یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ - ۱۴:۳۷

اسامی و شماره تماس مسؤولان روابط عمومی معاونت‌های فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

روابط عمومی

لیست اسامی و تلفن مدیران روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی

ردیف

دانشگاه

نام و نام خانوادگی

تلفن مستقیم

۱

آبادان

شیوا میرزاخانی

۰۹۳۵۸۳۵۲۸۰۱

۲

آباده

 مهرناز زمانی

۰۷۱۴۴۳۴۹۵۹۲

۰۹۱۷۷۵۱۱۴۶۲

۳

ایران

 حامد محمدیان

۸۸۶۰۹۰۰۹

۰۹۱۲۸۰۴۴۰۱۵

۴

اسفراین

فائزه نیکزاد

۰۵۸۳۷۲۲۹۰۵۲

۰۹۱۵۳۷۲۳۸۱۱

۵

اراک

 علی داوودی مطلق

۰۸۶۳۳۱۳۰۱۸۱

​۰۹۱۸۱۶۱۳۲۲۲

۶

اردبیل

محمد فرض‌الهی

۰۴۵۳۳۵۱۰۰۵۹

۰۹۱۴۳۵۸۴۱۶۰

۷

ارومیه

 سعیده محمدی

۰۴۴۳۱۹۳۷۱۸۹

۰۹۱۹۷۷۶۵۹۳۷

۸

اصفهان

  محمدعلی براتی

۰۳۱۳۷۹۲۳۰۴۰

۰۹۱۳۳۰۷۳۸۶۸

۹

اهواز

عظیمه علیزاده

۰۹۳۸۵۱۶۲۸۲۱

​۰۶۱۳۳۳۶۶۰۶۱

۱۰

ایلام

حجت نوروزی

۰۹۱۸۳۴۲۱۳۶۱

۱۱

ایرانشهر

 حسن مهدوی فر

۰۹۱۵۱۹۸۸۴۷۵

۱۲

البرز

سید مجتبی تقوی

۰۲۶۳۴۵۳۰۰۹۸

۰۹۳۵۲۲۱۳۷۱۵

۱۳

بابل

 محمد میانگلی

۰۱۱۳۲۱۹۸۴۹۰

۰۹۱۱۳۱۵۸۵۷۰

۱۴

بندرعباس

علیرضا بهاری

۰۷۶۳۳۳۱۷۳۳۷

۰۹۱۷۳۵۸۲۳۸۹

۱۵

بوشهر

طیبه تناور

۰۷۷۳۳۳۲۲۰۸۱

۰۹۱۷۱۷۶۳۲۵۱

۱۶

بیرجند

 آرزو حسین زاده

۰۵۶۳۲۳۹۵۳۳۲

۰۹۱۵۱۶۱۴۹۶۷

۱۷

بقیه اله

شهرام مهمان نواز

۰۹۱۲۸۴۹۲۵۴۱

۱۸

بم

محسن اماندادی

۰۹۱۳۳۴۴۶۴۱۱

۱۹

بهبهان

مجتبی اسدی

۰۹۱۶۶۷۳۷۳۲۲

۲۰

تبریز

 ایوب اندبیلی

۰۴۱۳۳۳۷۸۶۴۸

۰۹۱۴۳۰۳۸۳۱۵

۲۱

تهران

 علی محمدی فیض

۰۹۱۲۲۰۳۷۸۳۷

۲۲

تربت حیدریه

محمدرضا صباغی

۰۵۱۵۲۲۲۷۳۰۸

۰۹۳۸۲۸۲۵۶۰۰

۲۳

تربت جام

مهدی رضایی

۰۹۱۵۵۲۸۰۰۹۲

۲۴

جهرم

منصوره الهامی

۰۹۱۷۷۹۲۴۵۱۷

۲۵

جیرفت

مریم افشاری پور

۰۳۴۴۳۳۱۸۰۸۵

۰۹۱۳۱۴۹۳۴۸۴

۲۶

خراسان شمالی(بجنورد)

سمیرا بختیاری

۰۹۱۵۳۸۴۷۳۱۷

۲۷

دزفول

فرهاد سخاوت

۰۶۱۴۲۴۲۹۷۳۱

۰۹۱۶۶۴۴۵۰۹۶

۲۸

رفسنجان

علی شفیع زاده

۰۳۴۳۴۲۵۶۳۰۸

۰۹۳۵۶۲۵۲۰۱۷

۲۹

زابل

سمیه ذوقی

۰۵۴۳۲۲۳۲۰۱۱

۰۹۱۵۹۵۴۰۵۷۷

۳۰

زاهدان

نوید جلالی نژاد

۰۵۴۳۳۲۹۵۸۰۳

۰۹۳۳۱۰۱۱۲۰۶

۳۱

زنجان

محمد رجبی

۰۲۴۳۳۴۷۱۸۱۱

۰۹۳۵۳۳۳۱۱۶۰

۳۲

ساوه

مرضیه محسن آقایی

۰۹۱۲۷۰۴۰۵۰۰

۳۳

سمنان

مرضیه افضلی

۰۲۳۳۳۴۵۱۳۳۷

۰۹۹۱۱۱۲۶۸۸۱

۳۴

سبزوار

         موسی‌الرضا رشیدنژاد

۰۵۱۴۴۰۱۸۴۶۸

۰۹۱۵۳۱۵۸۵۷۲

۳۵

سراب

الناز سلطانی

۰۴۱۴۳۲۳۷۹۸۲

۰۹۳۷۱۳۸۶۶۹۳

۳۶

سیرجان

مهری زیدآبادی

۰۳۴ ۴۲۲۶۶۴۰۷

۰۹۱۳۱۴۵۴۳۶۵

۳۷

شاهرود

مهسا شانیان

۰۲۳۳۲۳۹۵۰۵۴

۰۹۳۸۰۹۹۲۴۶۱

۳۸

شهرکرد

سمیه کریمی

۰۳۸۳۳۳۳۱۱۵۷-۵۲

۰۹۱۳۸۸۷۰۷۵۴

۳۹

شهید بهشتی

 مهناز آزاد

۲۳۸۷۲۳۵۲

۰۹۱۲۶۹۳۹۰۳۰

۴۰

شوشتر

محمدباقر عبداللهی

۰۹۱۶۶۹۷۴۸۲۲

۴۱

شیراز

بهرام مهتابی

۰۷۱۳۲۱۲۲۶۱۴

۰۹۳۳۶۹۳۳۰۰۳

۴۲

علوم بهزیستی

زینب طیبی

۲۲۱۸۰۰۲۰

۰۹۳۵۶۹۳۹۸۵۹

۴۳

فسا

فاطمه زارعی

۰۷۱۵۳۳۱۶۳۰۸

۰۹۱۷۱۳۵۵۴۰۱

۴۴

قزوین

فهیمه زارع‌دار

۰۲۸۳۳۳۵۴۶۱۱

۰۹۱۲۵۶۰۶۲۸۲

۴۵

قم

 مسعود بابایی

۰۲۵۳۶۱۶۲۶۳۰

۰۹۱۲۶۵۲۵۴۱۵

۴۶

کاشان

 فاطمه عرب سعیدی

۰۹۳۸۲۲۹۶۵۶۱

۰۳۱۵۵۵۸۳۴۴۰

۴۷

کردستان

نگین پرتوی

۰۹۱۸۸۷۴۷۳۷۷

۴۸

کرمان

صادق امیری

۰۳۴۳۱۳۲۵۲۸۱

۰۹۱۳۴۴۱۱۲۷۸

۴۹

کرمانشاه

نوید پرویزی

۰۸۳۳۸۳۷۷۰۸۵

۰۹۱۸۵۵۹۵۸۶۱

۵۰

گناباد

محمد محمدی

۰۵۱۵۷۲۲۰۵۷۷

۰۹۱۵۹۳۴۴۹۴۲

۵۱

گیلان

لیلا غلامی

۰۱۳۳۳۳۲۴۳۷۳

۰۹۱۱۸۱۶۸۸۱۹

۵۲

گلستان

عادل فندرسکی نژاد

۰۱۷۳۲۴۳۶۱۷۳

۰۹۱۱۲۷۵۴۰۱۲

۵۳

گراش

مهدی خوشبخت

۰۷۱۵۲۴۴۶۶۳۱

۰۹۱۷۴۵۶۴۵۶۱

۵۴

لرستان

اعظم سپهوند

۰۶۶۳۳۱۲۰۱۲۸

۰۹۳۶۱۲۰۹۸۳۶

۵۵

لارستان

فاضل شاکری

۰۹۱۷۱۸۰۹۱۲۶

۵۶

مازندران

محمد یزدانی پرائی

۰۱۱۳۳۰۴۴۰۴۵

۰۹۱۱۱۵۴۵۲۹۶

۵۷

مراغه

صبا اسفندیاری

۰۹۱۴۴۹۳۳۲۲۰

​۰۴۱-۳۷۲۷۶۳۶۳

۵۸

مشهد

مریم جعفریان

۰۵۱۸۴۳۸۱۱۱

۰۹۱۵۵۰۳۲۰۹۳

۵۹

نیشابور

سمیرا ذوالجلالی

۰۹۳۶۳۶۳۹۵۴۰

۶۰

وارستگان

شیما حقانی

۰۵۱_۳۵۰۹۱۱۶۰

۰۹۱۵۱۲۲۷۹۷۴

۶۱

همدان

محمد جلال قاسمی

۰۸۱۳۸۳۸۰۴۰۱

۰۹۱۸۸۱۸۲۷۴۵

۶۲

یاسوج

محمدجعفر تقوی سوق

۰۹۱۰۷۰۵۰۴۷۰

۶۳

یزد

منیره زارع زاده

۰۳۵۳۶۲۴۰۶۹۱ - ۲۲۸

۰۹۱۹۸۹۵۶۹۱۰

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.