺷﮑﯽ،ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻭ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ سایر رشته های مربوط به وزارت بهداشت ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻭﺭﻭﺩﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ . پس از شرکت متقاضیان در مرحله غربالگری تعداد ۹۰ نفر برای انتخاب مرحله انفرادی برگزیده شده و این ۹۰ نفر در قالب گروه های ۳ تا ۴ نفره در منطقه آمایشی شکل می گیرند. سپس در مرحله کشوری در تهران به مدت  ۸ ساعت طی یک روز به رقابت در سطح انفرادی می پردازند. بر اساس نمره انفرادی و پروژه اول گروهی، ده گروه برتر جهت رقابت در سطح گروهی انتخاب می شوند.

صفی با بیان سطح علمی بسیار بالای برگزاری المپیاد ابراز داشت؛ اساتید طی یک سال تلاش، هرساله موضوعی را که در سطح جهانی در علوم روز مطرح است به عنوان موضوع المپیاد انتخاب و پس از آن سوالات را با دقت بالا طراحی می‌کنند. همزمان، دانشجویان نیز برای رقابت، خود را آماده می نمایند؛ لذا، المپیاد، رقابتی آکادمیک و بسیار علمی و در کنار تجربه کار گروهی، بسیار هیجان انگیز به شمار می رود.

این دانشجوی نخبه با برشمردن مزایای شرکت در المپیاد از قبیل ۱- ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩهای ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ۲- استریت شدن ۳- ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺴﻬﯿﻼ‌ﺕ ﺁﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﯼ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻻ‌ﺗﺮ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ،ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑﯽ ۴- در نظر گرفتن شرایطی ویژه برای سربازی آقایان ۵- بهره مندی از جوایز بنیاد ملی نخبگان ۶- ﺟﻮﺍﯾﺰ ﻧﻘﺪﯼ از سوی وزارت بهداشت۷- تندﯾﺲ ﻭ ﻟﻮﺡ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﻭﺯﯾﺮ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻭﺯﺍﺭﺕ ۸- ﺍﻋﻄﺎﯼ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻭ ﻟﻮﺡ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ  و مهمتر از همه کسب انگیزه در خود برای موفقیت های بیشتر، دانشجویان را به شرکت در المپیاد  پیش رو دعوت کرد.

وی در پاسخ به میزان شرکت دانشجویان علوم پزشکی یزد در المپیاد امسال گفت: "تقریبا در همه حیطه ها به جز حیطه کارآفرینی  شرکت کننده داشتیم. حیطه های علوم پایه، مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سلامت، آموزش پزشکی، استدلال بالینی و مدیریت نظام سلامت از رشته هایی بودند که ما دانشجوی اعزامی داشتیم."

صفی دهج با بیان پیشرفت بسیار خوب در المپیاد علوم پایه نسبت به سال های قبل بیان داشت: "علی رغم تعداد کم شرکت کننده و متقاضی المیپاد در یزد، با همت دانشجویان و شرکت کنندگان و حمایت مسئولین المپیاد، ما یک مدال و دو دیپلم افتخار در میان افراد شرکت کننده داشتیم."

وی افزود؛ دانشگاه علوم پزشکی یزد نسبت به سایر دانشگاه های هم سطح و نه در مقایسه با دانشگاه های بزرگ کشور مثل شیراز و تهران و تبریز و اصفهان، دانشگاهی قوی در المپیاد، با مدال آوری های بسیار بیشتر به خصوص حیطه علوم پایه محسوب می شده است. طی سه، چهار سال گذشته به دلایلی که شاید عدم آشنایی دانشجویان با المپیاد و مزایای آن باشد تعداد شرکت کننده، پایین بود و شاید تعداد کم افتخار آفرینی ها را بتوان به تعداد کم متقاضی تا سطح علمی دانشگاه نسبت داد.

 او افزود؛ دانشگاه پتانسیل علمی بالایی را برای تربیت دانشجویان المپیادی به شرط آگاهی بخشی بیشتر از مزایای شرکت در ماراتن المپیاد، داراست.

صفی با گلایه از تاخیر در شروع برنامه های آماده سازی المپیاد ابراز داشت: "پس از چند کلاس آشنایی اولیه با المپیاد برای دانشجویان،  متقاضیان آزمون غربالگری در این آزمون شرکت نموده و  علی رغم برگزاری تعداد کم کلاس های آموزشی، سه نفر از یزد در این حیطه قبول شدند. پس از این مرحله کلاس های آموزشی با قدرت و جدیت بیشتری برای دانشجویان برگزار شد. طی چند ماه با برگزاری کلاس ها و تمرین های متوالی که من نیز از مدرسین کلاس ها بوده ام، دانشجویان المپیادی حین آماده کردن پروژه گروهی برای مرحله انفرادی المپیاد هم آماده شدند."

وی المپیاد را فرصتی برای متفاوت بودن با سایر هم کلاسی ها و دانشجویان دانست. او خاطر نشان کرد: "علی رغم مزایای شرکت در المپیاد و مدال آوری، شما این فرصت را خواهید داشت در کنار بهترین های دانشجویی کشوری گردهم آیید و در قالب یک اتمسفر بسیار عالی در شرایطی پر شور قرار گرفته و در کنار آنها رقابت و کارگروهی را تمرین کنید. تجربه المپیاد واقعا غیرقابل وصف است. تنها می توان گفت فقط باید آن را تجربه کرد و در جو آن قرار گرفت. من به شخصه علاوه بر همه موارد بالا فرصتی دوباره داشتم تا فرصت از دست رفته شرکت در المپیاد دانش آموزی را جبران کنم و برای این امر ۵ سال تلاش کردم. از بدو ورود من به رشته پزشکی و آشنایی با المپیاد، در کنار سرآمدان این حیطه در کلاس های آماده سازی شرکت میکردم؛ تا این که طی المیپاد دوره نهم، قبولی در مرحله انفرادی را داشتم ولی در سطح کشوری موفق به کسب مدال نشدم. در نهایت امسال در دوره یازدهم موفق به کسب مدال برنز شدم."

این برنده مدال برنز المپیاد کشوری اما، تعداد کم متقاضیان المپیاد در دانشگاه یزد را از ضعف های امسال دانست. وی دلیل این امر را  تبلیغات کمتر و آشنایی کمتر دانشجویان با المپیاد و مزایای آن برشمرد که باید دانشگاه به این امر توجه بیشتری کند. او هم چنین، حمایت بیشتر از مسئولین المپیاد را خواستار شد.

صفی در پایان، انگیزه ۸ ساله و تلاش را اصلی ترین عامل موفقیت خود دانست. او همچنین از مسئولین کمیسیون استعدادهای درخشان، دکتر اسلامی و زندی و کارشناسان، خانم ها فتاحی، نبی زاده و عزیزی، تشکر کرد.

وی افزود: کار گروهی و همکاری خوب و تلاش و همت اعضای گروه یزد، خانم دکتر المدرسی و دکتر شاکری و دکتر رفیعیان، نیز در راهیابی و قرار گرفتن جزو ده گروه برتر کشوری را نباید نادیده گرفت.

*خبرنگار: مصطفی زارع بیدکی

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.