یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ - ۱۴:۳۷

اسامی و شماره تماس مسؤولان روابط عمومی معاونت های فرهنگی و دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

روابط عمومی

  لیست اسامی و تلفن مدیران روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی

ردیف

دانشگاه

نام و نام خانوادگی

تلفن مستقیم

۱

اراک

 علی داوودی مطلق

۰۸۶۳۳۱۳۰۱۸۱

​۰۹۱۸۱۶۱۳۲۲۲

۲

آبادان

شیوا میرزاخانی

۰۹۳۵۸۳۵۲۸۰۱
۳

ایران

 حامد محمدیان

۸۸۶۰۹۰۰۹

۰۹۱۲۸۰۴۴۰۱۵

۴

اسفراین

 بهاره حجی پور

۰۵۸۳۷۲۲۹۰۵۲

۰۹۱۵۱۶۹۸۰۶۱

۵

آباده

 مهرناز زمانی

۰۷۱۴۴۳۴۹۵۹۲

۰۹۱۷۷۵۱۱۴۶۲

۶

اردبیل

 صادق قویدل

۰۴۵۳۳۵۱۰۰۵۹

۰۹۱۴۱۵۵۱۶۴۰

۷

ارومیه

 سعیده محمدی

۰۴۴۳۱۹۳۷۱۸۹

۰۹۱۹۷۷۶۵۹۳۷

۸

اصفهان

  محمدعلی براتی

۰۳۱۳۷۹۲۳۰۴۰

۰۹۱۳۳۰۷۳۸۶۸

۹

اهواز

عظیمه علیزاده

۰۹۳۸۵۱۶۲۸۲۱

​۰۶۱۳۳۳۶۶۰۶۱

۱۰

ایلام

 زینب بسطامی

۰۹۳۸۴۹۳۸۷۲۳
۱۱

ایرانشهر

 حسن مهدوی فر

۰۹۱۵۱۹۸۸۴۷۵
۱۲

البرز

سید مجتبی تقوی

۰۲۶۳۴۵۳۰۰۹۸

۰۹۳۵۲۲۱۳۷۱۵

۱۳

بابل

 محمد میانگلی

۰۱۱۳۲۱۹۸۴۹۰

۰۹۱۱۳۱۵۸۵۷۰

۱۴

بندرعباس

هاجر رییسی

۰۷۶۳۳۳۱۷۳۳۷

۰۹۱۷۳۶۰۵۸۱۶

۱۵

بوشهر

 سعید راویان

۰۷۷۳۳۳۲۲۰۸۱

۰۹۱۷۷۷۲۳۱۵۵

۱۶

بیرجند

 آرزو حسین زاده

۰۵۶۳۲۳۹۵۳۳۲

۰۹۱۵۱۶۱۴۹۶۷

۱۷                      ارتش  بهروز اسدالهی          ۰۹۱۹۶۵۳۶۸۸۰   
۱۸

بقیه اله

شهرام مهمان نواز

۰۹۱۲۸۴۹۲۵۴۱
۱۹

بم

محسن اماندادی

۰۹۱۳۳۴۴۶۴۱۱

۲۰

بهبهان

مجتبی اسدی

۰۹۱۶۶۷۳۷۳۲۲
۲۱

بندر انزلی

خانم احمدی تاج

۰۹۱۱۳۳۷۸۳۷

۲۲

تبریز

 ایوب اندبیلی

۰۴۱۳۳۳۷۸۶۴۸

۰۹۱۴۳۰۳۸۳۱۵

۲۳

تهران

 علی محمدی فیض

۰۹۱۲۲۰۳۷۸۳۷

۲۴

تربت حیدریه

محمدرضا صباغی

۰۵۱۵۲۲۲۷۳۰۸

۰۹۳۸۲۸۲۵۶۰۰

۲۵

تربت جام

مهدی رضایی

۰۹۱۵۵۲۸۰۰۹۲

۲۶

جهرم

منصوره الهامی

۰۹۱۷۷۹۲۴۵۱۷

۲۷

جیرفت

مریم افشاری پور

۰۳۴۴۳۳۱۸۰۸۵

۰۹۱۳۱۴۹۳۴۸۴

۲۸

خراسان شمالی(بجنورد)

سمیرا بختیاری

۰۹۱۵۳۸۴۷۳۱۷

۲۹

دزفول

فرهاد سخاوت

۰۶۱۴۲۴۲۹۷۳۱

۰۹۱۶۶۴۴۵۰۹۶

۳۰

رفسنجان

علی شفیع زاده

۰۳۴۳۴۲۵۶۳۰۸

۰۹۳۵۶۲۵۲۰۱۷

۳۱

زابل

سمیه ذوقی

۰۵۴۳۲۲۳۲۰۱۱

۰۹۱۵۹۵۴۰۵۷۷

۳۲

زاهدان

نوید جلالی نژاد

۰۵۴۳۳۲۹۵۸۰۳

۰۹۳۳۱۰۱۱۲۰۶

۳۳

زنجان

 روح اله کابلی

۰۲۴۳۳۴۷۱۸۱۱

۰۹۱۲۷۴۳۶۶۲۳

۳۴

ساوه

مرضیه محسن آقایی

۰۹۱۲۷۰۴۰۵۰۰

۳۵

سمنان

مجید دوست ‌محمدی

۰۲۳۳۳۴۵۱۳۳۷

۰۹۱۲۰۲۳۶۱۹۸

۳۶

سبزوار

         موسی‌الرضا رشیدنژاد

۰۵۱۴۴۰۱۸۴۶۸

۰۹۱۵۳۱۵۸۵۷۲

۳۷

سراب

آقای جواد عباس زاده

۰۴۱۴۳۲۳۷۹۸۲

۰۹۱۴۴۳۱۴۹۰۳

۳۸

سیرجان

مهری زیدآبادی

۰۳۴ ۴۲۲۶۶۴۰۷

۰۹۱۳۱۴۵۴۳۶۵

۳۹

شاهرود

اسماعیل عاشوریان

۰۲۳۳۲۳۹۵۰۵۴

۰۹۱۹۶۱۲۸۲۴۷

۴۰

شهرکرد

محمد ابراهیمیان

۰۳۸۳۳۳۳۱۱۵۷-۵۲

۰۹۱۳۱۸۳۷۸۶۲

۴۱

شهید بهشتی

 مهناز آزاد

۲۳۸۷۲۳۵۲

۰۹۱۲۶۹۳۹۰۳۰

۴۲

شوشتر

ابراهیم لک

۰۹۳۶۲۸۲۰۱۹۶

۴۳

شیراز

بهرام مهتابی

۰۷۱۳۲۱۲۲۶۱۴

۰۹۳۳۶۹۳۳۰۰۳

۴۴

علوم بهزیستی

زینب طیبی

۲۲۱۸۰۰۲۰

۰۹۳۵۶۹۳۹۸۵۹

۴۵

فسا

فاطمه زارعی

۰۷۱۵۳۳۱۶۳۰۸

۰۹۱۷۱۳۵۵۴۰۱

۴۶

قزوین

حمیده برجی خانی

۰۲۸۳۳۳۵۴۶۱۱

۰۹۱۲۵۸۲۰۵۰۰

۴۷

قم

 مسعود بابایی

۰۲۵۳۶۱۶۲۶۳۰

۰۹۱۲۶۵۲۵۴۱۵

۴۸

کاشان

 فاطمه عرب سعیدی

۰۹۳۸۲۲۹۶۵۶۱

۰۳۱۵۵۵۸۳۴۴۰

۴۹

کردستان

نگین پرتوی

۰۹۱۸۸۷۴۷۳۷۷

۵۰

کرمان

علیرضا ضیاالدینی

۰۳۴۳۱۳۲۵۲۸۱

۰۹۱۳۲۴۲۵۶۶۷

۵۱

کرمانشاه

پرستو نهایی

۰۸۳۳۸۳۶۵۳۹۴۳

۰۹۱۸۳۸۸۵۷۳۱

۵۲

گناباد

حسین توکلی

۰۵۱۵۷۲۲۰۵۷۷

۰۹۱۵۹۳۴۲۸۲۶

۵۳

گیلان

هانیه ایرانی

۰۱۳۳۳۳۲۴۳۷۳

۰۹۱۲۹۴۱۲۳۲۵

۵۴

گلستان

عادل فندرسکی نژاد

۰۱۷۳۲۴۳۶۱۷۳

۰۹۱۱۲۷۵۴۰۱۲

۵۵

گراش

مهدی خوشبخت

۰۷۱۵۲۴۴۶۶۳۱

۰۹۱۷۴۵۶۴۵۶۱

۵۶

لرستان

اعظم سپهوند

۰۶۶۳۳۱۲۰۱۲۸

۰۹۳۶۱۲۰۹۸۳۶

۵۷

لارستان

فاضل شاکری

۰۹۱۷۱۸۰۹۱۲۶

۵۸

مازندران

محمد یزدانی پرائی

۰۱۱۳۳۰۴۴۰۴۵

۰۹۱۱۱۵۴۵۲۹۶

۵۹

مراغه

بهزاد موسی زاده

۳۷۲۷۶۳۶۳- ۰۴۱

۶۰

مشهد

راحله کریمی

۰۵۱۸۴۳۸۱۱۱

۰۹۱۵۵۰۳۶۷۱۶

۶۱

نیشابور

آزیتا وکیلی

۰۹۱۵۱۵۰۴۳۰۵
۶۲

وارستگان

شیما حقانی

۰۵۱_۳۵۰۹۱۱۶۰

۰۹۱۵۱۲۲۷۹۷۴

۶۳

همدان

مهدی رضایی

۰۸۱۳۸۳۸۰۴۰۱

۰۹۱۸۳۰۸۱۲۲۵

۶۴

یاسوج

محمدجعفر تقوی سوق

۰۹۱۰۷۰۵۰۴۷۰

۶۵

یزد

محمدحسین صادقیه

۰۳۵۳۶۲۴۰۶۹۱ - ۲۲۸

۰۹۱۳۲۷۳۷۸۵۳

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.